keyboard_arrow_up

Polityka Prywatności

Zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. „RODO” informujemy, że:

1) administratorem przekazanych przez Panią/Pana danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej ,
2) z inspektorem ochrony danych można skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:

 • pisemnie na adres siedziby administratora,
 • pod adresem poczty elektronicznej:
 • telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 827 34 00

3) na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia przekazane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla zapewnienia bezpieczeństwa osób, ochrony mienia oraz produkcji na terenie zakładu SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej,
4) udostępnione dobrowolnie przez Panią/Pana dane mogą być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa,
5) przekazane dane będą przetwarzane jedynie dla spełnienia celu, o którym mowa w pkt 3,
a następnie zostaną usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji książki ewidencji osób przybyłych do zakładu (tzn. po okresie 10 lat), w której odnotowano Pani/Pana dane osobowe,
6) posiada Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do udostępnionych danych osobowych,
 • ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2,


7) przekazanie przez Panią/Pana danych osobowych, o których mowa w pkt. 3 jest warunkiem niezbędnym do wejścia i przebywania na terenie zakładu SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej ,
8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.

Monitoring Wizyjny

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w formie obrazu wizyjnego jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej, z siedzibą 43-346 Bielsko-Biała, ul. Bestwińska 105 A.
 2. inspektorem ochrony danych, może Pani/Pan skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
  a) pod adresem poczty elektronicznej: ,
  b) pisemnie na adres siedziby administratora,
  c) telefonicznie: 33 827 34 00.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów art.22² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, ochrony mienia oraz kontroli produkcji na terenie infrastruktury Spółki w Bielsku-Białej.
 4. Dane mogą być przekazywane innym podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych wyłącznie na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie przez okres do 60 dób. Jest
  to czas uwarunkowany właściwościami technologicznymi systemu monitoringu w zakresie przechowywania zarejestrowanego obrazu. Po tym okresie dane będą automatycznie usunięte.
 6. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do:
  a) dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach,
  b) żądania usunięcia swoich danych osobowych lub do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach,
  c) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul Stawki 2.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Szczęśniak Pojazdy specjalne