keyboard_arrow_up

Aktualności

Samochody dowodzenia i łączności

Samochody dowodzenia

i łączności

Command and communication
vehicles

Samochód dowodzenia i łączności to samochód pożarniczy wyposażony w środki łączności i sprzęt do kierowania akcją oraz system monitoringu. Przestrzeń w pojeździe może być wydzielona wyłącznie dla dowódcy i członków sztabu lub tylko dla operatorów. Jest on wyposażony w sprzęt konieczny do właściwego działania sztabu podczas dużych lub długotrwałych akcji ratowniczych. Do tego sprzętu zaliczamy przede wszystkim sprzęt łączności: przewodowej, radiowej, komórkowej, satelitarnej, a także sprzęt informatyczny z oprogramowaniem niezbędnym do sprawnego i skutecznego kierowania działaniami ratowniczymi oraz urządzenia do prognozowania pogody (stacja meteorologiczna).

A command and communication vehicle is a unit equipped with communication devices, action control equipment and monitoring systems. Practically, this vehicle has a separate space for a commander, crew members, or only for operators, and equipped with the necessary equipment for the proper operation of crew during large or long-term rescue operations. Th e equipment includes primarily communication equipment: wired, radio, cellular, satellite, IT equipment with soft ware necessary for effi cient and eff ective management of rescue operations, and devices for weather forecasting (meteorological station).

Fot. 1. Lekki samochód dowodzenia i łączności Iveco Daily 70C18 (4×2), wyposażony w cztery pneumatyczne maszty antenowe, radiotelefony przewoźne i przenośne, monitory LCD, system monitoringu wizyjnego z kamerą dalekiego zasięgu 360°, elektroniczną bezprzewodową stację meteorologiczną, agregat prądotwórczy o mocy 13,4 kVA, markizę, namiot pneumatyczny.

Photo 1. Light-class command and communication vehicle Iveco Daily 70C18 (4×2) equipped with four pneumatic antenna masts, mobile and portable radiotelephones, LCD monitors, video monitoring system with a long-range 360° camera, electronic wireless weather station, a 13,4 kVA power aggregate, an awning, and a pneumatic tent.

Fot. 2. Lekki samochód dowodzenia i łączności Iveco Daily 70C18 (4×2), wyposażone w dwa pneumatyczne maszty antenowe, radiotelefony przewoźne i przenośne, monitory LCD, system monitoringu wizyjnego z kamerą dalekiego zasięgu 360°, system satelitarnego dostępu do internetu, agregat prądotwórczy o mocy 14,1 kVA, markizę..

Photo 2. Light-class command and communication vehicle Iveco Daily 70C18 (4×2) equipped with two pneumatic antenna masts, mobile and portable radios, LCD monitors, video monitoring system with a long-range 360° camera, satellite Internet access system, a 14,1 kVA power aggregate, and an awning.

Fot. 3. Lekki samochód dowodzenia i łączności Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI (4×4), wyposażony w dwa pneumatyczne maszty antenowe, radiotelefony przewoźne i przenośne, monitory LCD, system monitoringu wizyjnego z kamerą dalekiego zasięgu 360°, dwa agregaty prądotwórcze – każdy o mocy 6,5 kVA, markizę.

Photo 3. Light-class command and communication vehicle Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI (4×4) equipped with two pneumatic antenna masts, mobile and portable radiotelephones, LCD monitors, video monitoring system with a long-range 360° camera, two 6,5 kVA power aggregates, and an awning.

Fot. 4. Lekki samochód dowodzenia i łączności Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI (4×4), wyposażony w dwa pneumatyczne maszty antenowe, radiotelefony przewoźne i przenośne, monitory LCD, system monitoringu wizyjnego z kamerą dalekiego zasięgu 360°, agregat prądotwórczy o mocy 5,5 kVA, markizę, wyciągarkę linową o uciągu 3540 kg.

Photo 4. Light-class command and communication vehicle Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI (4×4) equipped with two pneumatic antenna masts, mobile and portable radiotelephones, LCD monitors, video monitoring system with a long-range 360° camera, a 5,5 kVA power aggregate, an awning, and a winch with the pulling force of 3540 kg.

Fot. 5. Lekki samochód dowodzenia i łączności Volkswagen LT 45 (4×2), wyposażony w dwa pneumatyczne maszty antenowe, radiotelefony przewoźne i przenośne, monitory LCD, stację meteo, agregat prądotwórczy o mocy 2,5 kVA, markizę.

Photo 5. Light-class command and communication vehicle Volkswagen LT 45 (4×2) equipped with two pneumatic antenna masts, mobile and portable radiotelephones, LCD monitors, a weather monitoring station, a 2,5 kVA power aggregate, and an awning.

Fot. 6. Średni samochód dowodzenia i łączności Volvo FL 260 (4×2), wyposażony w dwa pneumatyczne maszty antenowe, radiotelefony przewoźne i przenośne, monitory LCD, cyfrową centralę telefoniczną, system monitoringu wizyjnego z kamerą dalekiego zasięgu 360°, system satelitarnego dostępu do internetu, dwa agregaty prądotwórcze, każdy o mocy 6,5 kVA, markizę.

Photo 6. Medium-class command and communication vehicle Volvo FL 260 (4×2) equipped with two pneumatic antenna masts, mobile and portable radiotelephones, LCD monitors, digital telephone system, video monitoring system with a long-range 360° camera, satellite Internet access system, two 6,5 kVA power aggregates, and an awning.

Fot. 7. Średni samochód dowodzenia i łączności Volvo FL 260 (4×2), wyposażony w dwa pneumatyczne maszty antenowe, radiotelefony przewoźne i przenośne, monitory LCD, cyfrową centralę telefoniczną, system monitoringu wizyjnego z kamerą dalekiego zasięgu 360°, system satelitarnego dostępu do internetu, dwa agregaty prądotwórcze – każdy o mocy 6,5 kVA, markizę.

Photo 7. Medium-class command and communication vehicle Volvo FL 260 (4×2) equipped with two pneumatic antenna masts, mobile and portable radiotelephones, LCD monitors, digital telephone system, video monitoring system with a long-range 360° camera, satellite Internet access system, two 6,5 kVA power aggregates, and an awning.

Fot. 8. Ciężki samochód dowodzenia i łączności MAN TGM 18.240 BB (4×4), wyposażone w pneumatyczny maszt antenowy, radiotelefony przewoźne i przenośne, monitory LCD, system monitoringu wizyjnego z kamerą dalekiego zasięgu 360°, elektroniczną bezprzewodową stację meteorologiczną, agregat prądotwórczy o mocy 4,1 kVA, markizę.

Photo 8. Heavy-class command and communication vehicle MAN TGM 18.240 BB (4×4) equipped with a pneumatic antenna mast, mobile and portable radios, LCD monitors, video monitoring system with a long-range 360° camera, electronic wireless weather station, a 4,1 kVA power aggregate, and an awning.

Samochody specjalne ratownictwa wysokościowego

Samochody specjalne

ratownictwa

wysokościowego

Specialised high altitude rescue
vehicles

Samochód ratownictwa wysokościowego to samochód, który służy do przewozu ratowników oraz sprzętu niezbędnego do wykonywania zadań przez tę specjalistyczną grupę ratownictwa wysokościowego. Do głównych grup wyposażenia ratowników wysokościowych należy zaliczyć: sprzęt i ubranie ochronne ratownika, liny statyczne i dynamiczne o różnej długości, uprzęże, drabinki, trójnóg z bloczkiem i wyciągarką, nosze, a także sprzęt: ratownictwa medycznego, alpinistyczny uzupełniający, burzący z napędem ręcznym i spalinowym, łączności przewodowej i bezprzewodowej, oświetleniowy.

A specialised high altitude rescue vehicle is a specialised vehicle that is used to transport crew and equipment necessary for the performance of tasks by a specialist high altitude rescue group. Th e main types of equipment for high altitude rescuers include equipment and protective clothing of a rescuer, static and dynamic ropes of various lengths, harnesses, ladders, a tripod with a pulley and a winch, stretchers, emergency medical equipment, supplementary mountaineering equipment, demolition equipment with manual and diesel drives, emergency medical equipment, wired and wireless communication equipment, and lighting equipment.

Fot.1. Lekki samochód ratownictwa wysokościowego Land Rover Defender 130 2.2 HCPU E Pick-Up II (4×4), wyposażony w wyciągarkę linową o uciągu 3620 kg.

Photo 1. Light-class specialised high altitude rescue vehicle Land Rover Defender 130 2.2 HCPU E Pick-Up II (4×4) equipped with a winch with the pulling force of 3620 kg.

Fot. 2. Średni samochód ratownictwa wysokościowego Mercedes-Benz Unimog U 5000 (4×4), wyposażony w agregat prądotwórczy o mocy 1 kVA oraz 3 kVA.

Photo 2. Medium-class specialised high altitude rescue vehicle Mercedes-Benz Unimog U 5000 (4×4) equipped with power aggregates with a capacity of 1 kVA and 3 kVA.

Samochody specjalne dla grup poszukiwawczo-ratowniczych

Samochody specjalne

dla grup poszukiwawczo-

-ratowniczych

Specialised vehicles for search
and rescue groups

Samochód specjalny dla specjalistycznej grupy poszukiwawczo-ratowniczej to pojazd przystosowany do przewozu ratowników, psów ratowniczych oraz odpowiedniego sprzętu i urządzeń niezbędnych do prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczych. Kabina jest przystosowana do przewozu dziewięciu ratowników, a nadwozie umożliwia przewóz sześciu psów oraz sprzętu w pojemnikach przystosowanych do transportu lotniczego. W przedziale do przewozu zwierząt jest oświetlenie lub dostęp światła dziennego, klimatyzacja, niezależne ogrzewanie oraz pojemniki na wodę i karmę. To konieczne, aby zapewnić psom komfort fi zyczny i psychiczny. Każdy pojazd tego rodzaju jest wyposażony w sprzęt: ochronny i osobisty ratowników, ratownictwa technicznego, elektroniczny (kamery wziernikowe, geofony itp.), łączności oraz logistyczny.

A specialised vehicle for a search and rescue group is a vehicle adapted to transport rescue crew, rescue dogs and appropriate equipment and devices necessary to conduct search and rescue operations. Th e cabin is adapted to transport nine rescuers, and the superstructure allows the transport of six dogs and equipment in containers adapted for air transport. Th e compartment for transporting animals has lighting, air conditioning, independent heating, and containers for food and water. Th is is necessary in order to provide the dogs with physical and mental comfort. Each vehicle of this type equipped with: protective and personal equipment for rescuers, technical rescue equipment, electronic equipment (sight-glass cameras, geophones, etc.), communication and logistics equipment.

Fot. 1. Średni samochód specjalny dla grup poszukiwawczo-ratowniczych Mercedes-Benz Atego 1328 AF (4×4), wyposażony w agregat prądotwórczy o mocy 6,5 kVA, zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych, kamerę termowizyjną, kamerę wziernikową, laryngofon, noktowizor, geofon, stację do uzdatniania wody, sześć klatek do przewozu psów ratowniczych, wyciągarkę linową o uciągu 6230 kg.

Photo 1. Medium-class specialised vehicle for search and rescue groups Mercedes-Benz Atego 1328 AF (4×4) equipped with a 6,5 kVA power aggregate, a set of hydraulic rescue tools, a thermal imaging camera, a sight glass camera, a throat microphone, night vision device, geophone, water treatment station, six cages for transporting rescue dogs, and a winch with the pulling force of 6230 kg.

Samochody specjalne rozpoznawczo-pomiarowe do skażeń (CBRNE)

Samochody specjalne

rozpoznawczo-pomiarowe

do skażeń (CBRNE)

Specialised contamination
reconnaissance and measurment
vehicles (CBRNE)

Samochód specjalny rozpoznawczo-pomiarowy do skażeń chemiczno-biologiczno-radiologiczno-nuklearnych to pojazd o specjalistycznym przeznaczeniu, którego główną funkcją jest dokonywanie pomiarów skażenia środowiska w zakresie zagrożenia chemicznego, biologicznego, radiologicznego, nukle- arnego oraz wybuchowego (CBRNE). Jest to bardzo szeroki zakres działania, obejmujący niemalże wszystkie współczesne zagrożenia skażeniami środowi- ska: zarówno te, które są związane z rozwojem cywilizacyjnym ludzkości lub oddziaływaniem sił natury, jak i te, które wynikają z działań terrorystycznych.

A specialised reconnaissance and measurement vehicle for detection of chemical-biological-radiological-nuclear contamination is a vehicle of a specialized purpose, whose main function is to measure environmental contamination in the fi eld of hazardous chemical or biological, radiological, nuclear and explosive (CBRNE) materials. It is a very wide range of activities which covers almost all contemporary threats of environmental contamination. Th is applies to threats resulting from the development of human civilization, from the influence of the forces of nature or threats resulting from terrorist activities.

Fot.1. Lekki samochód rozpoznawczo-pomiarowy do wykrywania skażeń chemicznych, biologicznych i radiacyjno-nuklearnych (CBRN) Iveco Daily 65C17 (4×4), wyposażony w detektor jednogazowy, detektor wielogazowy, detektor promieniowania jonizującego, dozymetr, przenośny spektrometr Ramana, wirówkę laboratoryjną, zestaw rurek pomiarowych, agregat prądotwórczy o mocy 2,8 kVA, markizę.

Photo 1. Light-class reconnaissance and measurement vehicle for the detection of chemical, biological contamination and nuclear radiation (CBRN) Iveco Daily 65C17 (4×4) equipped with a single-gas detector, multi-gas detector, ionizing radiation detector, dosimeter, portable Raman spectrometer, laboratory centrifuge, set of measuring tubes, a 2,8 kVA power aggregate, and an awning.

Fot.2. Średni samochód rozpoznawczo-pomiarowy do wykrywania skażeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych, nuklearnych i wybuchowych (CBRNE) Scania G410B4X2NB XT (4×2), wyposażony w przewoźny chromatograf gazowo-masowy (GC/MS), spektrometr fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii EDXRF z detektorem SDD, przenośny spektrometr Ramana, spektrofotometr UV-VIS, bioluminometr, wytrząsarkę, wirówkę laboratoryjną, spektrometr FTIR (podczerwień pasywna) typu Rapid , hydrauliczny podest roboczy o udźwigu 1500 kg, agregat prądotwórczy o mocy 13,4 kVA.

Photo 2. Medium-class reconnaissance and measurement vehicle for the detection of chemical, biological, nuclear radiation and explosive contamination (CBRNE) Scania G410B4X2NB XT (4×2) equipped with a portable gas-mass chromatograph (GC/MS), EDXRF energy dispersed X-ray fluorescence spectrometer with SDD detector, portable Raman spectrometer, UV-VIS spectrophotometer, bioluminometr, laboratory shaker and centrifuge, Rapid Scan (passive infrared) spectrometer, hydraulic working platform with the lifting capacity of 1500 kg, a 13,4 kVA power aggregate.

Lekkie samochody ratowniczo-gaśnicze/Light-class rescue and firefighting vehicles

Lekkie samochody

ratowniczo-gaśnicze

Light-class rescue and firefighting
vehicles

Samochód ratowniczo-gaśniczy klasy lekkiej to pojazd, którego maksymalna masa rzeczywista wynosi od 3000 kg do 7500 kg. Jest on zabudowywany na lekkim podwoziu z kabiną załogową. Załoga składa się z pięciu (1+1+3) lub sześciu (1+1+4) osób. W kategorii miejskiej napęd jest przenoszony na jedną oś, najczęściej na tylną (4×2). Z kolei w kategoriach uterenowionej i terenowej napęd jest przenoszony na wszystkie koła (4×4).

A light-class rescue and fi refi ghting vehicle is a vehicle whose maximum actual weight is between 3000 kg and 7500 kg. It is built on a light chassis with a crew cab. Th e crew consists of fi ve (1+1+3) or six (1+1+4) people. In the urban category, the drive is transferred to one axle, most oft en to the rear axle (4×2). In the off -road categories, on the other hand, the drive is transferred to all wheels (4×4).

Fot. 1. Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Bremach GR 35 (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 700 l na wodę oraz 70 l na środek pianotwórczy, wysokociśnieniowy agregat gaśniczy wodno-pianowy AWP 70/40 o wydajności 70 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 1. Light-class rescue and firefighting vehicle Bremach GR 35 (4×4) equipped with tanks of the capacity of 700 l for water, 70 l for foam concentrate, and AWP 70/40 high-pressure extinguishing unit with the capacity of 70 l/min at a pressure of 40 bar.

Fot. 2. Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Fiat Ducato 11 2.0 JTD (4×2), wyposażony w zbiornik o pojemności 200 l na wodę oraz wysokociśnieniowy agregat gaśniczy AW 50/40 o wydajności 50 l/min przy ciśnieniu 40 barów, agregat prądotwórczy o mocy 2,2 kVA.

Photo 2. Light-class rescue and firefighting vehicle Fiat Ducato 11 2.0 JTD (4×2) equipped with a tank of the capacity of 200 l for water, AW 50/40 high-pressure extinguishing unit with the capacity of 50 l/min at a pressure of 40 bar, a 2,2 kVA power aggregate.

Fot. 3. Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Fiat Ducato Maxi 3.0 (4×2), wyposażony w zbiorniki o pojemności 250 l na wodę oraz 25 l na środek pianotwórczy, wysokociśnieniowy agregat gaśniczy wodno-pianowy AWP 65/40 o wydajności 65 l/min przy ciśnieniu 40 barów, agregat prądotwórczy o mocy 2,2 kVA.

Photo 3. Light-class rescue and firefighting vehicle Fiat Ducato Maxi 3.0 (4×2) equipped with tanks of the capacity of 250 l for water, 25 l for foam concentrate, AWP 65/40 high-pressure extinguishing unit with the capacity of 65 l/min at a pressure of 40 bar, a 2,2 kVA power aggregate.

Fot. 4. Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Fiat Ducato Maxi 3.0 (4×2), wyposażony w zbiorniki o pojemności 250 l na wodę oraz 25 l na środek pianotwórczy, wysokociśnieniowy agregat gaśniczy wodno-pianowy AWP 65/40 o wydajności 65 l/min przy ciśnieniu 40 barów, agregat prądotwórczy o mocy 2,2 kVA, wyciągarkę linową o uciągu 2000 kg.

Photo 4. Light-class rescue and firefighting vehicle Fiat Ducato Maxi 3.0 (4×2) equipped with tanks of the capacity of 250 l for water, 25 l for foam concentrate, AWP 65/40 high-pressure extinguishing unit with the capacity of 65 l/min at a pressure of 40 bar, a 2,2 kVA power aggregate, and a winch with the pulling force of 2000 kg.

Fot. 5. Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Fiat Ducato Maxi 3.0 (4×2), wyposażony w zbiorniki o pojemności 250 l na wodę oraz 25 l na środek pianotwórczy, wysokociśnieniowy agregat gaśniczy wodno-pianowy AWP 65/40 o wydajności 65 l/min przy ciśnieniu 40 barów, agregat prądotwórczy o mocy 2,2 kVA, wyciągarkę linową o uciągu 3620 kg.

Photo 5. Light-class rescue and firefighting vehicle Fiat Ducato Maxi 3.0 (4×2) equipped with tanks of the capacity of 250 l for water, 25 l for foam concentrate, AWP 65/40 high-pressure extinguishing unit with the capacity of 65 l/min at a pressure of 40 bar, a 2,2 kVA power aggregate, a winch with the pulling force of 3620 kg.

Fot. 6. Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Fiat Ducato Maxi 100 Multijet (4×2), wyposażony w zbiornik o pojemności 200 l na wodę oraz wysokociśnieniowy agregat gaśniczy AW 21/170 o wydajności 21 l/min przy ciśnieniu 170 barów.

Photo 6. Light-class rescue and firefighting vehicle Fiat Ducato Maxi 100 Multijet (4×2) equipped with a tank of the capacity of 200 l for water, AW 21/170 high-pressure extinguishing unit with the capacity of 21 l/min at a pressure of 170 bar.

Fot. 7. Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Fiat Ducato Maxi 160 Multijet (4×2), wyposażony w zbiorniki o pojemności 100 l na wodę oraz 10 l na środek pianotwórczy, wysokociśnieniowy agregat gaśniczy wodno-pianowy AWP 21/170 o wydajności 21 l/min przy ciśnieniu 170 barów, agregat prądotwórczy o mocy 2,2 kVA, wyciągarkę linową o uciągu 3620 kg.

Photo 7. Light-class rescue and firefighting vehicle Fiat Ducato Maxi 160 Multijet (4×2) equipped with tanks of the capacity of 100 l for water, 10 l for foam concentrate, AWP 21/170 high-pressure extinguishing unit with the capacity of 21 l/min at a pressure of 170 bar, a 2,2 kVA power aggregate, and a winch with the pulling force of 3620 kg.

