keyboard_arrow_up

Polityka prywatności

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) przekazujemy następujące informacje.

Administrator danych, dane kontaktowe. 
Administratorem podanych danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy Bestwińskiej 105 A. Kontakt do Administratora: pisemny na w/w adres.

Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować na w/w adres lub e-mail: iod@psszczesniak.pl. Podstawa prawna, obowiązek lub dobrowolność podania danych, cele przetwarzania oraz okres przetwarzania danych osobowych. W zależności od zaistniałej sytuacji (kontekstu przetwarzania) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w oparciu o :

 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze, jako stronie umowy lub na żądanie przed zawarciem umowy;
 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • art. 6 ust.. 1 lit. f) RODO –przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 • podanie przez Panią /Pana danych osobowych jest dobrowolne. Jednak bez podania danych osobowych nie można zawrzeć umowy kupna/sprzedaży, wystawić dokumentu sprzedaży, niemożliwa jest realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany przepisami prawa.
 • cel przetwarzania danych: realizacja obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, w szczególności z ustawy o podatku dochodowym, realizacja obowiązków ciążących na administratorze, jako stronie umowy lub na żądanie przed zawarciem umowy; celami wynikającymi z prawnie uzasadnionych interesów administratora są w szczególności: dochodzenie roszczeń, windykacja należności czy też zapewnienie rozliczalności prowadzonej korespondencji elektronicznej;

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej ilości celów;

 • podanie przez Panią /Pana danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwia realizację celów przetwarzania wskazanych w odrębnych zgodach.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.
 • cel przetwarzania danych- zgodny z w celami wynikającymi z oddzielnie wyrażonych zgód.
 • ma Pani/Pan dodatkowo prawo do usunięcia danych osobowych przetwarzanych w oparciu o oddzielnie wyrażone zgody, o ile pozwalają na to przepisy prawa.
 • każdą zgodę na przetwarzanie danych można wycofać w dowolnym momencie bez konsekwencji składając stosowną deklarację w sposób uzgodniony z Administratorem.

Przekazywanie danych.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do urzędu skarbowego i innych podmiotów określonych przepisami prawa oraz na podstawie zawartych przez Administratora umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Prawa przysługujące osobom, których są przetwarzane dane osobowe.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo do wykonania kopii danych osobowych Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mającego siedzibę pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Zautomatyzowane przetwarzanie oraz profilowanie.
W trakcie przetwarzania danych osobowych Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu.

Szczęśniak Pojazdy Specjalne