keyboard_arrow_up

Przyczepy i kontenery

Trailers and containers

Przyczepa pożarnicza jest przeznaczona do wykonywania specjalnej funkcji, dlatego musi mieć specjalistyczną zabudowę i być przystosowana do przewozu specjalnego wyposażenia. Wyróżniamy przyczepy jedno- i dwuosiowe ratownictwa chemicznego, technicznego, wodnego, z agregatami proszkowymi, z działkami wodno-pianowymi lub pompami dużej wydajności (agregatami pompowymi). Kontenery pożarnicze, w zależności od przeznaczenia i sposobu dostępu do przewożonego sprzętu, są wykonywane jako zamknięta skrzynia sprzętowa z drzwiami (lub żaluzjami), zbiornik na ciecze lub otwarta skrzynia ładunkowa. Elementem nośnym każdego kontenera jest rama stalowa w kształcie kratownicy, w której najważniejszą częścią są podłużnice poziome i pionowe. Ucho zaczepowe w kontenerze z łącznikami wytrzymuje obciążenie co najmniej 15 t. W tylnej części ramy nośnej kontenera są zamontowane dwie rolki, które zapobiegają ocieraniu się o ziemię kontenera lub jego części przy wciąganiu (załadunku) lub zsuwaniu (rozładunku).

A firefighting trailer is designed to perform special functions, therefore it must have a specialized body and be adapted to the transport of special equipment. Th ere are single and double-axle trailers, as well as chemical, technical, and water rescue, with powder aggregates, with water-foam monitors or high-efficiency pumps (pump aggregates). Firefi ghting containers, depending on the purpose and method of access to the transported equipment, are made as a closed equipment storage container with doors (or shutters), a liquid storage container, or an open cargo box. Th e load-bearing element of each container is a steel frame in the shape of a truss, in which the most important parts are horizontal and vertical profiles. Th e drawbar eye in the roll-off container can withstand a load of at least 15 t. Two rollers are installed in the rear part of the load-carrying frame of the container, preventing the container or its parts from rubbing against the ground when pulling (loading) or sliding (unloading).

Fot. 1. Dwuosiowa przyczepa z działkiem dużej wydajności, wyposażona w zbiornik balastowy, pompę szlamową do dozowania środka pianotwórczego o wydajności 400 l/min przy ciśnieniu 4 barów, działko wodno-pianowe o wydajności 19 000 l/min.

Photo 1. Two-axle trailer with a high-capacity monitor equipped with a ballast tank, a slurry pump for dosing foam concentrate with a capacity of 400 l/min at a pressure of 4 bar, a water-foam monitor with the capacity of 19 000 l/min.

Fot. 2. Dwuosiowa przyczepa z pompą dużej wydajności, wyposażona w pompę o wydajności 13 233 l/min przy ciśnieniu 8 barów.

Photo 2. Two-axle trailer with a high-capacity pump equipped with a pump with the capacity of 13 233 l/min at pressure of 8 bar.

Fot. 3. Kontener popowodziowy do usuwania skutków powodzi (pompowy), wyposażony w sześć motopomp pływających – każda o wydajności 1200 l/min przy ciśnieniu 4 barów, sześć motopomp szlamowych – każda o wydajności 1600 l/min przy ciśnieniu 4 barów oraz sześć motopomp szlamowych – każda o wydajności 700 l/min przy ciśnieniu 4 barów, dwie pompy elektryczne 2,4 kW – każda o wydajności 1300 l/min, dwie pompy elektryczne 1,5 kW – każda o wydajności 800 l/min, cztery pompy elektryczne 1,1 kW – każda o wydajności 600 l/min, 24 odc. węża ssawnego W-110, 24 odc. węża ssawnego W-52, 20 odc. węża tłocznego W-110, 50 odcinków węża tłocznego W-75, 20 odc. węża tłocznego W-52, sześć agregatów prądotwórczych, każdy o mocy 6 kVA.

Photo 3. The flood recovery pumping container equipped with six floating pumps with the capacity of 1200 l/min at a pressure of 4 bar each, six motor slurry pumps with the capacity of 1600 l/min at a pressure of 4 bar each, and six motor slurry pumps with the capacity of 700 l/min at a pressure of 4 bar each, two 2,4 kW electric pumps with the capacity of 1300 l/min each, two 1,5 kW electric pumps with the capacity of 800 l/min each, four 1,1 kW electric pumps with the capacity of 600 l/min each, 24 sections of W-110 suction hoses, 24 sections of W-52 suction hoses, 20 sections of W-110 discharge hoses, 50 sections of W-75discharge hoses, 20 sections of W-52 discharge hoses, six 6 kVA power aggregates.

Fot. 4. Kontener przeciwpowodziowy (z zaporami), wyposażony w system zapór przeciwpowodziowych (łącznie 4500 m) w postaci rękawów foliowych pokrytych tkaniną z tworzywa sztucznego i wypełnianych wodą, z osprzętem (folia zabezpieczająca, taśmy, kołki), dwie motopompy pływające – każda o wydajności 1200 l/min przy ciśnieniu 4 barów, węże tłoczne, łopaty.

Photo 4. The flood protection container (with flood barriers) equipped with a system of flood barriers (a total of 4500 m) in the form of foil sleeves covered with a plastic fabric, filled with water, and with accessories (protective foil, tapes, pegs), two floating motor pumps with the capacity of 1200 l/min at a pressure of 4 bar each, delivery hoses, and shovels.