Fot. 8. Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Ford Transit T350L (4×2), wyposażony w zbiorniki o pojemności 300 l na wodę oraz 30 l na środek pianotwórczy, wysokociśnieniowy agregat gaśniczy wodno-pianowy AWP 65/40 o wydajności 65 l/min przy ciśnieniu 40 barów, agregat prądotwórczy o mocy 2,2 kVA.

Photo 8. Light-class rescue and firefighting vehicle Ford Transit T350L (4×2) equipped with tanks of the capacity of 300 l for water, 30 l for foam concentrate, AW 65/40 high-pressure fire extinguishing unit with the capacity of 65 l/min at a pressure of 40 bar, a 2,2 kVA power aggregate.

Fot. 9. Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy GAZela BIZNES 2705 (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 350 l na wodę oraz 10 l na środek pianotwórczy, wysokociśnieniowy agregat gaśniczy wodnopianowy AWP 65/40 o wydajności 65 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 9. Light-class rescue and firefighting vehicle GAZela BIZNES 2705 (4×4) equipped with tanks of the capacity of 350 l for water and 10 l for foam concentrate, AWP 65/40 high-pressure extinguishing unit with the capacity of 65 l/min at a pressure of 40 bar.

Fot. 10. Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Iveco Daily 55C17C (4×2), wyposażony w zbiorniki o pojemności 1000 l na wodę oraz 100 l na środek pianotwórczy, wysokociśnieniowy agregat gaśniczy wodno-pianowy agregat gaśniczy AWP 60/40 o wydajności 60 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 2700 kg.

Photo 10. Light-class rescue and firefighting vehicle Iveco Daily 55C17C (4×2) equipped with tanks of the capacity of 1000 l for water, 100 l for foam concentrate, AWP 60/40 high-pressure extinguishing unit with the capacity of 60 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 2700 kg.

Fot. 11. Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Iveco Daily 55C17C (4×2), wyposażony w zbiorniki o pojemności 1000 l na wodę oraz 100 l na środek pianotwórczy, wysokociśnieniowy agregat gaśniczy wodno-pianowy AWP 125/40 o wydajności 125 l/min przy ciśnieniu 40 barów, agregat prądotwórczy o mocy 2,2 kVA, wyciągarkę linową o uciągu 2700 kg.

Photo 11. Light-class rescue and firefighting vehicle Iveco Daily 55C17C (4×2) equipped with tanks of the capacity of 1000 l for water, 100 l for foam concentrate, AWP 125/40 high-pressure fire extinguishing unit with the capacity of 125 l/min at a pressure of 40 bar, a 2,2 kVA power aggregate, and a winch with the pulling force of 2700 kg.

Fot. 12. Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Iveco Daily 55S17 (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 500 l na wodę oraz 50 l na środek pianotwórczy, wysokociśnieniowy agregat gaśniczy wodno-pianowy AWP 65/40 o wydajności 65 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 2700 kg.

Photo 12. Light-class rescue and firefighting vehicle Iveco Daily 55S17 (4×4) equipped with tanks of the capacity of 500 l for water, 50 l for foam concentrate, AWP 65/40 high-pressure extinguishing unit with the capacity of 65 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 2700 kg.

Fot. 13. Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Iveco Daily 65C15D (4×2), wyposażony w zbiorniki o pojemności 1000 l na wodę oraz 100 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 100 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 3620 kg.

Photo 13. Light-class rescue and firefighting vehicle Iveco Daily 65C15D (4×2) equipped with tanks of the capacity of 1000 l for water, 100 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 100 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 3620 kg.

Fot. 14. Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Iveco Daily 65C18D (4×2), wyposażony w motopompę o wydajności 1200 l/min przy ciśnieniu 8 barów.

Photo 14. Light-class rescue and firefighting vehicle Iveco Daily 65C18D (4×2) equipped with a motor pump with the capacity of 1200 l/min at a pressure of 8 bar.

Fot. 15. Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Iveco Daily 65C18D (4×2), wyposażony w zbiorniki o pojemności 1000 l na wodę oraz 100 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 1500 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 250 l/min przy ciśnieniu 40 barów, agregat prądotwórczy o mocy 2,2 kVA, wyciągarkę linową o uciągu 5443 kg.

Photo 15. Light-class rescue and firefighting vehicle Iveco Daily 65C18D (4×2) equipped with a tank of the capacity of 1000 l for water, 100 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 1500 l/min at a pressure of 8 bar or 250 l/min at a pressure of 40 bar, a 2,2 kVA power aggregate, and a winch with the pulling force of 5443 kg.

Fot. 16. Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Iveco Daily 70C17 (4×2), wyposażony w zbiornik o pojemności 1100 l na wodę oraz 110 l na środek pianotwórczy, wysokociśnieniowy agregat gaśniczy wodno-pianowy AWP 70/40 o wydajności 70 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 5443 kg.

Photo 16. Light-class rescue and firefighting vehicle Iveco Daily 70C17 (4×2) equipped with a tank of the capacity of 1100 l for water, 110 l for foam concentrate, AWP 70/40 high-pressure unit with the capacity of 70 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 5443 kg.

Fot. 17. Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Iveco Daily 70C18 (4×2), wyposażony w zbiorniki o pojemności 1010 l na wodę oraz 110 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 1525 l/min przy ciśnieniu 8 barów, wyciągarkę linową o uciągu 5443 kg.

Photo 17. Light-class rescue and firefighting vehicle Iveco Daily 70C18 (4×2) equipped with tanks of the capacity of 1010 l for water, 110 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 1525 l/min at a pressure of 8 bar, and a winch with the pulling force of 5443 kg.

Fot. 18. Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Daewoo Lublin 0554 (4×2), wyposażony w zbiorniki o pojemności 400 l na wodę oraz 40 l na środek pianotwórczy, wysokociśnieniowy agregat gaśniczy wodnopianowy AWP 65/40 o wydajności 65 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 2700 kg.

Photo 18. Light-class rescue and firefighting vehicle Daewoo Lublin 0554 (4×2) equipped with tanks of the capacity of 400 l for water, 40 l for foam concentrate, AWP 65/40 high-pressure extinguishing unit with the capacity of 65 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 2700 kg.

Fot. 19. Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Daewoo Lublin 3327 (4×2), wyposażony w zbiornik o pojemności 400 l na wodę oraz wysokociśnieniowy agregat gaśniczy AW 15/100 w wydajności 15 l/min przy ciśnieniu 100 barów, agregat prądotwórczy o mocy 2,2 kVA, wyciągarkę linową o uciągu 2700 kg.

Photo 19. Light-class rescue and firefighting vehicle Daewoo Lublin 3327 (4×2) equipped with a tank of the capacity of 400 l for water, AWP 15/100 high-pressure extinguishing unit with the capacity of 15 l/min at a pressure of 100 bar, a 2,2 kVA power aggregate, and a winch with the pulling force of 2700 kg.

Fot. 20. Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Daewoo Lublin 3524 (4×2), wyposażony w zbiorniki o pojemności 480 l na wodę oraz 40 l na środek pianotwórczy, wysokociśnieniowy agregat gaśniczy wodno-pianowy AWP 65/40 o wydajności 65 l/min przy ciśnieniu 40 barów, agregat prądotwórczy o mocy 2,2 kVA, wyciągarkę linową o uciągu 2700 kg.

Photo 20. A light rescue and firefighting vehicle Daewoo Lublin 3524 (4×2) equipped with tanks of the capacity of 480 l for water, 40 l for foam concentrate, AWP 65/40 high-pressure extinguishing unit with the capacity of 65 l/min at a pressure of 40 bar, a 2,2 kVA power aggregate, and a winch with the pulling force of 2700 kg.

Fot. 21. Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI (4×4), wyposażony w zbiornik o pojemności 400 l na wodę oraz wysokociśnieniowy agregat gaśniczy AW 65/40 o wydajności 65 l/min przy ciśnieniu 40 barów, agregat prądotwórczy o mocy 2,2 kVA, wyciągarkę linową o uciągu 3620 kg.

Photo 21. Light-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI (4×4) equipped with a tank of the capacity of 400 l for water, AW 65/40 high-pressure extinguishing unit with the capacity of 65 l/min at a pressure of 40 bar, a 2,2 kVA power aggregate, and a winch with the pulling force of 3620 kg.

Fot. 22. Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Sprinter 515 CDI (4×2), wyposażony w zbiorniki o pojemności 500 l na wodę oraz 50 l na środek pianotwórczy, wysokociśnieniowy agregat gaśniczy wodno-pianowy AWP 65/40 o wydajności 65 l/min przy ciśnieniu 40 barów, agregat prądotwórczy o mocy 2,2 kVA, wyciągarkę linową o uciągu 2700 kg.

Photo 22. Light-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Sprinter 515 CDI (4×2) equipped with tanks of the capacity of 500 l for water, 50 l for foam concentrate, AWP 65/40 high-pressure extinguishing unit with the capacity of 65 l/min at a pressure of 40 bar, a 2,2 kVA power aggregate, and a winch with the pulling force of 2700 kg.

Fot. 23. Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Mitsubishi FE659 Canter 75 (4×2) (wersja 1), wyposażony w zbiorniki o pojemności 1300 l na wodę oraz 130 l na środek pianotwórczy, wysokociśnieniowy agregat gaśniczy wodno-pianowy AWP 100/40 o wydajności 100 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 23. Light-class rescue and firefighting vehicle Mitsubishi FE659 Canter 75 (4×2) (version 1) equipped with tanks of the capacity of 1300 l for water, 130 l for foam concentrate, AWP 100/40 highpressure extinguishing unit with the capacity of 100 l/min at a pressure of 40 bar.

Fot. 24. Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Mitsubishi FE659 Canter 75 (4×2) (wersja 2), wyposażony w zbiorniki o pojemności 1200 l na wodę oraz 120 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 250 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 4540 kg.

Photo 24. Light-class rescue and firefighting vehicle Mitsubishi FE659 Canter 75 (4×2) (version 2) equipped with tanks of the capacity of 1200 l for water, 120 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 250 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 4540 kg.

Fot. 25. Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Mitsubishi FE659 Canter 75 (4×2) (wersja 3), wyposażony w zbiorniki o pojemności 1500 l na wodę oraz 150 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 1200 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 200 l/min przy ciśnieniu 28 barów.

Photo 25. Light-class rescue and firefighting vehicle Mitsubishi FE659 Canter 75 (4×2) (version 3) equipped with tanks of the capacity of 1500 l for water, 150 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 1200 l/min at a pressure of 8 bar or 200 l/min at a pressure of 28 bar.

Fot. 26. Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Nissan Pick-Up NP-300 (4×4) (wersja 1), wyposażony w zbiornik o pojemności 250 l na wodę oraz wysokociśnieniowy agregat gaśniczy AW 65/40 o wydajności 65 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 26. Light-class rescue and firefighting vehicle Nissan Pick-Up NP-300 (4×4) (version 1) equipped with a tank of the capacity of 250 l for water, AW 65/40 high-pressure extinguishing unit with the capacity of 65 l/min at a pressure of 40 bar.

Fot. 27. Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Peugeot Boxer 335 HDi L2H2 (4×2), wyposażony w zbiornik o pojemności 200 l na wodę oraz wysokociśnieniowy agregat gaśniczy AW 50/40 w wydajności 50 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 2700 kg.

Photo 27. Light-class rescue and firefighting vehicle Peugeot Boxer 335 HDi L2H2 (4×2) equipped with a tank of the capacity of 200 l for water, AW 50/40 high-pressure extinguishing unit with the capacity of 50 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 2700 kg.

Fot. 28. Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Peugeot Boxer 335 HDi L2H2 (4×2), wyposażony w zbiornik na wodę o pojemności 200 l, wysokociśnieniowy agregat gaśniczy AW 50/40 o wydajności 50 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 2700 kg.

Photo 28. Light-class rescue and firefighting vehicle Peugeot Boxer 335 HDi L2H2 (4×2) equipped with a tank of the capacity of 200 l for water, AW 50/40 high-pressure extinguishing unit with the capacity of 50 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 2700 kg.

Fot. 29. Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Polonez Truck 1600 typ BO6j (4×2), wyposażony w motopompę o wydajności 800 l/min przy ciśnieniu 8 barów.

Photo 29. Light-class rescue and firefighting vehicle Polonez Truck 1600 type BO6j (4×2) equipped with a motor pump with the capacity of 800 l/min at a pressure of 8 bar.

Fot. 30. Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Tarpan Honker 4012 (4×4), wyposażony w motopompę o wydajności 800 l/min przy ciśnieniu 8 barów.

Photo 30. Light-class rescue and firefighting vehicle Tarpan Honker 4012 (4×4) equipped with a motor pump with the capacity of 800 l/min at a pressure of 8 bar.

Fot. 31. Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Volkswagen LT 35 TDI (4×2), wyposażony w zbiorniki o pojemności 200 l na wodę oraz 20 l na środek pianotwórczy, wysokociśnieniowy agregat gaśniczy wodnopianowy AWP 65/40 o wydajności 65 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 3600 kg. Niektóre egzemplarze zostały wyposażone w motopompę o wydajności 800 l/min przy ciśnieniu 8 barów.

Photo 31. Light-class rescue and firefighting vehicle Volkswagen LT 35 TDI (4×2) equipped with tanks of the capacity of 200 l for water, 20 l for foam concentrate, AWP 65/40 high-pressure extinguishing unit with the capacity of 65 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 3600 kg. Some copies are equipped with a motor pump with the capacity of 800 l/min at a pressure of 8 bar.

Fot. 32. Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Volkswagen LT 46 TDI (4×2), wyposażony w zbiorniki o pojemności 400 l na wodę oraz 40 l na środek pianotwórczy, wysokociśnieniowy agregat gaśniczy wodno-pianowy AWP 65/40 o wydajności 65 l/min przy ciśnieniu 40 barów, agregat prądotwórczy o mocy 2,2 kVA, wyciągarkę linową o uciągu 3600 kg.

Photo 32. Light-class rescue and firefighting vehicle Volkswagen LT 46 TDI (4×2) equipped with tanks of the capacity of 400 l for water, 40 l for foam concentrate, a AW 65/40 high-pressure extinguishing unit with the capacity of 65 l/min at a pressure of 40 bar, a 2,2 kVA power aggregate, and a winch with the pulling force of 3600 kg.

Samochody specjalne żurawie ratownicze

Samochody specjalne

żurawie ratownicze

Specialised rescue vehicles
with cranes

Samochód specjalny żuraw ratowniczy to specjalistyczny pojazd pożarniczy wyposażony w żuraw, który umożliwia podnoszenie, przenoszenie i usuwanie elementów, obiektów, maszyn i konstrukcji o znacznej masie. Ma on zastosowanie podczas prowadzonych działań ratowniczych w czasie usuwania skutków wypadków i katastrof komunikacyjnych, budowlanych, chemicznych, infrastruktury komunalnej oraz awarii technologicznych. Jego walory techniczno-taktyczne mogą zostać wykorzystane w praktyce podczas usuwania skutków zderzenia pojazdów, wykolejenia się pociągu lub tramwaju, wypadku statku powietrznego, zatonięcia obiektu pływającego, zawalenia się budynku lub fragmentu instalacji przemysłowej, przewrócenia się rusztowania, ciężkiego sprzętu lub maszyny budowlanej.

A specialised rescue truck with crane is a rescue fi refi ghting vehicle equipped with a crane, that enables lift ing, moving and removing elements, objects, machines, and structures of considerable weight. It is used in rescue operations to remove the eff ects of traffi c accidents, construction, chemical, municipal infrastructure, or technological failures and malfunctions. Its technical and tactical values can be perfectly used in practice when removing the eff ects of a vehicle collision, derailment of a train or tram, an aircraft accident, sinking of a fl oating object, collapse of a building or a fragment of an industrial installation, collapse of scaff olding, heavy equipment or construction machinery.

Fot. 1. Ciężki żuraw ratowniczy (Rotator) Century 1060S Renault Trucks K520 P8X4 HEAVY.44 E6 (8×4), wyposażony w żuraw hydrauliczny Century 1060S o udźwigu 54 400 kg, ramię holownicze o udźwigu 24 400 kg, hydrauliczne wyciągarki linowe: dwie główne – każda o uciągu 22 727 kg, dwie pomocnicze – każda o uciągu 10 000 kg, dwie boczne – każda o uciągu 12 700 kg, oraz dwustopniową ramienia żurawia o uciągu 30 590 kg.

Photo 1. Heavy-class rescue crane (Rotator) Century 1060S Renault Trucks K520 P8X4 HEAVY.44 E6 (8×4) equipped with Century 1060S hydraulic crane with the lifting capacity of 54 400 kg, a towing arm with the lifting capacity of 24 400 kg, two main hydraulic winches with the pulling force of 22 727 kg each, two  auxiliary winches with the pulling force of 10 000 kg each, two side winches with the pulling force of 12 700 kg each, and a two-stage crane winch with the pulling force of 30 590 kg.

Lekkie elektryczne samochody ratowniczo-gaśnicze

Lekkie elektryczne

samochody

ratowniczo-gaśnicze

Light-class electric firefighting
vehicles
Lekkie elektryczne samochody ratowniczo-gaśnicze

Samochód ratowniczo-gaśniczy klasy lekkiej z napędem elektrycznym to pojazd przeznaczony głównie dla jednostek Zakładowych Straży Pożarnych do podejmowania interwencji i poruszania się wewnątrz budynków. Jest on wyposażony w podstawowy sprzęt pożarniczy i ratowniczy, może też mieć zbiorniki na środki gaśnicze. Niektóre z tych pojazdów są wykorzystywane przez jednostki straży pożarnych jako pojazdy edukacyjne.

A light-class rescue and firefighting vehicle with an electric drive is a vehicle designed mainly for the units of the Company Fire Brigades to intervene and move mainly inside buildings. Th ey are equipped with basic fire and rescue equipment and may have extinguishing agent tanks. Some of these vehicles can be used by fire brigades as educational vehicles.

Fot. 1. Lekki elektryczny pojazd edukacyjny Melex, wyposażony w zbiornik o pojemności 100 l na wodę i pompę elektryczną o wydajności 20 l/min przy ciśnieniu 4 barów.

Photo 1. Light-class electric educational vehicle Melex equipped with a tank of the capacity of 100 l for water and an electric pump with the capacity of 20 l/min at a pressure of 4 bar.

Fot. 2. Lekki elektryczny pojazd szybkiej interwencji gaśniczy Club Car Carryall 6, wyposażony w agregat gaśniczy na pianę sprężoną POLY CAFS SL 100, zbiorniki o pojemności 100 l na wodę oraz 25 l na środek pianotwórczy, aparaty powietrzne.

Photo 2. Light electric rapid intervention firefighting vehicle Club Car Carryall 6 equipped with POLY CAFS SL 100 compressed foam extinguishing unit, tanks of the capacity of 100 l for water and 25 l for foam concentrate, and breathing apparatus.

Fot. 3. Lekki elektryczny pojazd szybkiej interwencji gaśniczy Club Car Carryall 700, wyposażony w agregat gaśniczy na pianę sprężoną POLY CAFS SL 100, zbiorniki o pojemności 100 l na wodę oraz 25 l na środek pianotwórczy, aparaty powietrzne.

Photo 3. Light electric rapid intervention firefighting vehicle Club Car Carryall 700 equipped with POLY CAFS SL 100 compressed foam extinguishing unit, tanks of the capacity of 100 l for water and 25 l for foam concentrate, and air breathing apparatus.

Fot. 4. Lekki elektryczny pojazd szybkiej interwencji ratownictwa technicznego Melex, wyposażony w sprzęt ratownictwa technicznego.

Photo 4. Light-class electric vehicle for rapid intervention technical rescue Melex equipped with technical rescue equipment.

Przyczepy i kontenery

Przyczepy i kontenery

Trailers and containers

Przyczepa pożarnicza jest przeznaczona do wykonywania specjalnej funkcji, dlatego musi mieć specjalistyczną zabudowę i być przystosowana do przewozu specjalnego wyposażenia. Wyróżniamy przyczepy jedno- i dwuosiowe ratownictwa chemicznego, technicznego, wodnego, z agregatami proszkowymi, z działkami wodno-pianowymi lub pompami dużej wydajności (agregatami pompowymi). Kontenery pożarnicze, w zależności od przeznaczenia i sposobu dostępu do przewożonego sprzętu, są wykonywane jako zamknięta skrzynia sprzętowa z drzwiami (lub żaluzjami), zbiornik na ciecze lub otwarta skrzynia ładunkowa. Elementem nośnym każdego kontenera jest rama stalowa w kształcie kratownicy, w której najważniejszą częścią są podłużnice poziome i pionowe. Ucho zaczepowe w kontenerze z łącznikami wytrzymuje obciążenie co najmniej 15 t. W tylnej części ramy nośnej kontenera są zamontowane dwie rolki, które zapobiegają ocieraniu się o ziemię kontenera lub jego części przy wciąganiu (załadunku) lub zsuwaniu (rozładunku).

A firefighting trailer is designed to perform special functions, therefore it must have a specialized body and be adapted to the transport of special equipment. Th ere are single and double-axle trailers, as well as chemical, technical, and water rescue, with powder aggregates, with water-foam monitors or high-efficiency pumps (pump aggregates). Firefi ghting containers, depending on the purpose and method of access to the transported equipment, are made as a closed equipment storage container with doors (or shutters), a liquid storage container, or an open cargo box. Th e load-bearing element of each container is a steel frame in the shape of a truss, in which the most important parts are horizontal and vertical profiles. Th e drawbar eye in the roll-off container can withstand a load of at least 15 t. Two rollers are installed in the rear part of the load-carrying frame of the container, preventing the container or its parts from rubbing against the ground when pulling (loading) or sliding (unloading).

Fot. 1. Dwuosiowa przyczepa z działkiem dużej wydajności, wyposażona w zbiornik balastowy, pompę szlamową do dozowania środka pianotwórczego o wydajności 400 l/min przy ciśnieniu 4 barów, działko wodno-pianowe o wydajności 19 000 l/min.

Photo 1. Two-axle trailer with a high-capacity monitor equipped with a ballast tank, a slurry pump for dosing foam concentrate with a capacity of 400 l/min at a pressure of 4 bar, a water-foam monitor with the capacity of 19 000 l/min.

Fot. 2. Dwuosiowa przyczepa z pompą dużej wydajności, wyposażona w pompę o wydajności 13 233 l/min przy ciśnieniu 8 barów.

Photo 2. Two-axle trailer with a high-capacity pump equipped with a pump with the capacity of 13 233 l/min at pressure of 8 bar.

Fot. 3. Kontener popowodziowy do usuwania skutków powodzi (pompowy), wyposażony w sześć motopomp pływających – każda o wydajności 1200 l/min przy ciśnieniu 4 barów, sześć motopomp szlamowych – każda o wydajności 1600 l/min przy ciśnieniu 4 barów oraz sześć motopomp szlamowych – każda o wydajności 700 l/min przy ciśnieniu 4 barów, dwie pompy elektryczne 2,4 kW – każda o wydajności 1300 l/min, dwie pompy elektryczne 1,5 kW – każda o wydajności 800 l/min, cztery pompy elektryczne 1,1 kW – każda o wydajności 600 l/min, 24 odc. węża ssawnego W-110, 24 odc. węża ssawnego W-52, 20 odc. węża tłocznego W-110, 50 odcinków węża tłocznego W-75, 20 odc. węża tłocznego W-52, sześć agregatów prądotwórczych, każdy o mocy 6 kVA.

Photo 3. The flood recovery pumping container equipped with six floating pumps with the capacity of 1200 l/min at a pressure of 4 bar each, six motor slurry pumps with the capacity of 1600 l/min at a pressure of 4 bar each, and six motor slurry pumps with the capacity of 700 l/min at a pressure of 4 bar each, two 2,4 kW electric pumps with the capacity of 1300 l/min each, two 1,5 kW electric pumps with the capacity of 800 l/min each, four 1,1 kW electric pumps with the capacity of 600 l/min each, 24 sections of W-110 suction hoses, 24 sections of W-52 suction hoses, 20 sections of W-110 discharge hoses, 50 sections of W-75discharge hoses, 20 sections of W-52 discharge hoses, six 6 kVA power aggregates.

Fot. 4. Kontener przeciwpowodziowy (z zaporami), wyposażony w system zapór przeciwpowodziowych (łącznie 4500 m) w postaci rękawów foliowych pokrytych tkaniną z tworzywa sztucznego i wypełnianych wodą, z osprzętem (folia zabezpieczająca, taśmy, kołki), dwie motopompy pływające – każda o wydajności 1200 l/min przy ciśnieniu 4 barów, węże tłoczne, łopaty.

Photo 4. The flood protection container (with flood barriers) equipped with a system of flood barriers (a total of 4500 m) in the form of foil sleeves covered with a plastic fabric, filled with water, and with accessories (protective foil, tapes, pegs), two floating motor pumps with the capacity of 1200 l/min at a pressure of 4 bar each, delivery hoses, and shovels.

Średnie samochody ratowniczo-gaśnicze

Średnie samochody

ratowniczo-gaśnicze

Medium-class rescue and firefighting
vehicles

Samochód ratowniczo-gaśniczy klasy średniej to pojazd, którego maksymalna masa rzeczywista wynosi od 7500 kg do 16 000 kg. Aby mógł spełniać wymagania dotyczące parametrów i wyposażenia, najczęściej jest zabudowywany na podwoziu o dopuszczalnej masie całkowitej między 12 000 kg a 16 000 kg, głównie na podwoziach wyposażonych w kabiny załogowe. Załoga średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego kategorii miejskiej lub uterenowionej składa się z sześciu (1+1+4) osób. W praktyce czasami spotka się jednak kabiny, które mogą pomieścić więcej niż sześć osób. Standardowa 3-osobowa (1+2) tzw. kabina krótka jest używana głównie przy zabudowie samochodu kategorii terenowej (3). W tej kategorii pojazdów jest możliwa również zabudowa pojazdu z kabinami czterodrzwiowymi dla czterech (1+1+2) lub sześciu (1+1+4) osób.

A medium-class rescue and fi refi ghting vehicle is a vehicle, whose maximum operational weight is between 7500 kg and 16 000 kg. In practice, in order to meet the requirements for parameters and equipment, it is most oft en built on a chassis with permissible total weight between 12 000 kg and 16 000 kg. It is built mainly on chassequipped with crew cabins. Th e crew of a medium-class rescue and fi refi ghting vehicle of municipal or off -road categories consists of six (1+1+4) people. In practice, we can sometimes fi nd cabins that can accommodate more than six people. However, the standard 3-person (1+2) short cab is used when building an off -road category vehicle (3). In this category of vehicles, we also distinguish the possibility of building a vehicle with four-door cabins for four (1+1+2) or six (1+1+4) persons.

Fot. 1. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Iveco EuroCargo Tector ML100E21D (4×2), wyposażony w zbiorniki o pojemności 2000 l na wodę oraz 200 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2400 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 250 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 1. Medium-class rescue and firefighting vehicle Iveco EuroCargo Tector ML100E21D (4×2) equipped with tanks of the capacity of 2000 l for water, 200 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2400 l/min at a pressure of 8 bar or 250 l/min at a pressure of 40 bar.

Fot. 2. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Iveco EuroCargo ML110E25WS (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 3000 l na wodę oraz 300 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2700 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 460 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 2. Medium-class rescue and firefighting vehicle Iveco EuroCargo ML110E25WS (4×4) equipped with tanks of the capacity of 3000 l for water and 300 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2700 l/min at a pressure of 8 bar or 460 l/min at a pressure of 40 bar.

Fot. 3. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Iveco EuroCargo ML140E24WS (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 3000 l na wodę oraz 300 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2000 l/min przy ciśnieniu 10 barów lub 400 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 3. Medium-class rescue and firefighting vehicle Iveco EuroCargo ML140E24WS (4×4) equipped with tanks of the capacity of 3000 l for water, 300 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of  2000 l/min at a pressure of 10 bar or 400 l/min at a pressure of 40 bar.

Fot. 4. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Iveco EuroCargo ML140E24WS (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 3800 l na wodę oraz 240 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2700 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 400 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 4. Medium-class rescue and firefighting vehicle Iveco EuroCargo ML140E24WS (4×4) equipped with tanks of the capacity of 3800 l for water, 240 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2700 l/min at a pressure of 8 bar or 400 l/min at a pressure of 40 bar.

Fot. 5. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Iveco EuroCargo ML140E24WS (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 4500 l na wodę oraz 500 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3000 l/min przy ciśnieniu 10 barów lub 400 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 5. Medium-class rescue and firefighting vehicle Iveco EuroCargo ML140E24WS (4×4) equipped with tanks of the capacity of 4500 l for water, 500 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 3000 l/min at a pressure of 10 bar or 400 l/min at a pressure of 40 bar.

Fot. 6. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Iveco EuroCargo ML150E25 (4×2), wyposażony w zbiorniki o pojemności 2555 l na wodę oraz 570 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2700 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 378 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 5443 kg.

Photo 6. Medium-class rescue and firefighting vehicle Iveco EuroCargo ML150E25 (4×2) equipped with tanks of the capacity of 2555 l for water, 570 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2700 l/min at a pressure of 8 bar or 378 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 5443 kg.

Fot. 7. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Iveco EuroCargo ML150E25WS (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 5000 l na wodę oraz 500 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2000 l/min przy ciśnieniu 10 barów lub 400 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 7. Medium-class rescue and firefighting vehicle Iveco EuroCargo ML150E25WS (4×4) equipped with tanks of the capacity of 5000 l for water, 500 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2000 l/min at a pressure of 10 bar or 400 l/min at a pressure of 40 bar.

Fot. 8. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Iveco EuroCargo ML150E32WS (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 2580 l na wodę oraz 260 l na środek pianotwórczy klasy B, a także 100 l na środek pianotwórczy klasy A, autopompę o wydajności 2666 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 368 l/min przy ciśnieniu 40 barów, system piany sprężonej CAFS, wyciągarkę linową o uciągu 9072 kg.

Photo 8. Medium-class rescue and firefighting vehicle Iveco EuroCargo ML150E32WS (4×4) equipped with tanks of the capacity of 2580 l for water, 260 l for B-class foam concentrate, 100 l for A-class foam concentrate, a water pump with the capacity of 2666 l/min at a pressure of 8 bar or 368 l/min at 40 bar pressure, CAFS compressed foam system, and a winch with the pulling force of 9072 kg.

Fot. 9. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Iveco EuroCargo ML150E28WS (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 2500 l na wodę oraz 250 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2700 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 460 l/min przy ciśnieniu 40 barów, pług odśnieżny.

Photo 9. Medium-class rescue and firefighting vehicle Iveco EuroCargo ML150E28WS (4×4) equipped with tanks of the capacity of 2500 l for water, 250 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2700 l/min at a pressure of 8 bar or 460 l/min at a pressure of 40 bar, and a snow blade.

Fot. 10. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Iveco EuroCargo ML150E28WS (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 2500 l na wodę oraz 250 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2700 l/min przy ciśnieniu 10 barów lub 460 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 7620 kg.

Photo 10. Medium-class rescue and firefighting vehicle Iveco EuroCargo ML150E28WS (4×4) equipped with tanks of the capacity of 2500 l for water, 250 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2700 l/min at a pressure of 10 bar or 460 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 7620 kg.

Fot. 11. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Iveco EuroCargo ML150E28WS (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 3000 l na wodę oraz 300 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2000 l/min przy ciśnieniu 10 barów lub 400 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 7620 kg.

Photo 11. Medium-class rescue and firefighting vehicle Iveco EuroCargo ML150E28WS (4×4) equipped with tanks of the capacity of 3000 l for water and 300 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2000 l/min at a pressure of 10 bar or 400 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 7620 kg.

Fot. 12. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Iveco EuroCargo ML150E28WS (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 3500 l na wodę oraz 350 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2000 l/min przy ciśnieniu 10 barów, wyciągarkę linową o uciągu 9979 kg.

Photo 12. Medium-class rescue and firefighting vehicle Iveco EuroCargo ML150E28WS (4×4) equipped with tanks of the capacity of 3500 l for water, 350 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2000 l/min at a pressure of 10 bar, and a winch with the pulling force of 9979 kg.

Fot. 13. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Iveco EuroCargo ML140E28WS (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 3500 l na wodę oraz 350 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2600 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 350 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 9979 kg.

Photo 13. Medium-class rescue and firefighting vehicle Iveco EuroCargo ML140E28WS (4×4) equipped with tanks of the capacity of 3500 l for water, 350 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2600 l/min at a pressure of 8 bar or 350 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 9979 kg.

Fot. 14. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Iveco EuroCargo ML150E28WS (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 3500 l na wodę oraz 350 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2700 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 460 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 14. Medium-class rescue and firefighting vehicle Iveco EuroCargo ML150E28WS (4×4) equipped with tanks of the capacity of 3500 l for water, 350 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2700 l/min at a pressure of 8 bar or 460 l/min at a pressure of 40 bar.

Fot. 15. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Iveco EuroCargo ML150E28WS (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 3500 l na wodę oraz 350 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2723 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 463 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 9979 kg.

Photo 15. Medium-class rescue and firefighting vehicle Iveco EuroCargo ML150E28WS (4×4) equipped with tanks of the capacity of 3500 l for water, 350 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2723 l/min at a pressure of 8 bar or 463 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 9979 kg.

Fot. 16. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Iveco EuroCargo ML150E28WS (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 4500 l na wodę oraz 450 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2700 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 460 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 16. Medium-class rescue and firefighting vehicle Iveco EuroCargo ML150E28WS (4×4) equipped with tanks of the capacity of 4500 l for water, 450 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2700 l/min at a pressure of 8 bar or 460 l/min at a pressure of 40 bar.

Fot. 17. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Iveco EuroCargo ML150E32WS (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 3505 l na wodę oraz 385 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2411 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 513 l/min przy ciśnieniu 40 barów, zderzakowe działko wodnopianowe o wydajności 1140 l/min, wyciągarkę linową o uciągu 9979 kg.

Photo 17. Medium-class rescue and firefighting vehicle Iveco EuroCargo ML150E32WS (4×4) equipped with tanks of the capacity of 3505 l for water, 385 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2411 l/min at a pressure of 8 bar or 513 l/min at a pressure of 40 bar, buffer water-foam cannon with the capacity of 1140 l/min, and a winch with the pulling force of 9979 kg.

Fot. 18. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Iveco EuroCargo ML150E32WS (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 3550 l na wodę oraz 355 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2616 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 457 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 9979 kg.

Photo 18. Medium-class rescue and firefighting vehicle Iveco EuroCargo ML150E32WS (4×4) equipped with tanks of the capacity of 3550 l for water, 355 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2616 l/min at a pressure of 8 bar or 457 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 9979 kg.

Fot. 19. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy MAN 10.220 BL (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 2500 l na wodę oraz 150 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2500 l/min przy ciśnieniu 10 barów lub 250 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 19. Medium-class rescue and firefighting vehicle MAN 10.220 BL (4×4) equipped with tanks of the capacity of 2500 l for water, 150 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2500 l/min at a pressure of 10 bar or 250 l/min at a pressure of 40 bar.

Fot. 20. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy MAN 10.224 LAC (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 2000 l na wodę oraz 200 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 1600 l/min przy ciśnieniu 8 barów, wyciągarkę linową o uciągu 4540 kg.

Photo 20. Medium-class rescue and firefighting vehicle MAN 10.224 LAC (4×4) equipped with tanks of the capacity of 2000 l for water, 200 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 1600 l/min at a pressure of 8 bar, and a winch with the pulling force of 4540 kg.

Fot. 21. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy MAN 10.225 LAC (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 2000 l na wodę oraz 200 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2400 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 250 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 4540 kg.

Photo 21. Medium-class rescue and firefighting vehicle MAN 10.225 LAC (4×4) equipped with tanks of the capacity of 2000 l for water, 200 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2400 l/min at a pressure of 8 bar or 250 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 4540 kg.

Fot. 22. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy MAN TGL 12.250 BL (4×2), wyposażony w zbiorniki o pojemności 1800 l na wodę oraz 180 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2000 l/min przy ciśnieniu 10 barów lub 500 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 22. Medium-class rescue and firefighting vehicle MAN TGL 12.250 BL (4×2) equipped with tanks of the capacity of 1800 l for water, 180 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2000 l/min at a pressure of 10 bar or 500 l/min at a pressure of 40 bar.

Fot. 23. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy MAN 14.225 LAC (4×2), wyposażony w zbiorniki o pojemności 3300 l na wodę oraz 330 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 1800 l/min przy ciśnieniu 8 barów, wyciągarkę linową o uciągu 5400 kg.

Photo 23. Medium-class rescue and firefighting vehicle MAN 14.225 LAC (4×2) equipped with tanks of the capacity of 3300 l for water, 330 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 1800 l/min at a pressure of 8 bar, and a winch with the pulling force of 5400 kg.

Fot. 24. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy MAN 14.280 LA-LF (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 3000 l na wodę oraz 250 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3000 l/min przy ciśnieniu 10 barów lub 250 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 5400 kg.

Photo 24. Medium-class rescue and firefighting vehicle MAN 14.280 LA-LF (4×4) equipped with tanks of the capacity of 3000 l for water, 250 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 3000 l/min at a pressure of 10 bar or 250 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 5400 kg.

Fot. 25. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy MAN 14.280 LA-LF (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 4000 l na wodę oraz 250 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3000 l/min przy ciśnieniu 10 barów lub 400 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 25. Medium-class rescue and firefighting vehicle MAN 14.280 LA-LF (4×4) equipped with tanks of the capacity of 4000 l for water, 250 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 3000 l/min at a pressure of 10 bar or 400 l/min at a pressure of 40 bar.

Fot. 26. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy MAN TGM 18.290 BB (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 3500 l na wodę oraz 120 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2700 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 460 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 26. Medium-class rescue and firefighting vehicle MAN TGM 18.290 BB (4×4) equipped with tanks of the capacity of 3500 l for water, 120 l for foam concentrate, a water pump with a capacity of 2700 l/min at a pressure of 8 bar or 460 l/min at a pressure of 40 bar.

Fot. 27. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Atego 1325 AF (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 2500 l na wodę oraz 250 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2270 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 250 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 4540 kg.

Photo 27. Medium-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Atego 1325 AF (4×4) equipped with tanks of the capacity of 2500 l for water, 250 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2270 l/min at a pressure of 8 bar or 250 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 4540 kg.

Fot. 28. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Atego 1325 AF (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 2500 l na wodę oraz 250 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2270 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 250 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 6350 kg.

Photo 28. Medium-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Atego 1325 AF (4×4) equipped with tanks of the capacity of 2500 l for water, 250 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2270 l/min at a pressure of 8 bar or 250 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 6350 kg.

Fot. 29. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Atego 1325 AF (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 2500 l na wodę oraz 250 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2400 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 250 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 4540 kg.

Photo 29. Medium-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Atego 1325 AF (4×4) equipped with tanks of the capacity of 2500 l for water, 250 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2400 l/min at a pressure of 8 bar or 250 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 4540 kg.

Fot. 30. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Atego 1325 AF (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 2500 l na wodę oraz 250 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2400 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 250 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 4540 kg.

Photo 30. Medium-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Atego 1325 AF (4×4) equipped with tanks of the capacity of 2500 l for water, 250 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2400 l/min at a pressure of 8 bar or 250 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 4540 kg.

Fot. 31. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Atego 1325 AF (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 2500 l na wodę oraz 250 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2400 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 250 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 6800 kg.

Photo 31. Medium-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Atego 1325 AF (4×4) equipped with tanks of the capacity of 2500 l for water, 250 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2400 l/min at a pressure of 8 bar or 250 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 6800 kg.

Fot. 32. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Atego 1325 AF (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 2500 l na wodę oraz 250 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2400 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 250 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 6800 kg.

Photo 32. Medium-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Atego 1325 AF (4×4) equipped with tanks of the capacity of 2500 l for water, 250 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2400 l/min at a pressure of 8 bar or 250 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 6800 kg.

Fot. 33. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Atego 1326 AF (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 2500 l na wodę oraz 250 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2500 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 300 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 33. Medium-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Atego 1326 AF (4×4) equipped with tanks of the capacity of 2500 l for water, 250 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2500 l/min at a pressure of 8 bar or 250 l/min at a pressure of 40 bar.

Fot. 34. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Atego 1326 AF (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 2500 l na wodę oraz 250 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2500 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 300 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 5443 kg.

Photo 34. Medium-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Atego 1326 AF (4×4) equipped with tanks of the capacity of 2500 l for water, 250 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2500 l/min at a pressure of 8 bar or 300 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 5443 kg.

Fot. 35. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Atego 1326 AF (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 2500 l na wodę oraz 250 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2600 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 300 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 5443 kg.

Photo 35. Medium-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Atego 1326 AF (4×4) equipped with tanks of the capacity of 2500 l for water, 250 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2600 l/min at a pressure of 8 bar or 300 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 5443 kg.

Fot. 36. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Atego 1328 AF (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 2500 l na wodę oraz 250 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2400 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 300 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 36. Medium-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Atego 1328 AF (4×4) equipped with, tanks of the capacity of 2500 l for water, 250 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2400 l/min at a pressure of 8 bar or 300 l/min at a pressure of 40 bar.

Fot. 37. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Atego 1328 AF (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 2500 l na wodę oraz 250 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2400 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 300 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 5443 kg.

Photo 37. Medium-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Atego 1328 AF (4×4) equipped with tanks of the capacity of 2500 l for water, 250 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2400 l/min at a pressure of 8 bar or 300 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 5443 kg.

Fot. 38. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Atego 1329 AF (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 2500 l na wodę oraz 250 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2400 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 300 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 38. Medium-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Atego 1329 AF (4×4) equipped with tanks of the capacity of 2500 l for water, 250 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2400 l/min at a pressure of 8 bar or 300 l/min at a pressure of 40 bar.

Fot. 39. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Atego 1329 AF (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 2500 l na wodę oraz 250 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2400 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 300 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 5443 kg.

Photo 39. Medium-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Atego 1329 AF (4×4) equipped with tanks of the capacity of 2500 l for water, 250 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2400 l/min at a pressure of 8 bar or 300 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 5443 kg.

Fot. 40. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Atego 1329 F (4×2), wyposażony w zbiornik o pojemności 2000 l na wodę oraz 180 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2000 l/min przy ciśnieniu 10 barów, wyciągarkę linową o uciągu 5443 kg.

Photo 40. Medium-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Atego 1329 F (4×2) equipped with tanks of the capacity of 2000 l for water, 180 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2000 l/min at a pressure of 10 bar, and a winch with the pulling force of 5443 kg.

Fot. 41. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Atego 1329 AF (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 2500 l na wodę oraz 250 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2600 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 300 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 5443 kg.

Photo 41. Medium-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Atego 1329 AF (4×4) equipped with tanks of the capacity of 2500 l for water, 250 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2600 l/min at a pressure of 8 bar or 300 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 5443 kg.

Fot. 42. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Atego 1528 F (4×2), wyposażony w zbiorniki o pojemności 2500 l na wodę oraz 250 l na środek pianotwórczy klasy B, a także 100 l na środek pianotwórczy klasy A, autopompę o wydajności 3000 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 400 l/min przy ciśnieniu 40 barów, system piany sprężonej CAFS.

Photo 42. Medium-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Atego 1528 F (4×2) equipped with tanks of the capacity of 2500 l for water, 250 l for B-class foam concentrate, 100 l for A-class foam concentrate, a water pump with the capacity of 3000 l/min at pressure 8 bar or 400 l/min at 40 bar, CAFS compressed foam system.

Fot. 43. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Atego 1529 F (4×2), wyposażony w zbiornik o pojemności 2400 l na wodę oraz autopompę o wydajności 2000 l/min przy ciśnieniu 10 barów.

Photo 43. Medium-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Atego 1529 F (4×2) equipped with a tank of the capacity of 2400 l for water, a water pump with the capacity of 2000 l/min at a pressure of 10 bar.

Fot. 44. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Unimog U 4000 (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 2000 l na wodę oraz 200 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2400 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 250 l/min przy ciśnieniu 40 barów, hydrauliczną wyciągarkę linową o uciągu 6350 kg.

Photo 44. Medium-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Unimog U 4000 (4×4) equipped with tanks of the capacity of 2000 l for water, 200 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2400 l/min at a pressure of 8 bar or 250 l/min at a pressure of 40 bar, and a hydraulic winch with the pulling force of 6350 kg.

Fot. 45. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Unimog U 4000 (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 2000 l na wodę oraz 200 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2400 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 250 l/min przy ciśnieniu 40 barów, hydrauliczną wyciągarkę linową o uciągu 6350 kg.

Photo 45. Medium-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Unimog U 4000 (4×4) equipped with tanks of the capacity of 2000 l for water, 200 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2400 l/min at a pressure of 8 bar or 250 l/min at a pressure of 40 bar, and a hydraulic winch with the pulling force of 6350 kg.

Fot. 46. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Unimog U 4000 (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 2000 l na wodę oraz 200 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2400 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 250 l/min przy ciśnieniu 40 barów, hydrauliczną wyciągarkę linową o uciągu 6350 kg.

Photo 46. Medium-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Unimog U 4000 (4×4) equipped with tanks of the capacity of 2000 l for water, 200 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2400 l/min at a pressure of 8 bar or 250 l/min at a pressure of 40 bar, and a hydraulic winch with the pulling force of 6350 kg.

Fot. 47. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Unimog U 4000 (4×4), wyposażony w zbiornik o pojemności 2500 l na wodę oraz autopompę o wydajności 2600 l/min przy 8 barów lub 250 l/min przy ciśnieniu 40 barów, hydrauliczną wyciągarkę linową o uciągu 6800 kg.

Photo 47. Medium-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Unimog U 4000 (4×4) equipped with a water tank of the capacity of 2500 l, a water pump with the capacity of 2600 l/min at 8 bar or 250 l/min at a pressure of 40 bar, and a hydraulic winch with the pulling force of 6800 kg.

Fot. 48. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Unimog U 5000 (4×4), wyposażony w zbiornik o pojemności 2500 l, autopompę o wydajności 2000 l/min przy ciśnieniu 10 barów lub 250 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 48. Medium-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Unimog U 5000 (4×4) equipped with a tank of the capacity of 2500 l, a water pump with the capacity of 2000 l/min at a pressure of 10 bar or 250 l/min at a pressure of 40 bar.

Fot. 49. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Renault Midlum 210.13 (4×2), wyposażony w zbiorniki o pojemności 2000 l na wodę oraz 200 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2400 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 250 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 49. Medium-class rescue and firefighting vehicle Renault Midlum 210.13 (4×2) equipped with tanks of the capacity of 2000 l for water, 200 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2400 l/min at a pressure of 8 bar or 250 l/min at a pressure of 40 bar.

Fot. 50. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Renault Midlum 300.14 (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 2500 l na wodę oraz 250 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2400 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 400 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 5440 kg.

Photo 50. Medium-class rescue and firefighting vehicle Renault Midlum 300.14 (4×4) equipped with tanks of the capacity of 2500 l for water, 250 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2400 l/min at a pressure of 8 bar or 400 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 5440 kg.

Fot. 51. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Renault Midlum 300.14 (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 2500 l na wodę oraz 250 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2700 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 500 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 5440 kg.

Photo 51. Medium-class rescue and firefighting vehicle Renault Midlum 300.14 (4×4) equipped with a tank of the capacity of 2500 l for water, 250 l for foam concentrate, water pump with the capacity of 2700 l/min at 8 bar or 500 l/min at 40 bar, and a winch with the pulling force of 5440 kg.

Fot. 52. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Renault Trucks D14 HIGH K P4X4 280E6 (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 3035 l na wodę oraz 305 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2846 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 429 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 9979 kg.

Photo 52. Medium-class rescue and firefighting vehicle Renault Trucks D14 HIGH K P4X4 280E6 (4×4) equipped with tanks of the capacity of 3035 l for water, 305 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2846 l/min at a pressure of 8 bar or 429 l/min at pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 9979 kg.

Fot. 53. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Renault Trucks D16 HIGH K P4X4 280E6 (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 3000 l na wodę oraz 300 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3000 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 300 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 6124 kg.

Photo 53. Medium-class rescue and firefighting vehicle Renault Trucks D16 HIGH K P4X4 280E6 (4×4) equipped with tanks of the capacity of 3000 l for water, 300 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 3000 l/min at a pressure of 8 bar or 300 l/min at pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 6124 kg.

Fot. 54. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Renault Trucks D16 HIGH K P4X4 280E6 (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 3030 l na wodę oraz 305 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2846 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 429 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 9979 kg.

Photo 54. Medium-class rescue and firefighting vehicle Renault Trucks D16 HIGH K P4X4 280E6 (4×4) equipped with tanks of the capacity of 3030 l for water, 305 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2846 l/min at a pressure of 8 bar or 429 l/min at pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 9979 kg.

Fot. 55. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Renault Trucks D16 HIGH K P4X4 280E6 (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 3570 l na wodę oraz 365 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2846 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 429 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 9979 kg.

Photo 55. Medium-class rescue and firefighting vehicle Renault Trucks D16 HIGH K P4X4 280E6 (4×4) equipped with tanks of the capacity of 3570 l for water, 365 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2846 l/min at a pressure of 8 bar or 429 l/min at pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 9979 kg.

Fot. 56. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Renault Trucks D16 MED P4X2 280E6 (4×2), wyposażony w zbiorniki o pojemności 3055 l na wodę oraz 310 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2400 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 277 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 9979 kg.

Photo 56. Medium-class rescue and firefighting vehicle Renault Trucks D16 MED P4X2 280E6 (4×2) equipped with tanks of the capacity of 3055 l for water, 310 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2400 l/min at a pressure of 8 bar or 277 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 9979 kg.

Fot. 57. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Scania P320B4X4HZ XT (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 2540 l na wodę oraz 320 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2698 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 483 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 9979 kg.

Photo 57. Medium-class rescue and firefighting vehicle Scania P320B4X4HZ XT (4×4) equipped with tanks of the capacity of 2540 l for water, 320 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2698 l/min at a pressure of 8 bar or 483 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 9979 kg.

Fot. 58. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Scania P320B4X2NB XT (4×2), wyposażony w zbiorniki o pojemności 3000 l na wodę oraz 300 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3000 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 400 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 58. Medium-class rescue and fi refi ghting vehicle Scania P320B4X2HZ XT (4×2) equipped with tanks of the capacity of 3000 l for water, 300 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 3000 l/min at a pressure of 8 bar or 400 l/min at a pressure of 40 bar.

Fot. 59. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Scania P320DB4X2HNZ (4×2), wyposażony w zbiorniki o pojemności 2620 l na wodę oraz 270 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3361 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 394 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 59. Medium-class rescue and firefighting vehicle Scania P320DB4X2HNZ (4×2) equipped with tanks of the capacity of 2620 l for water, 270 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 3361 l/min at a pressure of 8 bar or 394 l/min at a pressure of 40 bar.

Fot. 60. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Scania P370CB4X4HHZ (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 3145 l na wodę oraz 325 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3464 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 533 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 9979 kg.

Photo 60. Medium-class rescue and firefighting vehicle Scania P370CB4X4HHZ (4×4) equipped with tanks of the capacity of 3145 l for water, 325 l for foam concentrate, a a water pump with the capacity of 3464 l/min at a pressure of 8 bar or 533 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 9979 kg.

Fot. 61. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Star 244L (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 2000 l na wodę oraz 200 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 1600 l/min przy ciśnieniu 8 barów, wyciągarkę linową o uciągu 4500 kg.

Photo 61. Medium-class rescue and firefighting vehicle Star 244L (4×4) equipped with tanks of the capacity of 2000 l for water, 200 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 1600 l/min at a pressure of 8 bar, and a winch with the pulling force of 4500 kg.

Fot. 62. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Star 244L (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 2500 l na wodę oraz 250 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 1600 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 250 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 62. Medium-class rescue and firefighting vehicle Star 244L (4×4) equipped with tanks of the capacity of 2500 l for water, 250 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 1600 l/min at a pressure of 8 bar or 250 l/min at a pressure of 40 bar.

Fot. 63. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Tatra T 810-1R3RB2 6X6.1R (6×6), wyposażony w zbiorniki o pojemności 2640 l na wodę oraz 275 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2700 l/min przy ciśnieniu 10 barów lub 378 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 63. Medium-class rescue and firefighting vehicle Tatra T 810-1R3RB2 6×6.1R (6×6) equipped with tanks of the capacity of 2640 l for water, 275 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2700 l/min at a pressure of 10 bar or 378 l/min at a pressure of 40 bar.

Fot. 64. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Volvo FL 290 (4×2), wyposażony w zbiorniki o pojemności 2000 l na wodę oraz 200 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2000 l/min przy ciśnieniu 10 barów lub 500 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 5440 kg.

Photo 64. Medium-class rescue and firefighting vehicle Volvo FL 290 (4×2) equipped with tanks of the capacity of 2000 l for water, 200 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2000 l/min at a pressure of 10 bar or 500 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 5440 kg.

Fot. 65. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Volvo FL 290 (4×2), wyposażony w zbiorniki o pojemności 2500 l na wodę oraz 250 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2400 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 500 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 65. Medium-class rescue and firefighting vehicle Volvo FL 290 (4×2) equipped with tanks of the capacity of 2500 l for water, 250 l for foam concentrate, and a water pump with the capacity of 2400 l/min at 8 bar or 500 l/min at 40 bar.

Fot. 66. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Volvo FL 290 (4×2), wyposażony w zbiorniki o pojemności 2500 l na wodę oraz 250 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2400 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 400 l/min przy ciśnieniu 40 barów, system gaśniczy Cobra z pompą w wydajności 58 l/min przy ciśnieniu 300 barów, wyciągarkę linową o uciągu 5440 kg.

Photo 66. Medium-class rescue and firefighting vehicle Volvo FL 290 (4×2) equipped with tanks of the capacity of 2500 l for water, 250 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2400 l/min at 8 bar or 400 l/min at 40 bar, Cobra extinguishing system with a pump with the capacity of 58 l/min at a pressure of 300 bar, and a winch with the pulling force of 5440 kg.

Fot. 67. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Volvo FL 290 (4×2), wyposażony w zbiorniki o pojemności 2590 l na wodę oraz 260 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2726 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 513 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 67. Medium-class rescue and firefighting vehicle Volvo FL 290 (4×2) equipped with tanks of the capacity of 2590 l for water, 260 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2726 l/min at a pressure of 8 bar or 513 l/min at a pressure of 40 bar.

Fot. 68. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Volvo FL 290 (4×2), wyposażony w zbiorniki o pojemności 2590 l na wodę oraz 260 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2726 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 513 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 5443 kg.

Photo 68. Medium-class rescue and firefighting vehicle Volvo FL 290 (4×2) equipped with tanks of the capacity of 2590 l for water, 260 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2726 l/min at a pressure of 8 bar or 513 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 5443 kg.

Samochody służb porządku publicznego

Samochody służb

porządku publicznego

Public order services vehicles

Samochody służb porządku publicznego to grupa pojazdów przeznaczonych do zapewnienia wymaganej, wysokiej mobilności policji, która wykonuje zadania związane z bezpieczeństwem i ochroną porządku publicznego. Do ich realizacji jest konieczne posiadanie całej gamy pojazdów – od lekkich przez średnie do ciężkich – z różnymi układami napędowymi, które zapewniają ich mobilność w trudnych warunkach terenowych.

Public order services vehicles are a group of vehicles used to ensure the required high mobility of the Police forces, during carrying out tasks related to security and protection of public order. For their implementation, it is necessary to have a whole range of vehicles, from light-class, medium- to heavy-class, with various drive systems ensuring their mobility in diffi cult terrain conditions.

Fot. 1. Lekki ambulans pirotechniczny Mercedes-Benz Sprinter 616 CDI (4×2), wyposażony w agregat prądotwórczy o mocy 2,5 kVA, pneumatyczny maszt oświetleniowy 6 m (LED 20 000 lm), skafandry pirotechniczne EOD, manipulatory saperskie, wyciągarkę linową o uciągu 5443 kg. Można nim transportować robota pirotechnicznego GRYF.

Photo 1. Light-class pyrotechnic ambulance Mercedes-Benz Sprinter 616 CDI (4×2) equipped with a 2,5 kVA power aggregate, a pneumatic lighting mast with the height of 6 m (LED 20 000 lm), EOD pyrotechnic suits, sapper manipulators, and a winch with the pulling force of 5443 kg. It can be used to transport GRYF pyrotechnic robot.

Fot. 2. Lekki samochód patrolowy Nissan Pathfinder 2.5 dCi (4×4), wyposażony w radiotelefon przewoźny, radiotelefony przenośne, uchwyty do mocowania broni.

Photo 2. Light-class patrol vehicle Nissan Pathfinder 2.5 dCi (4×4) equipped with a mobile radio, portable radio, and handles for mounting weapons.

Fot. 3. Samochód do rozpraszania zamieszek AW 9000 Scania P450B6X6HZ XT (6×6), wyposażony w zbiorniki o pojemności 9000 l na wodę, 100 l na środek barwiący, 100 l na gaz drażniący oraz 50 l na środek pianotwórczy, dwie pompy o wydajności 2000 l/min przy ciśnieniu 8 barów, napędzane dodatkowymi silnikami – każdy o mocy 55 kW (74,8 KM), lemiesz hydrauliczny.

Photo 3. Riot control vehicle AW 9000 Scania P450B6X6HZ XT (6×6) equipped with tanks of the capacity of 9000 l for water, 100 l for colour marking agent, 100 l for irritant gas, 50 l for foam concentrate, two water pumps with the capacity of 2000 l/min at pressure of 8 bar each, driven by additional 55 kW (74,8 HP) engines, and a hydraulic road blade.

Fot. 4. Samochód konwojowy Lublin 3554 (4×2), ma sześć miejsc dla osób konwojowanych oraz cztery miejsca dla konwojentów.

Photo 4. Convoy vehicle Lublin 3554 (4×2) equipped with six places for escorted people and four places for convoy crew.

Fot. 5. Średni ambulans pirotechniczny MAN TGM 13.240 BB (4×4), wyposażony w agregat prądotwórczy o mocy 1,8 kVA oraz 5 kVA, skafandry pirotechniczne EOD, manipulatory saperskie, markizę, wyciągarkę linową o uciągu 7264 kg. Można nim transportować dwa roboty pirotechniczne GRYF oraz IBIS.

Photo 5. Medium-class pyrotechnic ambulance MAN TGM 13.240 BB (4×4) equipped with power aggregates with a capacity of 1,8 kVA and 5 kVA, EOD pyrotechnic suits, sapper manipulators, an awning, and a rescue winch with the pulling force of 7264 kg. It can be used to transport GRYF and IBIS pyrotechnic robots.

Ciężkie samochody ratowniczo gaśnicze

Ciężkie samochody

ratowniczo-gaśnicze

Heavy-class rescue and firefighting
vehicles

Samochód ratowniczo-gaśniczy klasy średniej to pojazd, którego maksymalna masa rzeczywista wynosi od 7500 kg do 16 000 kg. Aby mógł spełniać wymagania dotyczące parametrów i wyposażenia, najczęściej jest zabudowywany na podwoziu o dopuszczalnej masie całkowitej między 12 000 kg a 16 000 kg, głównie na podwoziach wyposażonych w kabiny załogowe. Załoga średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego kategorii miejskiej lub uterenowionej składa się z sześciu (1+1+4) osób. W praktyce czasami spotka się jednak kabiny, które mogą pomieścić więcej niż sześć osób. Standardowa 3-osobowa (1+2) tzw. kabina krótka jest używana głównie przy zabudowie samochodu kategorii terenowej (3). W tej kategorii pojazdów jest możliwa również zabudowa pojazdu z kabinami czterodrzwiowymi dla czterech (1+1+2) lub sześciu (1+1+4) osób.

A medium-class rescue and fi refi ghting vehicle is a vehicle, whose maximum operational weight is between 7500 kg and 16 000 kg. In practice, in order to meet the requirements for parameters and equipment, it is most oft en built on a chassis with permissible total weight between 12 000 kg and 16 000 kg. It is built mainly on chassequipped with crew cabins. Th e crew of a medium-class rescue and fi refi ghting vehicle of municipal or off -road categories consists of six (1+1+4) people. In practice, we can sometimes fi nd cabins that can accommodate more than six people. However, the standard 3-person (1+2) short cab is used when building an off -road category vehicle (3). In this category of vehicles, we also distinguish the possibility of building a vehicle with four-door cabins for four (1+1+2) or six (1+1+4) persons.

Fot. 1. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Iveco Trakker AD380T38H (6×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 9000 l na wodę oraz 1000 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 4000 l/min przy ciśnieniu 10 barów lub 400 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 1. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Iveco Trakker AD380T38H (6×4) equipped with tanks of the capacity of 9000 l for water, 1000 l for foam concentrate, and a water pump with the capacity of 4000 l/min at a pressure of 10 bar or 400 l/min at a pressure of 40 bar.

Fot. 2. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Iveco Trakker AD380T38WH (6×6), wyposażony w zbiorniki o pojemności 9000 l na wodę oraz 1000 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 4000 l/min przy ciśnieniu 10 barów.

Photo 2. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Iveco Trakker AD380T38WH (6×6) equipped with tanks of the capacity of 9000 l for water, 1000 l for foam concentrate, and a water pump with the capacity of 4000 l/min at a pressure of 10 bar.

Fot. 3. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy (wodno-pianowo-proszkowy) Iveco Trakker AD380T45W (6×6), wyposażony w zbiorniki o pojemności 7500 l na wodę oraz 2000 l na środek pianotwórczy, agregat proszkowy AP 750 o pojemności 750 kg proszku, autopompę o wydajności 6300 l/min przy ciśnieniu 8 barów.

Photo 3. Heavy-class rescue and firefighting vehicle (water-foam-powder) Iveco Trakker AD380T45W (6×6) equipped with tanks of the capacity of 7500 l for water, 2000 l for foam concentrate, AP 750 powder unit of the capacity of 750 kg of powder, and a water pump with the capacity of 6300 l/min at 8 bar.

Fot. 4. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Iveco Trakker AT260T45W (6×6), wyposażony w zbiorniki o pojemności 7000 l na wodę oraz 600 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3000 l/min przy ciśnieniu 10 barów lub 250 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 9979 kg.

Photo 4. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Iveco Trakker AT260T45W (6×6) equipped with tanks of the capacity of 7000 l for water, 600 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 3000 l/min at a pressure of 10 bar or 250 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 9979 kg.

Fot. 5. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Iveco Trakker AT380T42WH (6×6), wyposażony w zbiorniki o pojemności 10 000 l na wodę oraz 1000 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 4000 l/min przy ciśnieniu 10 barów.

Photo 5. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Iveco Trakker AT380T42WH (6×6) equipped with tanks of the capacity of 10 000 l for water, 1000 l for foam concentrate, and a water pump with the capacity of 4000 l/min at a pressure of 10 bar.

Fot. 6. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Iveco Trakker AT380T42WH (6×6), wyposażony w zbiorniki o pojemności 10 000 l na wodę oraz 1000 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 6000 l/min przy ciśnieniu 10 barów.

Photo 6. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Iveco Trakker AT380T42WH (6×6) equipped with tanks of the capacity of 10 000 l for water, 1000 l for foam concentrate, and a water pump with the capacity of 6000 l/min at a pressure of 10 bar.

Fot. 7. Ciężki samochód gaśniczy wodno-pianowy Jelcz 325 (4×2), wyposażony w zbiorniki o pojemności 5000 l na wodę oraz 500 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3200 l/min przy ciśnieniu 8 barów.

Photo 7. Heavy water-foam firefighting vehicle Jelcz 325 (4×2) equipped with tanks of the capacity of 5000 l for water, 500 l for foam concentrate, and a water pump with the capacity of 3200 l/min at a pressure of 8 bar.

Fot. 8. Ciężki samochód gaśniczy wodno-pianowy Jelcz 325 (4×2), wyposażony w zbiorniki o pojemności 6000 l na wodę oraz 600 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3200 l/min przy ciśnieniu 8 barów.

Photo 8. Heavy water-foam firefighting vehicle Jelcz 325 (4×2) equipped with tanks of the capacity of 6000 l for water, 600 l for foam concentrate, and a water pump with the capacity of 3200 l/min at a pressure of 8 bar.

Fot. 9. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy MAN TGM 18.240 BB (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 5000 l na wodę oraz 500 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2500 l/min przy ciśnieniu 10 barów lub 250 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 9. Heavy-class rescue and firefighting vehicle MAN TGM 18.240 BB (4×4) equipped with tanks of the capacity of 5000 l for water, 500 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2500 l/min at a pressure of 10 bar or 250 l/min at a pressure of 40 bar.

Fot. 10. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy MAN TGM 18.240 BB (4×2), wyposażony w zbiorniki o pojemności 5000 l na wodę oraz 500 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3000 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 250 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 10. Heavy-class rescue and firefighting vehicle MAN TGM 18.240 BB (4×2) equipped with tanks of the capacity of 5000 l for water, 500 l for foam concentrate, and a water pump with the capacity of 3000 l/min at a pressure of 8 bar or 250 l/min at a pressure of 40 bar.

Fot. 11. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy MAN TGM 18.240 BB (4×2), wyposażony w zbiorniki o pojemności 6300 l na wodę oraz 500 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 4000 l/min przy ciśnieniu 10 barów.

Photo 11. Heavy-class rescue and firefighting vehicle MAN TGM 18.240 BB (4×2) equipped with tanks of the capacity of 6300 l for water, 500 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 4000 l/min at a pressure of 10 bar.

Fot. 12. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy MAN TGM 18.240 BB (4×2), wyposażony w zbiorniki o pojemności 6500 l na wodę oraz 500 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3000 l/min przy ciśnieniu 10 barów lub 250 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 9072 kg.

Photo 12. Heavy-class rescue and firefighting vehicle MAN TGM 18.240 BB (4×2) equipped with tanks of the capacity of 6500 l for water, 500 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 3000 l/min at a pressure of 10 bar or 250 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 9072 kg.

Fot. 13. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy MAN TGM 18.240 BB (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 7000 l na wodę oraz 700 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3000 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 400 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 9979 kg.

Photo 13. Heavy-class rescue and firefighting vehicle MAN TGM 18.240 BB (4×4) equipped with tanks of the capacity of 7000 l for water, 700 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 3000 l/min at a pressure of 8 bar or 400 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 9979 kg.

Fot. 14. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy MAN TGM 18.240 BL (4×2), wyposażony w zbiorniki o pojemności 5000 l na wodę oraz 500 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3200 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 370 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 14. Heavy-class rescue and firefighting vehicle MAN TGM 18.240 BL (4×2) equipped with tanks of the capacity of 5000 l for water, 500 l for foam concentrate, and a water pump with the capacity of 3200 l/min at a pressure of 8 bar or 370 l/min at a pressure of 40 bar.

Fot. 15. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy MAN TGM 18.250 BL (4×2), wyposażony w zbiorniki o pojemności 5000 l na wodę oraz 500 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3000 l/min przy ciśnieniu 10 barów lub 250 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 15. Heavy-class rescue and firefighting vehicle MAN TGM 18.250 BL (4×2) equipped with tanks of the capacity of 5000 l for water, 500 l for foam concentrate, and a water pump with the capacity of 3000 l/min at a pressure of 10 bar or 250 l/min at a pressure of 40 bar.

Fot. 16. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy (wodno-pianowo-proszkowy) MAN 18.284 LAC (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 3000 l na wodę oraz 300 l na środek pianotwórczy, agregat proszkowy AP 250 o pojemności 250 kg proszku, autopompę o wydajności 2400 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 250 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 5400 kg.

Photo 16. Heavy-class rescue and firefighting vehicle (water-foam-powder) MAN 18.284 LAC (4×4) equipped with tanks of the capacity of 3000 l for water, 300 l for foam concentrate, AP 250 powder unit of the capacity of 250 kg of powder, a water pump with the capacity of 2400 l/min at a pressure of 8 bar or 250 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 5400 kg.

Fot. 17. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy MAN 18.330 BB (4×2), wyposażony w zbiorniki o pojemności 4500 l na wodę oraz 500 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3700 l/min przy ciśnieniu 8 barów, wyciągarkę linową o uciągu 5400 kg.

Photo 17. Heavy-class rescue and firefighting vehicle MAN 18.330 BB (4×2) equipped with tanks of the capacity of 4500 l for water, 500 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 3700 l/min at a pressure of 8 bar, and a winch with the pulling force of 5400 kg.

Fot. 18. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy (wodno-pianowo-proszkowy) MAN 18.330 BB (4×2) , wyposażony w zbiorniki o pojemności 2000 l na wodę oraz 500 l na środek pianotwórczy, agregat proszkowy AP 250 o pojemności 250 kg proszku, autopompę o wydajności 2584 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 250 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 18. Heavy-class rescue and firefighting vehicle (water-foam-powder) MAN 18.330 BB (4×2) equipped with tanks of the capacity of 2000 l for water, 500 l for foam concentrate, AP 250 powder unit of the capacity of 250 kg of powder, and a water pump with the capacity of 2584 l/min at 8 bar or 250 l/min at 40 bar.

Fot. 19. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy MAN TGS 18.360 BB (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 7000 l na wodę oraz 700 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3000 l/min przy ciśnieniu 10 barów lub 250 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 9979 kg.

Photo 19. Heavy-class rescue and fi refi ghting vehicle MAN TGS 18.360 BB (4×4) equipped with tanks of the capacity of 7000 l for water, 700 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 3000 l/min at a pressure of 10 bar or 250 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 9979 kg.

Fot. 20. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy MAN 27.414 DFC (6×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 8000 l na wodę oraz 800 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3300 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 250 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 20. Heavy-class rescue and firefighting vehicle MAN 27.414 DFC (6×4) equipped with tanks of the capacity of 8000 l for water, 800 l for foam concentrate, and a water pump with the capacity of 3300 l/min at a pressure of 8 bar or 250 l/min at a pressure of 40 bar.

Fot. 21. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy MAN TGS 26.360 BB (6×6), wyposażony w zbiorniki o pojemności 7000 l na wodę oraz 200 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3000 l/min przy ciśnieniu 10 barów lub 300 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 5543 kg.

Photo 21. Heavy-class rescue and firefighting vehicle MAN TGS 26.360 BB (6×6) equipped with tanks of the capacity of 7000 l for water, 200 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 3000 l/min at a pressure of 10 bar or 300 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 5543 kg.

Fot. 22. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy MAN TGS 33.400 BB (6×6) , wyposażony w zbiorniki o pojemności 12 700 l na wodę, 1600 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 6000 l/min przy ciśnieniu 10 barów.

Photo 22. Heavy-class rescue and firefighting vehicle MAN TGS 33.400 BB (6×6) equipped with tanks of the capacity of 12 700 l for water, 1600 l for foam concentrate, and a water pump with the capacity of 6000 l/min at a pressure of 10 bar.

Fot. 23. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy MAN TGS 33.440 BB (6×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 4000 l na wodę, 9000 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 6000 l/min przy ciśnieniu 10 barów.

Photo 23. Heavy-class rescue and firefighting vehicle MAN TGS 33.440 BB (6×4) equipped with tanks of the capacity of 4000 l for water, 9000 l for foam concentrate, and a water pump with the capacity of 6000 l/min at a pressure of 10 bar.

Fot. 24. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy MAN TGS 33.440 BB (6×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 10 000 l na wodę, 1000 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 4000 l/min przy ciśnieniu 10 barów.

Photo 24. Heavy-class rescue and firefighting vehicle MAN TGS 33.440 BB (6×4) equipped with tanks of the capacity of 10 000 l for water, 1000 l for foam concentrate, and a water pump with the capacity of 4000 l/min at a pressure of 10 bar.

Fot. 25. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy MAN TGS 33.440 BL (6×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 10 000 l na wodę oraz 1000 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3000 l/min przy ciśnieniu 10 barów, wyciągarkę linową o uciągu 9072 kg.

Photo 25. Heavy-class rescue and firefighting vehicle MAN TGS 33.440 BL (6×4) equipped with tanks of the capacity of 10 000 l for water, 1000 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 3000 l/min at a pressure of 10 bar, and a winch with the pulling force of 9072 kg.

Fot. 26. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Atego 1525 AF (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 5600 l na wodę oraz 400 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3000 l/min przy ciśnieniu 10 barów, działko zderzakowe wodno-pianowe o wydajności 1600 l/min.

Photo 26. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Atego 1525 AF (4×4) equipped with tanks of the capacity of 5600 l for water, 400 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 3000 l/min at a pressure of 10 bar, and a bumper water-foam monitor with the capacity of 1600 l/min.

Fot. 27. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Atego 1529 AF (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 5000 l na wodę oraz 500 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3400 l/min przy ciśnieniu 8 barów, wyciągarkę linową o uciągu 5400 kg.

Photo 27. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Atego 1529 AF (4×4) equipped with tanks of the capacity of 5000 l for water, 500 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 3400 l/min at a pressure of 8 bar, and a winch with the pulling force of 5400 kg.

Fot. 28. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Atego 1529 AF (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 5000 l na wodę oraz 500 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3750 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 250 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 28. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Atego 1529 AF (4×4) equipped with tanks of the capacity of 5000 l for water, 500 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 3750 l/min at a pressure of 8 bar or 250 l/min at a pressure of 40 bar.

Fot. 29. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Atego 1628 AF (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 4000 l na wodę oraz 400 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3750 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 250 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 5400 kg.

Photo 29. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Atego 1628 AF (4×4) equipped with tanks of the capacity of 4000 l for water, 400 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 3750 l/min at a pressure of 8 bar or 250 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 5400 kg.

Fot. 30. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Atego 1628 AF (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 4000 l na wodę oraz 400 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3750 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 250 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 5400 kg.

Photo 30. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Atego 1628 AF (4×4) equipped with tanks of the capacity of 4000 l for water, 400 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 3750 l/min at a pressure of 8 bar or 250 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 5400 kg.

Fot. 31. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Atego 1628 AF (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 5000 l na wodę oraz 500 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3000 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 250 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 5400 kg.

Photo 31. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Atego 1628 AF (4×4) equipped with tanks of the capacity of 5000 l for water, 500 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 3000 l/min at a pressure of 8 bar or 250 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 5400 kg.

Fot. 32. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Atego 1628 AF (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 5000 l na wodę oraz 500 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3750 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 250 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 5445 kg.

Photo 32. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Atego 1628 AF (4×4) equipped with tanks of the capacity of 5000 l for water, 500 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 3750 l/min at a pressure of 8 bar or 250 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 5445 kg.

Fot. 33. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Atego 1628 AF (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 5000 l na wodę oraz 500 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3750 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 250 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 6350 kg.

Photo 33. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Atego 1628 AF (4×4) equipped with tanks of the capacity of 5000 l for water, 500 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 3750 l/min at a pressure of 8 bar or 250 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 6350 kg.

Fot. 34. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Atego 1628 AF (4×4) (wersja 1), wyposażony w zbiorniki o pojemności 5000 l na wodę oraz 500 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3750 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 250 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 5445 kg.

Photo 34. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Atego 1628 AF (4×4) (version 1) equipped with tanks of the capacity of 5000 l for water, 500 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 3750 l/min at a pressure of 8 bar or 250 l/min at 40 bar pressure, and a winch with the pulling force of 5445 kg.

Fot. 35. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Atego 1828 AF (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 5000 l na wodę oraz 500 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3750 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 250 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 6350 kg.

Photo 35. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Atego 1628 AF (4×4) equipped with tanks of the capacity of 5000 l for water, 500 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 3750 l/min at a pressure of 8 bar or 250 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 6350 kg.

Fot. 36. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Atego 1828 AF (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 5000 l na wodę oraz 2000 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3750 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 250 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 6350 kg.

Photo 36. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Atego 1828 AF (4×4) equipped with tanks of the capacity of 5000 l for water, 2000 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 3750 l/min at a pressure of 8 bar or 250 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 6350 kg.

Fot. 37. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Actros 2031 A (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 6180 l na wodę oraz 500 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3000 l/min przy ciśnieniu 10 barów lub 350 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 37. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Actros 2031 A (4×4) equipped with tanks of the capacity of 6180 l for water, 500 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 3000 l/min at a pressure of 10 bar or 350 l/min at a pressure of 40 bar.

Fot. 38. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Actros 2036 A (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 4500 l na wodę oraz 500 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3000 l/min przy ciśnieniu 10 barów lub 350 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 38. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Actros 2036 A (4×4) equipped with tanks of the capacity of 4500 l for water, 500 l for foam concentrate, and a water pump with the capacity of 3000 l/min at a pressure of 10 bar or 350 l/min at a pressure of 40 bar.

Fot. 39. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Actros 2632 K (6×4), wyposażony w zbiornik o pojemności 7000 l na wodę oraz autopompę o wydajności 3000 l/min przy ciśnieniu 10 barów.

Photo 39. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Actros 2632 K (6×4) equipped with a tank of the capacity of 7000 l for water, and a water pump with the capacity of 3000 l/min at a pressure of 10 bar.

Fot. 40. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Actros 3241 K (8×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 6500 l na wodę oraz 6500 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 6000 l/min przy ciśnieniu 8 barów.

Photo 40. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Actros 3241 K (8×4) equipped with tanks of the capacity of 6500 l for water, 6500 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 6000 l/min at a pressure of 8 bar.

Fot. 41. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Actros 3340 A (6×6), wyposażony w zbiorniki o pojemności 8500 l na wodę oraz 1000 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 5000 l/min przy ciśnieniu 8 barów, agregat wysokociśnieniowy AW 125/40 o wydajności 125 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 3620 kg.

Photo 41. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Actros 3340 A (6×6) equipped with tanks of the capacity of 8500 l for water, 1000 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 5000 l/min at a pressure of 8 bar, AW 125/40 high-pressure aggregate with the capacity 125 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 3620 kg.

Fot. 42. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Actros 3341 A (6×6), wyposażony w zbiorniki o pojemności 4000 l na wodę oraz 5000 l na środek pianotwórczy klasy B, 5000 l na środek pianotwórczy klasy A, autopompę o wydajności 5100 l/min przy ciśnieniu 8 barów, system piany sprężonej CAFS.

Photo 42. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Actros 3341 A (6×6) equipped with tanks of the capacity of 4000 l for water, 5000 l for B-class foam concentrate, 5000 l for A-class foam concentrate, a water pump with the capacity of 5100 l/min at 8 bar, and CAFS compressed foam system.

Fot. 43. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Actros 3341 A (6×6), wyposażony w zbiorniki o pojemności 8500 l na wodę oraz 1000 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 5000 l/min przy ciśnieniu 8 barów.

Photo 43. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Actros 3341 A (6×6) equipped with tanks of the capacity of 8500 l for water, 1000 l for foam concentrate, and a water pump with the capacity of 5000 l/min at a pressure of 8 bar.

Fot. 44. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Actros 3341 A (6×6), wyposażony w zbiorniki o pojemności 10 000 l na wodę oraz 1000 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 4000 l/min przy ciśnieniu 10 barów.

Photo 44. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Actros 3341 A (6×6) equipped with tanks of the capacity of 10 000 l for water, 1000 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 4000 l/min at a pressure of 10 bar.

Fot. 45. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Actros 3341 K (6×4), wyposażony w zbiornik o pojemności 10 000 l na wodę oraz autopompę o wydajności 3000 l/min przy ciśnieniu 10 barów.

Photo 45. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Actros 3341 K (6×4) equipped with a tank of the capacity of 10 000 l for water, a water pump with the capacity of 3000 l/min at a pressure of 10 bar.

Fot. 46. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Actros 3350 A (6×6), wyposażony w zbiornik o pojemności 6000 l na wodę oraz 1000 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3000 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 250 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 46. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Actros 3350 A (6×6) equipped with tanks of the capacity of 6000 l for water, 1000 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 3000 l/min at a pressure of 8 bar or 250 l/min at a pressure of 40 bar.

Fot. 47. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Actros 4151 A (8×8), wyposażony w zbiorniki o pojemności 10 000 l na wodę oraz 3000 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 4000 l/min przy ciśnieniu 10 barów.

Photo 47. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Actros 4151 A (8×8) equipped with tanks of the capacity of 10 000 l for water, 3000 l for foam concentrate, and a water pump with the capacity of 4000 l/min at a pressure of 10 bar.

Fot. 48. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Actros 4840 K (8×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 14 000 l na wodę oraz 2000 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 6000 l/min przy ciśnieniu 10 barów.

Photo 48. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Actros 4840 K (8×4) equipped with tanks of the capacity of 14 000 l for water, 2000 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 6000 l/min at a pressure of 10 bar.

Fot. 49. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Arocs 2036 A (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 5500 l na wodę oraz 500 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3000 l/min przy ciśnieniu 10 barów lub 350 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 49. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Arocs 2036 A (4×4) equipped with tanks of the capacity of 5500 l for water, 500 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 3000 l/min at a pressure of 10 bar or 350 l/min at a pressure of 40 bar.

Fot. 50. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Arocs 3340 A (6×6), wyposażony w zbiorniki o pojemności 13 000 l na wodę oraz 2000 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 6000 l/min przy ciśnieniu 10 barów.

Photo 50. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Arocs 3340 A (6×6) equipped with tanks of the capacity of 13 000 l for water, 2000 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 6000 l/min at a pressure of 10 bar.

Fot. 51. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Renault Midlum 300.16 (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 5020 l na wodę i 535 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3400 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 350 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 51. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Renault Midlum 300.16 (4×4) equipped with tanks of the capacity of 5020 l for water and 535 l for foam concentrate, and a water pump with the capacity of 3400 l/min at a pressure of 8 bar or 350 l/min at a pressure of 40 bar.

Fot. 52. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Renault Kerax 340.19 (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 4000 l na wodę oraz 2000 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 4000 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 250 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 52. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Renault Kerax 340.19 (4×4) equipped with tanks of the capacity of 4000 l for water, 2000 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 4000 l/min at a pressure of 8 bar or 250 l/min at a pressure of 40 bar.

Fot. 53. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Renault Trucks K440 P6X6 MEDIUM E6 (6×6), wyposażony w zbiorniki o pojemności 10 120 l na wodę oraz 1085 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 5591 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 492 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 9979 kg.

Photo 53. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Renault Trucks K440 P6X6 MEDIUM E6 (6×6) equipped with tanks of the capacity of 10 120 l for water, 1085 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 5591 l/min at a pressure of 8 bar or 492 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 9979 kg.

Fot. 54. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy (wodno-pianowo-proszkowy) Renault Trucks K440 P6X6 MEDIUM E6 (6×6), wyposażony w zbiorniki o pojemności 8180 l na wodę oraz 1030 l środek pianotwórczy, agregat proszkowy AP 500 o pojemności 500 kg proszku, autopompę o wydajności 5710 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 447 l/min przy ciśnieniu 40 barów, zderzakowe działko wodnopianowe o wydajności od 1000 do 1600 l/min.

Photo 54. Heavy-class rescue and firefighting vehicle (water-foam-powder) Renault Trucks K440 P6X6 MEDIUM E6 (6×6) equipped with tanks of the capacity of 8180 l for water, 1030 l for foam concentrate, AP 500 powder unit of the capacity of 500 kg of powder, a water pump with the capacity of 5710 l/min at a pressure of 8 bar or 447 l/min at a pressure of 40 bar, and a bumper water-foam monitor with the capacity of 1000 to 1600 l/min.

Fot. 55. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Renault Trucks K440 P6X6 MIDIUM E6 (6×6), wyposażony w zbiorniki o pojemności 9000 l na wodę oraz 1000 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3000 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 400 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 55. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Renault Trucks K440 P6X6 MIDIUM E6 (6×6) equipped with tanks of the capacity of 9000 l for water, 1000 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 3000 l/min at a pressure of 8 bar or 400 l/min at a pressure of 40 bar.

Fot. 56. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Scania G450B6X4NZ XT (6×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 6000 l na wodę oraz 7000 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 6000 l/min
przy ciśnieniu 8 barów lub 250 l/min przy ciśnieniu 40 barów, zderzakowe działko wodno-pianowe o wydajności 1140 l/min.

Photo 56. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Scania G450B6X4NZ XT (6×4) equipped with tanks of the capacity of 6000 l for water, 7000 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 6000 l/min at a pressure of 8 bar or 250 l/min at a pressure of 40 bar, and a bumper water-foam monitor with the capacity of 1140 l/min.

Fot. 57. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Scania G420CB6X6EHZ (6×6), wyposażony w zbiorniki o pojemności 8000 l na wodę oraz 800 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 6000 l/min przy ciśnieniu 8 barów, wyciągarkę linową o uciągu 9979 kg.

Photo 57. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Scania G420CB6X6EHZ (6×6) equipped with tanks of the capacity of 8000 l for water, 800 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 6000 l/min at a pressure of 8 bar, and a winch with the pulling force of 9979 kg.

Fot. 58. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Scania G440CB8X4EHZ (8×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 4000 l na wodę oraz 8000 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 6000 l/min przy ciśnieniu 8 barów.

Photo 58. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Scania G440CB8X4EHZ (8×4) equipped with tanks of the capacity of 4000 l for water, 8000 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 6000 l/min at a pressure of 8 bar.

Fot. 59. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy (wodno-pianowo-proszkowo-śniegowy) Scania P126CB6X4HZ (6×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 8000 l na wodę oraz 800 l na środek pianotwórczy, agregat proszkowy AP 250 o pojemności 250 kg proszku, agregat śniegowy z butlami z 120 kg dwutlenkiem węgla (CO2), autopompę o wydajności 3750 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 400 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 5400 kg.

Photo 59. Heavy-class rescue and firefighting vehicle (water-foam-powder-snow) Scania P126CB6X4HZ (6×4) equipped with tanks of the capacity of 8000 l for water, 800 l for foam concentrate, AP 250 powder unit of the capacity of 250 kg of powder, snow unit with cylinders with 120 kg of carbon dioxide (CO2), a water pump with the capacity of 3750 l/min at a pressure of 8 bar or 400 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 5400 kg.

Fot. 60. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Scania P340DB4X4HHZ (4×4) (wersja 1), wyposażony w zbiorniki o pojemności 5000 l na wodę oraz 500 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3200 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 400 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 7620 kg.

Photo 60. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Scania P340DB4X4HHZ (4×4) (version 1) equipped with tanks of the capacity of 5000 l for water, 500 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 3200 l/min at a pressure of 8 bar or 400 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 7620 kg.

Fot. 61. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Scania P340DB4X2HNZ (4×2), wyposażony w zbiorniki o pojemności 5000 l na wodę oraz 500 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3200 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 200 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 61. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Scania P340DB4X2HNZ (4×2) equipped with tanks of the capacity of 5000 l for water, 500 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 3200 l/min at a pressure of 8 bar or 200 l/min at a pressure of 40 bar.

Fot. 62. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Scania P340DB4X4HHZ (4×4) (wersja 3), wyposażony w zbiorniki o pojemności 5000 l na wodę oraz 500 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3200 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 400 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 62. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Scania P340DB4X4HHZ (4×4) (version 3) equipped with tanks of the capacity of 5000 l for water, 500 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 3200 l/min at a pressure of 8 bar or 400 l/min at a pressure of 40 bar.

Fot. 63. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Scania P360CB4X4HHZ (4×4) (wersja 2), wyposażony w zbiorniki o pojemności 5000 l na wodę oraz 500 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3200 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 200 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 7620 kg.

Photo 63. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Scania P360CB4X4HHZ (4×4) (version 2) equipped with tanks of the capacity of 5000 l for water, 500 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 3200 l/min at a pressure of 8 bar or 200 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 7620 kg.

Fot. 64. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy (wodno-pianowo-proszkowy) Scania P360CB4X4EHZ (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 4000 l na wodę oraz 400 l na środek pianotwórczy, agregat proszkowy AP 500 o pojemności 500 kg proszku, autopompę o wydajności 3200 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 400 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 7620 kg.

Photo 64. Heavy-class rescue and firefighting vehicle (water-foam-powder) Scania P360CB4X4EHZ (4×4) equipped with tanks of the capacity of 4000 l for water, 400 l for foam concentrate, AP 500 powder unit of the capacity of 500 kg of powder, a water pump with the capacity of 3200 l/min at a pressure of 8 bar or 400 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 7620 kg.

Fot. 65. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Scania P370B4X2NB XT (4×2), wyposażony w zbiorniki o pojemności 5000 l na wodę oraz 100 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3000 l/min przy ciśnieniu 10 barów, wyciągarkę linową o uciągu 5440 kg.

Photo 65. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Scania P370B4X2NB XT (4×2) equipped with tanks of the capacity of 5000 l for water, 100 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 3000 l/min at a pressure of 10 bar, and a winch with the pulling force of 5440 kg.

Fot. 66. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Scania P370B4X4HZ XT (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 5065 l na wodę oraz 560 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3628 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 489 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 9979 kg.

Photo 66. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Scania P370B4X4HZ XT (4×4) equipped with tanks of the capacity of 5065 l for water, 560 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 3628 l/min at a pressure of 8 bar or 489 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 9979 kg.

Fot. 67. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Scania P370CB4X4HHZ (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 5000 l na wodę oraz 500 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3200 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 411 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 9979 kg.

Photo 67. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Scania P370CB4X4HHZ (4×4) equipped with tanks of the capacity of 5000 l for water, 500 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 3200 l/min at a pressure of 8 bar or 411 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 9979 kg.

Fot. 68. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy (wodno-pianowo-proszkowy) Scania P380DB4X2HNZ (4×2), wyposażony w zbiorniki o pojemności 4500 l na wodę oraz 500 l na środek pianotwórczy, agregat proszkowy AP 250 o pojemności 250 kg proszku, autopompę o wydajności 3200 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 400 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 7484 kg.

Photo 68. Heavy-class rescue and firefighting vehicle (water-foam-powder) Scania P380DB4X2HNZ (4×2) equipped with tanks of the capacity of 4500 l for water, 500 l for foam concentrate, AP 250 powder unit of the capacity of 250 kg of powder, a water pump with the capacity of 3200 l/min at 8 bar or 400 l/min at 40 bar, and a winch with the pulling force of 7484 kg.

Fot. 69. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Scania P400CB6X4EHZ (6×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 8000 l na wodę oraz 800 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 5700 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 500 l/min przy ciśnieniu 40 barów, system piany sprężonej CAFS.

Photo 69. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Scania P400CB6X4EHZ (6×4) equipped with tanks of the capacity of 8000 l for water, 800 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 5700 l/min at a pressure of 8 bar or 500 l/min at a pressure of 40 bar, and CAFS compressed foam system.

Fot. 70. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Scania P400CB6X4EHZ (6×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 9000 l na wodę oraz 4000 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 8000 l/min
przy ciśnieniu 8 barów lub 390 l/min przy ciśnieniu 40 barów, zderzakowe działko wodno-pianowo o wydajności 1600 l/min.

Photo 70. Heavy-class rescue and firefighting Scania P400CB6X4EHZ (6×4) equipped with tanks of the capacity of 9000 l for water, 4000 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 8000 l/min at a pressure of 8 bar or 390 l/min at a pressure of 40 bar, a bumper water-foam monitor with the capacity of 1600 l/min.

Fot. 71. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Scania P420CB8X4EHZ (8×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 4000 l na wodę oraz 9000 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 6000 l/min przy ciśnieniu 10 barów.

Photo 71. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Scania P420CB8X4EHZ (8×4) equipped with tanks of the capacity of 4000 l for water, 9000 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 6000 l/min at a pressure of 10 bar.

Fot. 72. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Scania P420CB8X4EHZ (8×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 4000 l na wodę oraz 9000 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 6000 l/min przy ciśnieniu 10 barów lub 250 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 72. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Scania P420CB8X4EHZ (8×4) equipped with tanks of the capacity of 4000 l for water, 9000 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 6000 l/min at a pressure of 10 bar or 250 l/min at a pressure of 40 bar.

Fot. 73. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Scania P450B4X4HZ XT (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 6875 l na wodę oraz 710 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 5271 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 390 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 9979 kg.

Photo 73. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Scania P450B4X4HZ XT (4×4) equipped with tanks of the capacity of 6875 l for water, 710 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 5271 l/min at a pressure of 8 bar or 390 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 9979 kg.

Fot. 74. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Scania P450B6X6HZ XT (6×6), wyposażony w zbiorniki o pojemności 10 000 l na wodę oraz 1000 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 6100 l/min
przy ciśnieniu 8 barów lub 379 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 9979 kg.

Photo 74. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Scania P450B6X6HZ XT (6×6) equipped with tanks of the capacity of 10 000 l for water, 1000 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 6100 l/min at a pressure of 8 bar or 379 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 9979 kg.

Fot. 75. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Scania P450CB4X4HHZ (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 7000 l na wodę oraz 700 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 5200 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 390 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 9979 kg.

Photo 75. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Scania P450CB4X4HHZ (4×4) equipped with tanks of the capacity of 7000 l for water, 700 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 5200 l/min at a pressure of 8 bar or 390 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 9979 kg.

Fot. 76. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Scania P450CB4X4HHZ (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 5000 l na wodę oraz 500 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3628 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 489 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 6124 kg.

Photo 76. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Scania P450CB4X4HHZ (4×4) equipped with tanks of the capacity of 5000 l for water, 500 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 3628 l/min at a pressure of 8 bar or 489 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 6124 kg.

Fot. 77. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Scania P450CB4X4HHZ (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 6000 l na wodę oraz 1000 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 6000 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 370 l/min przy ciśnieniu 40 barów, hydrauliczną wyciągarkę linową o uciągu 6124 kg.

Photo 77. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Scania P450CB4X4HHZ (4×4) equipped with tanks of the capacity of 6000 l for water, 1000 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 6000 l/min at a pressure of 8 bar or 370 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 6124 kg.

Fot. 78. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Scania P450CB6X4EHZ (6×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 6000 l na wodę oraz 7000 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 6000 l/min przy ciśnieniu 8 barów, zderzakowe działko wodno-pianowe o wydajności 1600 l/min.

Photo 78. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Scania P450CB6X4EHZ (6×4) equipped with tanks of the capacity of 6000 l for water, 7000 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 6000 l/min at a pressure of 8 bar, and a bumper water-foam monitor with the capacity of 1600 l/min.

Fot. 79. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z przemysłowym masztem gaśniczym Scania P450CB8X4HSZ (8×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 6000 l na wodę oraz 7000 l na środek pianotwórczy, auto­pompę o wydajności 8000 l/min przy ciśnieniu 10 barów, hydrauliczny maszt gaśniczy o wysokości 20 m z działkiem wodno-pianowym o wydajności 3500–6000 l/min, główne działko wodno-pianowe o wydajności 6000 l/min.

Photo 79. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Scania P450CB8X4HSZ (8×4) with industrial fire extinguishing mast equipped with tanks of the capacity of 6000 l for water, 7000 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 8000 l/min at a pressure of 10 bar, a hydraulic extinguishing mast with a height of 20 m with a water-foam monitor with the capacity of 3500 to 6000 l/min, and with main water-foam monitor with the capacity of 6000 l/min.

Fot. 80. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Scania R480CB8X6EHZ (8×6), wyposażony w zbiorniki o pojemności 9000 l na wodę oraz 3000 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 6000 l/min przy ciśnieniu 8 barów, wyciągarkę linową o uciągu 6350 kg.

Photo 80. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Scania R480CB8X6EHZ (8×6) equipped with tanks of the capacity of 9000 l for water, 3000 l for a foam concentrate, a water pump with the capacity of 6000 l/min at a pressure of 8 bar, and a winch with the pulling force of 6350 kg.

Fot. 81. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Tatra 815-231R55 (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 4000 l na wodę oraz 400 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3400 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 550 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 81. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Tatra 815-231R55 (4×4) equipped with tanks of the capacity of 4000 l for water, 400 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 3400 l/min at a pressure of 8 bar or 550 l/min at a pressure of 40 bar.

Fot. 82. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Tatra 815-231R55 (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 4000 l na wodę oraz 400 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3200 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 550 l/min przy ciśnieniu 40 barów, hydrauliczną wyciągarkę linową o uciągu 13 650 kg.

Photo 82. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Tatra 815-231R55 (4×4) equipped with tanks of the capacity of 4000 l for water, 400 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 3200 l/min at a pressure of 8 bar or 550 l/min at a pressure of 40 bar, and a hydraulic winch with the pulling force of 13 650 kg.

Fot. 83. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Volvo FM 7 (4×2), wyposażony w zbiorniki o pojemności 5000 l na wodę oraz 500 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3600 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 250 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 83. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Volvo FM 7 (4×2) equipped with tanks of the capacity of 5000 l for water, 500 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 3600 l/min at a pressure of 8 bar or 250 l/min at a pressure of 40 bar.

Fot. 84. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy (wodno-pianowo-proszkowy) Volvo FM 9 (4×2), wyposażony w zbiorniki o pojemności 5000 l na wodę oraz 500 l na środek pianotwórczy, agregat proszkowy AP 250 o pojemności 250 kg proszku, autopompę o wydajności 3200 l/min przy ciśnieniu 8 barów.

Photo 84. Heavy-class rescue and firefighting vehicle (water-foam-powder) Volvo FM 9 (4×2) equipped with tanks of the capacity of 5000 l for water, 500 l for foam concentrate, AP 250 powder aggregate of the capacity of 250 kg of powder, a water pump with the capacity of 3200 l/min at a pressure of 8 bar.

Fot. 85. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Volvo FM 12 (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 5000 l na wodę oraz 500 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 3300 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 500 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 5400 kg.

Photo 85. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Volvo FM 12 (4×4) equipped with tanks of the capacity of 5000 l for water, 500 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 3300 l/min at a pressure of 8 bar or 500 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 5400 kg.

Fot. 86. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Volvo FM 12 (6×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 8000 l na wodę oraz 800 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 4800 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 250 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 5400 kg.

Photo 86. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Volvo FM 12 (6×4) equipped with tanks of the capacity of 8000 l for water, 800 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 4800 l/min at a pressure of 8 bar or 250 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 5400 kg.

Fot. 87. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Volvo FM 12 (6×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 8000 l na wodę oraz 800 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 4800 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 250 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 6350 kg.

Photo 87. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Volvo FM 12 (6×4) equipped with tanks of the capacity of 8000 l for water, 800 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 4800 l/min at a pressure of 8 bar or 250 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 6350 kg.

Fot. 88. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Volvo FMX 430 (4×2), wyposażony w zbiornik o pojemności 3800 l na wodę oraz 80 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 200 l/min przy ciśnieniu 40 barów.

Photo 88. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Volvo FMX 430 (4×2) equipped with tanks of the capacity of 3800 l for water, 80 l for foam concentrate, and a water pump with the capacity of 200 l/min at a pressure of 40 bar.

Fot. 89. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Volvo FMX 440 (6×4), wyposażony w zbiornik o pojemności 10 000 l na wodę oraz autopompę o wydajności 10 000 l/min przy ciśnieniu 10 barów, hydrauliczną wyciągarkę linową o uciągu 11 340 kg.

Photo 89. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Volvo FMX 440 (6×4) equipped with a tank of the capacity of 10 000 l for water, a water pump with the capacity of 10 000 l/min at a pressure of 10 bar, and a hydraulic winch with the pulling force of 11 340 kg.

Samochody dla sił zbrojnych i straży granicznej

Samochody dla sił zbrojnych

i straży granicznej

Vehicles for the armed forces
and border guards

Pojazd wojskowy to pojazd mechaniczny przeznaczony do działań militarnych lub każdy inny środek transportu należący do sił zbrojnych. Pojazdy wojskowe, które poruszają się w strefi e konfl iktu zbrojnego, powinny spełniać odpowiednie wymagania odnośnie ochrony balistycznej oraz być wyposażone w systemy łączności i transmisji danych, a także w inne urządzenia niezbędne do prowadzenia walki.

A military vehicle is a motor vehicle intended for military operations or any other means of transport belonging to the armed forces. Military vehicles, which are moving in the zone of armed confl ict should meet the appropriate requirements for ballistic protection, be equipped with communication and data transmission systems, and other devices necessary to conduct a combat.

Fot. 1. Lekki ambulans kryminalistyczny dla Żandarmerii Wojskowej Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI (4×4), wyposażony w sprzęt do zabezpieczania śladów na miejscu zdarzenia.

Photo 1. Light-class forensic ambulance for the Military Gendarmerie Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI (4×4) equipped wth equipment for securing forensic tracks at the scene.

Fot. 2. Lekki ambulans pirotechniczny Iveco Daily 70C17 (4×2), wyposażony w agregat prądotwórczy o mocy 2,5 kVA, skafandry pirotechniczne EOD, manipulatory saperskie, wyciągarkę linową o uciągu 5443 kg. Można nim transportować robota pirotechnicznego GRYF.

Photo 2. Light-class pyrotechnic ambulance Iveco Daily 70C17 (4×2) equipped with a 2,5 kVA power aggregate, EOD pyrotechnic suits, sapper manipulators, and a winch with the pulling force of 5443 kg. It can be used to transport GRYF pyrotechnic robot.

Fot. 3. Lekki ambulans pirotechniczny Iveco Daily 70C18 (4×2), wyposażony w agregat prądotwórczy o mocy 2,5 kVA, pneumatyczny maszt oświetleniowy 6 m (LED 20 000 lm), skafandry pirotechniczne EOD, manipulatory saperskie, wyciągarkę linową o uciągu 5443 kg. Można nim transportować robota pirotechnicznego GRYF.

Photo 3. Light-class pyrotechnic ambulance Iveco Daily 70C18 (4×2) equipped with a 2,5 kVA power aggregate, pneumatic lighting mast 6 m (LED 20 000 lm), EOD pyrotechnic suits, sapper manipulators, and a winch with the pulling force of 5443 kg. It can be used to transport GRYF pyrotechnic robot.

Fot. 4. Lekki ambulans pirotechniczny Mercedes-Benz Sprinter 515 CDI (4×2), wyposażony w agregat prądotwórczy o mocy 2,5 kVA, pneumatyczny maszt oświetleniowy 6 m (LED 20 000 lm), skafandry pirotechniczne EOD, manipulatory saperskie, wyciągarkę linową o uciągu 5443 kg. Można nim transportować robota pirotechnicznego GRYF.

Photo 4. Light-class pyrotechnic ambulance Mercedes-Benz Sprinter 515 CDI (4×2) equipped with a 2,5 kVA power aggregate, pneumatic lighting mast 6 m (LED 20 000 lm), EOD pyrotechnic suits, sapper manipulators, and a winch with the pulling force of 5443 kg. It can be used to transport GRYF pyrotechnic robot.

Fot. 5. Lekki samochód dowodzenia Land Rover Defender 130 2,4TD4 Pick-Up III (4×4), wyposażony w pneumatyczny maszt antenowy, system komunikacji pokładowej VIS JAŚMIN, agregat prądotwórczy o mocy 2,5 kVA.

Photo 5. Light-class command vehicle Land Rover Defender 130 2.4TD4 Pickup III (4×4) equipped with a pneumatic antenna mast, VIS JAŚMIN on-board communication system, and a 2,5 kVA power aggregate.

Fot. 6. Lekki samochód rozpoznania chemicznego Tarpan Honker 2000 (4×4), wyposażony w system rozpoznawania skażeń, system filtrowentylacyjny, sprzęt do pobierania próbek, wyciągarkę linową o uciągu 2700 kg.

Photo 6. Light-class chemical reconnaissance vehicle Tarpan Honker 2000 (4×4) equipped with a contamination recognition system, filtering system, sampling equipment, and a winch with the pulling force of 2700 kg.

Fot. 7. Lekki samochód terenowy LST (4×4), zaprojektowany i wykonany we współpracy z Wojskowym Instytutem Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku k. Warszawy oraz Wydziałem Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.

Photo 7. Light-class off-road vehicle LST (4×4) was designed and made in cooperation with the Military Institute of Armored and Automotive Technology in Sulejówek near Warsaw and the Jarosław Dąbrowski’s Faculty of the Military University of Technology in Warsaw.

Fot. 8. Średni ambulans pirotechniczny Renault Trucks C380 P4X2 E6 (4×2), wyposażony w agregat prądotwórczy o mocy 13,4 kVA, pneumatyczny maszt oświetleniowy 6 m (LED 20 000 lm) z możliwością umieszczenia kamery do monitoringu, system monitoringu wizyjnego z kamerą dalekiego zasięgu 360°, skafandry pirotechniczne EOD, manipulatory saperskie, markizę. Można nim transportować dwa roboty pirotechniczne IBIS i EXPERT.

Photo 8. Medium-class pyrotechnic ambulance Renault Trucks C380 P4X2 E6 (4×2) equipped with a 13,4 kVA power aggregate, 6-metre pneumatic lighting mast (LED 20 000 lm) with the possibility of placing a monitoring camera, video monitoring system with a long-range 360° camera, EOD pyrotechnic suits, sapper manipulators, and an awning. It can be used to transport IBIS and EXPERT pyrotechnic robots.

Fot. 9. Średni ambulans pirotechniczny Scania P320B4X4HZ XT (4×4), wyposażony w agregat prądotwórczy o mocy 1,8 kVA oraz 5 kVA, skafandry pirotechniczne EOD, manipulatory saperskie, markizę, wyciągarkę linową o uciągu 7264 kg. Można nim transportować dwa roboty pirotechniczne GRYF i IBIS.

Photo 9. Medium-class pyrotechnic ambulance Scania P320B4X4HZ XT (4×4) equipped with power aggregates with a capacity of 1,8 kVA and 5 kVA, EOD pyrotechnic suits, sapper manipulators, an awning, and a winch with the pulling force of 7264 kg. It can be used to transport GRYF and IBIS pyrotechnic robots.

Fot. 10. Średni ambulans saperski Athena I Tatra T 815-7M3R21 4×4.1R (4×4), wyposażony w pojemnik do przewozu materiałów wybuchowych i niebezpiecznych, platformę hydrauliczną, ciężki robot pirotechniczny z panelem sterowania, skafandry pirotechniczne EOD, manipulatory saperskie, system łączności (videokonferencje), agregat prądotwórczy o mocy 2,2 kVA.

Photo 10. Medium-class sapper ambulance Atena I Tatra T 815-7M3R21 4×4.1R (4×4) equipped with a container for transporting explosives and hazardous materials, a hydraulic platform, a heavy pyrotechnic robot with a control panel, EOD pyrotechnic suits, engineers manipulators, communication system (videoconferences), and a 2,2 kVA power aggregate.

Fot. 11. Średni ambulans saperski Athena II Iveco EuroCargo ML150E28WS (4×4), wyposażony w pojemnik do przewozu materiałów wybuchowych i niebezpiecznych, platformę hydrauliczną, ciężki robot pirotechniczny z panelem sterowania, skafandry pirotechniczne EOD, manipulatory saperskie, system łączności (wideokonferencje), agregat prądotwórczy o mocy 2,2 kVA.

Photo 11. Medium-class engineer ambulance Atena II Iveco EuroCargo ML150E28WS (4×4) equipped with a container for transporting explosives and hazardous materials, a hydraulic platform, a heavy pyrotechnic robot with a control panel, EOD pyrotechnic suits, engineers manipulators, communication system (videoconferences), and a 2,2 kVA power aggregate.

Fot. 12. Średni ambulans saperski Athena III Iveco EuroCargo ML150E28WS (4×4), wyposażony w pojemnik do przewozu materiałów wybuchowych i niebezpiecznych, platformę hydrauliczną, ciężki robot pirotechniczny z panelem sterowania, skafandry pirotechniczne EOD, manipulatory saperskie, system łączności (wideokonferencje), agregat prądotwórczy o mocy 2,2 kVA, wyciągarkę linową o uciągu 5443 kg.

Photo 12. Medium-class engineer ambulance Atena III Iveco EuroCargo ML150E28WS (4×4) equipped with a container for transporting explosives and hazardous materials, a hydraulic platform, a heavy pyrotechnic robot with a control panel, EOD pyrotechnic suits, engineers manipulators, communication system (videoconferences), a 2,2 kVA power aggregate, and a winch with the pulling force 5443 of kg.

Fot. 13. Ciężki samochód logistyczny na podwoziu Tatra T 815-7M3R41 8×8.1R (8×8), wyposażony w żuraw hydrauliczny HMF 8520-OK2 o udźwigu 17 320 kg, skrzynię ładunkową o ładowności 21 100 kg.

Photo 13. Heavy-class logistic vehicle based on Tatra T 815-7M3R41 8×8.1R (8×8) chassis equipped with HMF 8520-OK2 hydraulic crane with the lifting capacity of 17 320 kg, and a loading box of the capacity of 21 100 kg.

Fot. 14. Kołowa Platforma Wysokiej Mobilności KPWM-1 (6×6), zaprojektowana i wykonana we współpracy z Wojskowym Instytutem Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku k. Warszawy oraz Wydziałem Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.

Photo 14. Wheeled High Mobility Platform KPWM-1 (6×6) was designed and made in cooperation with the Military Institute of Armored and Automotive Technology in Sulejówek near Warsaw and Jarosław Dąbrowski’s Faculty of the Military University of Technology in Warsaw.

Fot. 15. Kołowa Platforma Wysokiej Mobilności KPWM-3 (6×6), zaprojektowana i wykonana we współpracy z Wojskowym Instytutem Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku k. Warszawy oraz Wydziałem Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.

Photo 15. High Mobility Wheeled Platform (6×6) KPWM-3 was designed and made in cooperation with the Military Institute of Armored and Automotive Technology in Sulejówek near Warsaw and Jarosław Dąbrowski’s Faculty of the Military University of Technology in Warsaw.

Fot. 16. Kołowy Wóz Zabezpieczenia Technicznego KWZT-1 Mamut Tatra T 815-7Z0R9T 44.440 8×8.1R (8×8), wyposażony w żuraw hydrauliczny HIAB XS 477 EP-2 HiPro o udźwigu 17 320 kg, ramię holownicze o udźwigu 12 000 kg, hydrauliczne wyciągarki linowe (dwie główne), każda o uciągu 24 000 kg oraz (pomocnicza) o uciągu 2000 kg, agregat prądotwórczy o mocy 6,5 kVA, lemiesz hydrauliczny.

Photo 16. Wheeled Technical Security Vehicle KWZT-1 Mamut Tatra T 815-7Z0R9T 44.440 8×8.1R (8×8) equipped with HIAB XS 477 EP-2 HiPro hydraulic crane with the lifting capacity of 17 320 kg, a towing arm with the lifting capacity of 12 000 kg, two main hydraulic winches with the pulling force of 24 000 kg each, and an auxiliary winch with the pulling force of 2000 kg and the rope length of 220 m, a 6,5 kVA power aggregate, and a hydraulic road blade.

Fot. 17. Kołowy Wóz Zabezpieczenia Technicznego KWZT-2 Tatra T 815-7M0R98-37AP (8×8), wyposażony w ramię holownicze o udźwigu 14 000 kg, hydrauliczne wyciągarki linowe (główna) o uciągu 24 000 kg oraz (pomocnicza) o uciągu 20 000 kg, agregat prądotwórczy o mocy 6,5 kVA, lemiesz hydrauliczny.

Photo 17. Wheeled Technical Security Vehicle KWZT-2 Tatra T 815-7M0R98-37AP (8×8) equipped with a towing arm with the lifting capacity of 14 000 kg, hydraulic winches with the pulling force of 24 000 kg (main) and 20 000 kg (auxiliary), a 6,5 kVA power aggregate, and a hydraulic road blade.

Fot. 18. Kołowy Wóz Zabezpieczenia Technicznego KWZT-3 Tatra T 815-7M3C4.371 8×8.1R (8×8), wyposażony w żuraw hydrauliczny HMF 8520-OK2 o udźwigu 17 320 kg, ramię holownicze o udźwigu 14 000 kg, hydrauliczne wyciągarki linowe (główną) o uciągu 25 000 kg oraz (pomocniczą) o uciągu 2000 kg, lemiesz hydrauliczny.

Photo 18. Wheeled Technical Security Vehicle KWZT-3 Tatra T 815-7M3C4.371 8×8.1R (8×8) equipped with HMF 8520-OK2 hydraulic crane with the lifting capacity of 17 320 kg, a towing arm with the lifting capacity of 14 000 kg, hydraulic winches with the pulling force of 25 000 kg (main) and 2000 kg (auxiliary), and a hydraulic road blade.

Fot. 19. Platforma do ewakuacji sprzętu wojskowego za pomocą Kołowego Wozu Zabezpieczenia Technicznego (KZWT).

Photo 19. Platform for evacuating military equipment with the use of the Wheeled Technical Security Vehicle (KZWT).

Fot. 20. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Iveco EuroCargo ML150E28WS (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 2500 l na wodę oraz 250 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2700 l/min
przy ciśnieniu 10 barów lub 460 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 7620 kg.

Photo 20. Medium-class rescue and firefighting vehicle Iveco EuroCargo ML150E28WS (4×4) equipped with tanks of the capacity of 2500 l for water and 250 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2700 l/min at 10 bar or 460 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 7620 kg.

Fot. 21. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Atego Atego 1329 AF (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 2515 l na wodę oraz 260 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 2700 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 378 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 4540 kg.

Photo 21. Medium-class rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Atego 1329 AF (4×4) equipped with tanks of the capacity of 2515 l for water, 260 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 2700 l/min at a pressure of 8 bar or 378 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 4540 kg.

Fot. 22. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Tatra T815-231R84 (8×8), wyposażony w zbiorniki o pojemności 10 100 l na wodę oraz 1010 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 6425 l/min przy ciśnieniu 8 barów, wyciągarkę linową o uciągu 5440 kg.

Photo 22. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Tatra T815-231R84 (8×8) equipped with tanks of the capacity of 10 100 l for water and 1010 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 6425 l/min at 8 bar, and a winch with the pulling force of 5440 kg.

Fot. 23. Ciężki lotniskowy samochód ratowniczo-gaśniczy Scania P450B6X6HZ XS (6×6), wyposażony w zbiorniki o pojemności 8225 l na wodę oraz 855 l na środek pianotwórczy, agregat proszkowy AP 250 o pojemności 250 kg proszku, agregat śniegowy z butlami z 60 kg dwutlenku węgla (CO2), autopompę o wydajności 6500 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 418 l/min przy ciśnieniu 40 barów, zderzakowe działko wodno-pianowe o wydajności 1600 l/min, główne działko wodno-pianowe z deflektorem o wydajności 3600 l/min, wyciągarkę linową o uciągu 7257 kg.

Photo 23. Heavy-class airport rescue and firefighting vehicle Scania P450B6X6HZ (6×6) equipped with tanks of the capacity of 8225 l for water and 855 l for foam concentrate, AP 250 powder unit with 250 kg of powder, snow unit with 60 kg carbon dioxide (CO2), a water pump with the capacity of 6500 l/min at 8 bar or 418 l/min at a pressure of 40 bar, a bumper water-foam monitor with the capacity of 1600 l/min, a main water-foam monitor with a deflector and the capacity of 3600 l/min, and a winch with the pulling force of 7257 kg.

Samochody gaśnicze proszkowe i śniegowe

Samochody gaśnicze

proszkowe i śniegowe

Powder and snow extinguishing
vehicles

Samochód gaśniczy proszkowy to pojazd pożarniczy z zamontowanym agregatem proszkowym. Środkiem gaśniczym jest proszek gaśniczy, który jest przewożony w stalowym zbiorniku ciśnieniowym. Agregat proszkowy jest wyposażony w instalację proszkową składającą się z: przewodów ciśnieniowych, zaworów, linii szybkiego natarcia na zwijadłach, proszkowego działka gaśniczego, a także z butli z gazem lub sprężarki powietrza do dostarczenia czynnika do wyrzutu proszku. Zbiorniki mogą mieć różną pojemność, zazwyczaj są to wielkości: 250 kg, 750 kg, 1000 kg, 1500 kg, 2000 kg, 3000 kg, 5000 kg lub 6000 kg proszku. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem do wyrzutu proszku gaśniczego jest zestaw kilku butli, każda po 40 l lub 50 l z azotem sprężonym pod ciśnieniem 150 barów. Samochód gaśniczy śniegowy to pojazd pożarniczy przystosowany do przewożenia ciekłego dwutlenku węgla (CO 2 ), urządzeń gaśniczych wraz z instalacją i liniami szybkiego natarcia. Najczęściej ten typ samochodu jest budowany na podwoziu kategorii 1, czyli miejskiej, jednak może to być także samochód kategorii 2 lub 3.

A powder extinguishing vehicle is a firefighting vehicle with an installed DCP powder aggregate. Th  e extinguishing agent is dry chemical powder, which is transported in a pressurized tank made of steel. Moreover, a powder unit of this type is equipped with a powder installation consisting of: pressure lines, valves, quick attack hose reels, a powder fi re-extinguishing monitor, as well as a gas cylinder or an air compressor to deliver the powder ejection agent. The tanks can have various capacities, usually of: 250, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 5000 and 6000 kg of powder. Th  e most commonly used solution for the discharge of extinguishing powder is a set of several cylinders, 40 or 50 l each, with nitrogen compressed at a pressure of 150 bar. A snow extinguishing vehicle is a fi refi ghting vehicle adapted to transport liquid carbon dioxide, fi re extinguishing devices with installation and quick attack hose reel lines. Most oft en, this type of vehicle is built on a category 1 (municipal) chassis, but it can also be built on a category 2 or 3 (off  road).

Fot. 1. Średni samochód proszkowy Iveco EuroCargo ML120E28W (4×2), wyposażony w dwa agregaty proszkowe AP 250 – każdy o pojemności 250 kg proszku.

Photo 1. Medium-class powder vehicle Iveco EuroCargo ML120E28W (4×2) equipped with two AP 250 powder units of the capacity of 250 kg of powder each.

Fot. 2. Średni samochód proszkowo-śniegowy MAN 14.224 LC (4×2), wyposażony w dwa agregaty proszkowe AP 1500 – każdy o pojemności 1500 kg proszku, agregat śniegowy z butlami z 480 kg dwutlenku węgla (CO2).

Photo 2. Medium-class powder vehicle MAN 14.224 LC (4×2) equipped with two AP 1500 powder units of the capacity of 1500 kg of powder each, and a snow unit with cylinders with 480 kg of carbon dioxide (CO2).

Fot. 3. Średni samochód proszkowy MAN 14.225 LC (4×2), wyposażony w agregat proszkowy AP 3000 o pojemności 3000 kg proszku oraz AP 250 o pojemności 250 kg proszku.

Photo 3. Medium-class powder vehicle MAN 14.225 LC (4×2) equipped with AP 3000 powder unit of the capacity of 3000 kg of powder and AP 250 of the capacity of 250 kg of powder.

Fot. 4. Średni samochód proszkowy Renault Midlinder M150 (4×2), wyposażony w dwa agregaty proszkowe AP 1500 – każdy o pojemności 1500 kg proszku oraz agregat AP 250 o pojemności 250 kg proszku.

Photo 4. Medium-class powder vehicle Renault Midlinder M150 (4×2) equipped with two AP 1500 powder units of the capacity of 1500 kg of powder each, and AP 250 unit of the capacity of 250 kg of powder.

Fot. 5. Ciężki samochód proszkowy MAN TGA 26.363 FDC (6×4), wyposażony w dwa agregaty proszkowe AP 3000 – każdy o pojemności 3000 kg proszku oraz AP 250 o pojemności 250 kg proszku.

Photo 5. Heavy-class powder vehicle MAN TGA 26.363 FDC (6×4) equipped with two AP 3000 powder units, each of the capacity of 3000 kg of powder, and AP 250 unit of the capacity of 250 kg of powder.

Fot. 6. Ciężki samochód proszkowo-śniegowy Scania P280B4X2NB XT (4×2), wyposażony w dwa agregaty proszkowe AP 1500 – każdy o pojemności 1500 kg proszku, agregat śniegowy z butlami z 240 kg dwutlenku węgla (CO2), dwa mobilne półstałe urządzenia gaśnicze (po 30 kg) ze środkiem gaśniczym FE-36TM.

Photo 6. Heavy-class powder-snow vehicle Scania P280B4X2NB XT (4×2) equipped with two AP 1500 powder units of the capacity of 1500 kg of powder each, a snow aggregate with cylinders with 240 kg of carbon dioxide (CO2), two mobile semi-permanent fi re extinguishing devices (a’ 30 kg) with FE-36TM extinguishing agent.

Fot. 7. Ciężki samochód proszkowo-śniegowy Scania R370DB4X2HNZ (4×2), wyposażony w dwa agregaty proszkowe AP 1500 – każdy o pojemności 1500 kg proszku, agregat śniegowy z butlami z 240 kg dwutlenku węgla (CO2), dwa mobilne półstałe urządzenia gaśnicze (po 30 kg) ze środkiem gaśniczym FE-36TM.

Photo 7. Heavy-class powder-snow vehicle Scania R370DB4X2HNZ (4×2) equipped with two AP 1500 powder units of the capacity of 1500 kg of powder each, a snow aggregate with cylinders with 240 kg of carbon dioxide (CO2), two mobile semi-permanent fire extinguishing devices (a’ 30 kg) with FE-36TM extinguishing agent.

Fot. 8. Ciężki samochód śniegowo-proszkowy Renault Trucks C380 P6X2 E6 (6×2), wyposażony w zbiornik ciśnieniowy na dwutlenek węgla (CO2) o pojemności 4533 l, agregat proszkowy AP 250 o pojemności 250 kg proszku, agregat prądotwórczy o mocy 8,7 kVA.

Photo 8. Heavy-class snow-powder vehicle Renault Trucks C380 P6X2 E6 (6×2) equipped with a pressure tank for carbon dioxide (CO2) of the capacity of 4533 l, AP 250 powder unit of the capacity of 250 kg of powder, and a 8,7 kVA power aggregate.

Samochody specjalne dla innych służb

Samochody specjalne

dla innych służb

Specialised vehicles for other
services

Samochód specjalny to pojazd przeznaczony do wykonywania specjalnej funkcji, co sprawia, że konieczne są dostosowane nadwozie lub specjalne wyposażenie. W takim pojeździe mogą być przewożone osoby i urządzenia niezbędne do realizacji zadań. Ich użytkownikami są służby energetyczne, gazownicze, wodociągowe, ochrony środowiska, straże miejskie oraz inne podmioty. Do tej grupy pojazdów są zaliczane m.in. mobilne laboratoria, samochody warsztatowe dla pogotowia energetycznego, gazowego, wodno-kanalizacyjnego, logistyczne i inne. Podwozie pod ich zabudowę, w zależności od DMC oraz przeznaczenia, musi spełniać wymagania dla kategorii miejskiej, uterenowionej lub terenowej.

A specialised vehicle is designed to perform a special function and thus requires adapting of the bodywork or allocating special equipment. Th is vehicle may carry people and devices related to the performance of this function. Th e end users of such vehicles are energy, gas, water and environmental protection services, city guards and other entities. Th is group of vehicles includes, among others, mobile laboratories, workshop vehicles for emergency services like energy, gas, water and sewage, logistics and others. Th e chassis for the vehicles construction, depending on the GVW and intended use, must meet the requirements for the municipal, semi-off -road or off -road categories.

Fot. 1. Lekki samochód ratowniczy Górniczego Pogotowia Ratowniczego Mercedes-Benz Sprinter 416 CDI
(4×2) (wersja 2), wyposażony w zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych, agregat prądotwórczy o mocy 2,2 kVA, wyciągarkę linową o uciągu 3620 kg.

Photo 1. Light-class rescue vehicle for the Mining Rescue Service Mercedes-Benz Sprinter 416 CDI (4×2) (version 2) equipped with a set of hydraulic rescue tools, a 2,2 kVA power aggregate, and a winch with the pulling force of 3620 kg.

Fot. 2. Mobilne biuro MAN TGS 33.440 BB (6×6), wyposażone w przedział konferencyjny, zestaw multimedialny, toaletę, markizę.

Photo 2. Mobile office MAN TGS 33.440 BB (6×6) equipped with a conference compartment, a multimedia set, a toilet, and an awning.

Fot. 3. Mobilne centrum monitoringu Mercedes-Benz Sprinter 513 CDI (4×4), wyposażone w radiotelefony przewoźne i przenośne, monitory LCD, system monitoringu wizyjnego z kamerą dalekiego zasięgu 360°.

Photo 3. Mobile Monitoring Centre Mercedes-Benz Sprinter 513 CDI (4×4) equipped with mobile and portable radios, LCD monitors, and a video monitoring system with a long-range 360° camera.

Fot. 4. Mobilne centrum dowodzenia i łączności MAN TGM 13.250 BB (4×4), wyposażone w pneumatyczny maszt antenowy, radiotelefony przewoźne i przenośne, monitory LCD, system monitoringu wizyjnego z kamerą dalekiego zasięgu 360°, elektroniczną bezprzewodową stację meteorologiczną, agregat prądotwórczy o mocy 4,1 kVA, markizę.

Photo 4. Mobile command and communication centre MAN TGM 13.250 BB (4×4) equipped with a pneumatic antenna mast, mobile and portable radios, LCD monitors, video monitoring system with a long-range 360° camera, electronic wireless weather station, a 4,1 kVA power aggregate, and an awning.

Fot. 5. Mobilne laboratorium środowiskowe Fiat Ducato Maxi L2H2 2.3 M-JET (4×2), wyposażony w sprzęt laboratoryjny do poboru próbek wód powierzchniowych.

Photo 5. Mobile environmental laboratory Fiat Ducato Maxi L2H2 2.3 M-JET (4×2) equipped with laboratory equipment for taking samples of surface waters.

Fot. 6. Samochód do transportu allogenicznego materiału tkankowego oraz allogenicznych biostatycznych przeszczepów tkankowych w ultraniskich temperaturach Fiat Ducato Maxi L2H2 2.3 M-JET (4×2), wyposażony w instalację przystosowaną do przewozu każdej tkanki pobranej od dawcy oraz allogenicznego biostatycznego przeszczepu tkankowego (uformowanej, zapakowanej i odpowiednio przygotowanej tkanki pozbawionej żywych komórek) w osłonie oparów ciekłego azotu.

Photo 6. Vehicle for transporting allogeneic tissue material and allogeneic biostatic tissue grafts in ultra-low temperatures Fiat Ducato Maxi L2H2 2.3 M-JET (4×2) equipped with an installation adapted to transportation of donor tissue and allogeneic biostatic tissue transplant (formed, packed, and properly prepared tissue devoid of living cells) in a shield of liquid nitrogen vapours.

Fot. 7. Samochód logistyczny Tatra T 810-1R1R26 14 195 6×6.1R (6×6), wyposażony w żuraw hydrauliczny HMF 2420-K5 o udźwigu 1180 kg, skrzynię ładunkową o ładowności 2993 kg, wyciągarkę linową o uciągu 8165 kg.

Photo 7. Logistics vehicle Tatra T 810-1R1R26 14 195 6×6.1R (6×6) equipped with HMF 2420K5 hydraulic crane with the lifting capacity of 1180 kg, a loading box of the capacity of 2993 kg, and a winch with the pulling force of 8165 kg.

Fot. 8. Samochód techniczny pogotowia energetycznego MAN TGM 13.240 BB (4×4), wyposażony w agregat prądotwórczy o mocy 6,7 kVA, wyciągarkę linową o uciągu 9071 kg.

Photo 8. Technical support vehicle for energetic emergency services built on MAN TGM 13.240 BB (4×4) chassis equipped with a 6,7 kVA power aggregate, and a winch with the pulling force of 9071 kg.

Fot. 9. Samochód techniczny pogotowia energetycznego Peugeot Boxer 335 HDi L2H2 (4×2), wyposażony w sprzęt do naprawy zwrotnic.

Photo 9. Technical support vehicle for energetic emergency services Peugeot Boxer 335 HDi L2H2 (4×2) has equipment for repairing switches.

Fot. 10. Samochód techniczny pogotowia energetycznego Volkswagen Transporter T5 (4×2), wyposażony w sprzęt do naprawy awarii energetycznych, wyciągarkę linową o uciągu 3600 kg.

Photo 10. Technical support vehicle for energetic emergency services Volkswagen Transporter T5 (4×2) equipped with tools for repairing various electric network failures, and a winch with the pulling force of 3600 kg.

Fot. 11. Samochód techniczny pogotowia gazowego MAN LE 10.220 BB (4×4), wyposażony w generator prądotwórczy o mocy 25 kVA, wyciągarkę linową o uciągu 5400 kg.

Photo 11. Technical support vehicle for gas emergency services MAN LE 10.220 BB (4×4) equipped with a 25 kVA power generator, and a winch with the pulling force of 5400 kg.

Fot. 12. Samochód techniczny pogotowia gazowego Mercedes-Benz Unimog U 4000 (4×4), wyposażony w żuraw hydrauliczny HMF 735 o udźwigu 925 kg, generator prądotwórczy o mocy 25 kVA, hydrauliczną wyciągarkę linową o uciągu 9072 kg.

Photo 12. Technical support vehicle for gas emergency services Mercedes-Benz Unimog U 4000 (4×4) equipped with HMF735 hydraulic crane with the lifting capacity of 925 kg, a 25 kVA power generator, and a hydraulic winch with the pulling force of 9072 kg.

Fot. 13. Samochód techniczny pogotowia gazowego Mercedes-Benz Unimog U 4000 (4×4), wyposażony w generator prądotwórczy o mocy 25 kVA, hydrauliczną wyciągarkę linową o uciągu 9072 kg.

Photo 13. Technical support vehicle for gas emergency services Mercedes-Benz Unimog U 4000 (4×4) equipped with a 25 kVA power generator, and a hydraulic winch with the pulling force of 9072 kg.

Fot. 14. Samochód techniczny pogotowia gazowego Mercedes-Benz Unimog U 5023 (4×4), wyposażony w generator prądotwórczy o mocy 25 kVA, hydrauliczną wyciągarkę linową o uciągu 9072 kg.

Photo 14. Technical support vehicle for gas emergency services Mercedes-Benz Unimog U 5023 (4×4) equipped with a 25 kVA power generator, and a hydraulic winch with the pulling force of 9072 kg.

Fot. 15. Samochód techniczny pogotowia gazowego Renault Midlum 270.14 (4×4), wyposażony w żuraw hydrauliczny Fassi F65A.22 o udźwigu 835 kg, generator prądotwórczy o mocy 24 kVA, wyciągarkę linową o uciągu 9071 kg.

Photo 15. Technical support vehicle for gas emergency services Renault Midlum 270.14 (4×4) equipped with Fassi F65A.22 hydraulic crane with the lifting capacity of 835 kg, a 24 kVA power generator, and a hydraulic winch with the pulling force of 9071 kg.

Fot. 16. Samochód warsztatowy MAN TGM 13.240 BB (4×4), wyposażony w żuraw hydrauliczny HMF 735K1 o udźwigu 1950 kg, agregat prądotwórczy o mocy 5,5 kVA, pług odśnieżny.

Photo 16. Workshop vehicle MAN TGM 13.240 BB (4×4) equipped with HMF 735K1 hydraulic crane with the lifting capacity of 1950 kg, a 5,5 kVA power aggregate, and a snowplough.

Fot. 17. Samochód warsztatowy Mercedes-Benz Atego 818 F (4×2), wyposażony w montażownice do opon ciężarowych, wyważarkę.

Photo 17. Workshop vehicle Mercedes-Benz Atego 818 F (4×2) equipped with a service area for truck tires and a wheel balancing machine.

Fot. 18. Samochód warsztatowy Mercedes-Benz Atego 1222 F (4×2), wyposażony w montażownice do opon ciężarowych, wyważarkę.

Photo 18. Workshop vehicle Mercedes-Benz Atego 1222 F (4×2) equipped with a service area for truck tires and a wheel balancing machine.

Fot. 19. Samochód warsztatowy Mercedes-Benz Atego 1627 F (4×2), wyposażony w montażownice do opon ciężarowych, wyważarkę.

Photo 19. Workshop vehicle Mercedes-Benz Atego 1627 F (4×2) equipped with a service area for truck tires and a wheel balancing machine.

Fot. 20. Samochód warsztatowy pogotowia wodno-kanalizacyjnego Iveco EuroCargo ML150E28WS (4×4), wyposażony w agregat prądotwórczy o mocy 5,5 kVA, hydrauliczną wyciągarkę linową o uciągu 9072 kg.

Photo 20. Water and sewage service workshop vehicle Iveco EuroCargo ML150E28WS (4×4) equipped with a 5,5 kVA power aggregate, and a hydraulic winch with the pulling force of 9072 kg.

Fot. 21. Średni samochód specjalny ratownictwa wodnego Mercedes-Benz Unimog UHE 5023 (4×4), wyposażony w trzy agregaty prądotwórcze, każdy o mocy 5 kVA, pneumatyczny maszt antenowy, pneumatyczny maszt oświetleniowy 6 m (LED 20 000 lm) z możliwością umieszczenia kamery do monitoringu, system monitoringu wizyjnego z kamerą dalekiego zasięgu 360°, system łączności morskiej, markizę, hydrauliczną wyciągarkę linową o uciągu 9072 kg.

Photo 21. Medium-class special water rescue vehicle Mercedes-Benz Unimog UHE 5023 (4×4) equipped with three power aggregates with a capacity of 5 kVA each, a pneumatic antenna mast, a pneumatic lighting mast 6 m (LED 20 000 lm) with the possibility of placing a monitoring camera, a vision monitoring system with a long-range 360° camera, a marine communication system, an awning, and a hydraulic winch with the pulling force of 9072 kg.

Fot. 22. Wielozadaniowy pojazd pogotowia technicznego MAN TGS 41.400 BB (8×8), wyposażony w hydrauliczny żuraw ratowniczy EFFER SLR 2755 o udźwigu 36 500 kg, hydrauliczną wyciągarkę linową o uciągu 8165 kg.

Photo 22. Multi-purpose technical ambulance vehicle MAN TGS 41.400 BB (8×8) equipped with EFFER SLR 2755 hydraulic rescue crane with the lifting capacity of 36 500 kg, and a hydraulic winch with the pulling force of 8165 kg.

Lotniskowe samochody ratowniczo-gaśnicze

Lotniskowe samochody

ratowniczo-gaśnicze

Airport rescue and firefighting
vehicles

Lotniskowe samochody ratowniczo-gaśnicze, aby spełnić wymagania międzynarodowych przepisów i norm ICAO oraz NFPA, muszą być projektowane i budowane z wykorzystaniem najnowszych technologii. Zdarza się, że podwozia ciężkich lotniskowych samochodów ratowniczo-gaśniczych ze względu na konieczność osiągnięcia wyznaczonych parametrów techniczno-taktycznych są wyposażone w dwa silniki wysokoprężne o dużej mocy. Jeden z nich służy do napędu podwozia, drugi napędza pompę o dużej wydajności.

In order to meet the requirements of international regulations and the ICAO and NFPA standards, airport rescue and firefighting vehicles must be designed and built with the latest technologies. Sometimes, due to the need to achieve specifi ed technical and tactical parameters, heavy airport vehicles are equipped with two high-power diesel engines: one to drive the vehicle chassis, and the other to drive a high-efficiency water pump.

Fot. 1. Lekki lotniskowy samochód ratowniczo-gaśniczy Ford F-550 (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 1000 l na wodę oraz 100 l na środek pianotwórczy, agregat proszkowy AP 250 o pojemności 250 kg proszku, agregat śniegowy z butlami z 60 kg dwutlenku węgla (CO2), motopompę o wydajności 1600 l/min przy ciśnieniu 8 barów, wysokociśnieniowy agregat gaśniczy AW 65/40 o wydajności 65 l/min przy ciśnieniu 40 barów, główne działko wodno-pianowe z deflektorem o wydajności 1000 l/min, wyciągarkę linową o uciągu 2700 kg.

Photo 1. Light-class airport rescue and firefighting vehicle Ford F-550 (4×4) equipped with tanks of the capacity of 1000 l for water, 100 l for foam concentrate, AP 250 powder unit of the capacity of 250 kg of powder, a snow unit with 60 kg carbon dioxide cylinders (CO2), a motor pump with the capacity of 1600 l/min at a pressure of 8 bar, AW 65/40high-pressure extinguishing unit with the capacity of 65 l/min at a pressure of 40 bar, main water-foam monitor with a deflector and the capacity of 1000 l/min, and a winch with the pulling capacity of 2700 kg.

Fot. 2. Lekki lotniskowy samochód ratowniczo-gaśniczy Renault Messenger B110.35 (4×2), wyposażony w zbiornik o pojemności 600 l na wodę oraz 60 l na środek pianotwórczy, wysokociśnieniowy agregat gaśniczy AW 70÷100/40 o wydajności 70–100 l/min przy ciśnieniu 40 barów, 30 desek ortopedycznych, wyciągarkę linową o uciągu 2700 kg.

Photo 2. Light-class airport rescue and firefighting vehicle Renault Messenger B110.35 (4×2) equipped with a tank of the capacity of 600 l for water, 60 l for foam concentrate, AW 70 ÷100/40 high-pressure extinguishing unit with the capacity of 70 to 100 l/min at a pressure of 40 bar, 30 spine boards, and a winch with the pulling force of 2700 kg.

Fot. 3. Średni lotniskowy samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Atego 1317 AF (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 3000 l na wodę oraz 300 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 1140 l/min przy ciśnieniu 34 barów, zderzakowe działko wodno-pianowe o wydajności od 115 l/min do 475 l/min.

Photo 3. Medium-class airport rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Atego 1317 AF (4×4) equipped with tanks of the capacity of 3000 l for water, 300 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 1140 l/min at a pressure of 34 bar, a water-foam bumper monitor with the capacity from 115 l/min to 475 l/min.

Fot. 4. Ciężki lotniskowy samochód ratowniczo-gaśniczy Iveco Trakker AT380T38WH (6×6), wyposażony w zbiorniki o pojemności 9100 l na wodę oraz 1100 l na środek pianotwórczy, agregat proszkowy AP 250 o pojemności 250 kg proszku, autopompę o wydajności 3000 l/min przy ciśnieniu 10 barów lub 350 l/min przy ciśnieniu 40 barów, główne działko wodno-pianowe o wydajności 2400 l/min.

Photo 4. Heavy-class airport rescue and firefighting vehicle Iveco Trakker AT380T38WH (6×6) equipped with tanks of the capacity of 9100 l for water, 1100 l for foam concentrate, AP 250 powder unit of the capacity of 250 kg of DCP powder, a water pump with the capacity of 3000 l/min at a pressure of 10 bar or 350 l/min at 40 bar, and main water-foam monitor with the capacity of 2400 l/min.

Fot. 5. Ciężki lotniskowy samochód ratowniczo-gaśniczy MAN TGS 33.480 BB (6×6), wyposażony w zbiorniki o pojemności 9100 l na wodę oraz 1100 l na środek pianotwórczy, agregat proszkowy AP 250 o pojemności 250 kg proszku, autopompę o wydajności 6000 l/min przy ciśnieniu 10 barów, główne działko wodno-pianowe o wydajności 4000 l/min, wyciągarkę linową o uciągu 5443 kg.

Photo 5. Heavy-class airport rescue and firefighting vehicle MAN TGS 33.480 BB (6×6) equipped with tanks of the capacity of 9100 l for water, 1100 l for foam concentrate, AP 250 powder aggregate with 250 kg of DCP powder, a water pump with the capacity of 6000 l/min at pressure of 10 bar, main water foam monitor with the capacity of 4000 l/min, and a winch with the pulling force of 5443 kg.

Fot.6. Ciężki lotniskowy samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz 1846 A (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 6000 l na wodę oraz 650 l na środek pianotwórczy, agregat proszkowy AP 250 o pojemności 250 kg proszku, autopompę o wydajności 3200 l/min przy ciśnieniu 8 barów, główne działko wodno-pianowe z deflektorem o wydajności 3000 l/min.

Photo 6. Heavy-class airport rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz 1846 A (4×4) equipped with tanks of the capacity of 6000 l for water, 650 l for foam concentrate, AP 250 powder aggregate with 250 kg of powder, a water pump with the capacity of 3200 l/min at a pressure of 8 bar, main waterfoam monitor with a deflector and the capacity of 3000 l/min.

Fot. 7. Ciężki lotniskowy samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Actros 2746 AKE (6×6), wyposażony w zbiorniki o pojemności 8000 l na wodę oraz 800 l na środek pianotwórczy, agregat proszkowy AP 250 o pojemności 250 kg proszku, autopompę o wydajności 5000 l/min przy ciśnieniu 10 barów, zderzakowe działko wodno-pianowe z deflektorem o wydajności 1600 l/min, główne działko wodno-pianowo-proszkowe z deflektorem o wydajności 3600 l/min lub 10 kg/s (proszek).

Photo 7. Heavy-class airport rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Actros 2746 AKE (6×6) equipped with tanks of the capacity of 8000 l for water and 800 l for foam concentrate, AP 250 powder unit with 250 kg of DCP powder, a water pump with the capacity of 5000 l/min at a pressure of 10 bar, a bumper water-foam monitor with a deflector and the capacity of 1600 l/min, and a main waterfoampowder monitor with a deflector and the capacity of 3600 l/min of water or 10 kg/s of powder.

Fot. 8. Ciężki lotniskowy samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Actros 3354 A (6×6), wyposażony w zbiorniki o pojemności 12 000 l na wodę oraz 1200 l na środek pianotwórczy, agregat proszkowy AP 225 o pojemności 225 kg proszku, autopompę o wydajności 6000 l/min przy ciśnieniu 10 barów.

Photo 8. Heavy-class airport rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Actros 3354 A (6×6) equipped with tanks of the capacity of 12 000 l for water, 1200 l for foam concentrate, AP 225 powder aggregate with 225 kg of powder, a water pump with the capacity of 6000 l/min at a pressure of 10 bar.

Fot. 9. Ciężki lotniskowy samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Actros 3354 A (6×6), wyposażony w zbiorniki o pojemności 12.000 l na wodę oraz 1200 l na środek pianotwórczy, agregat proszkowy AP 225 o pojemności 225 kg proszku, autopompę o wydajności 6000 l/min przy ciśnieniu 10 barów.

Photo 9. Heavy-class airport rescue and firefighting vehicle Mercedes-Benz Actros 3354 A (6×6) equipped with tanks of the capacity of 12 000 l for water, 1200 l for foam concentrate, AP 225 powder aggregate with 225 kg of DCP powder, a water pump with the capacity of 6000 l/min at a pressure of 10 bar.

Fot. 10. Ciężki lotniskowy samochód ratowniczo-gaśniczy Scania P450B4HZ XT (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 4500 l na wodę oraz 540 l na środek pianotwórczy, agregat proszkowy AP 180 o pojemności 180 kg proszku, autopompę o wydajności 4000 l/min przy ciśnieniu 10 barów lub 250 l/min przy ciśnieniu 40 barów, zderzakowe działko wodno-pianowe z deflektorem o wydajności 1500 l/min, główne działko wodno-pianowe o wydajności 3000 l/min, wyciągarkę linową o uciągu 5440 kg.

Photo 10. Heavy-class airport rescue and firefighting vehicle Scania P450B4X4HZ XT (4×4) equipped with tanks of the capacity of 4500 l for water, 540 l for foam concentrate, AP 180 powder aggregate with 180 kg of powder, a water pump with the capacity of 4000 l/min at a pressure of 10 bar or 250 l/min at 40 bar, a bumper water-foam monitor with a deflector and the capacity of 1500 l/min, main waterfoam monitor with the capacity of 3000 l/min, and a winch with the pulling force of 5440 kg.

Fot. 11. Ciężki lotniskowy samochód ratowniczo-gaśniczy Scania G450B6X6HZ XT (6×6), wyposażony zbiorniki o pojemności 8225 l na wodę oraz 855 l na środek pianotwórczy, agregat proszkowy AP 250 o pojemności 250 kg proszku, agregat śniegowy z butlami z 60 kg dwutlenku węgla (CO2), autopompę o wydajności 6500 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 418 l/min przy ciśnieniu 40 barów, zderzakowe działko wodno-pianowe o wydajności 1600 l/min, główne działko wodno-pianowe z deflektorem o wydajności 3600 l/min, wyciągarkę linową o uciągu 7257 kg.

Photo 11. Heavy-class airport rescue and firefighting vehicle Scania G450B6X6HZ XT (6×6) equipped with tanks of the capacity of 8225 l for water and 855 l for foam concentrate, AP 250 powder aggregate with 250 kg of powder, a snow aggregate with 60 kg carbon dioxide cylinders (CO2), a water pump with the capacity of 6500 l/min at a pressure of 8 bar or 418 l/min at a pressure of 40 bar, a bumper water-foam monitor with the capacity of 1600 l/min, a main water-foam monitor with a deflector and the capacity of 3600 l/min, and a winch with the pulling force of 7257 kg.

Fot. 12. Ciężki lotniskowy samochód ratowniczo-gaśniczy Scania P500B6X6HZ XT (6×6), wyposażony w zbiorniki o pojemności 10 000 l na wodę oraz 1200 l na środek pianotwórczy, agregat proszkowy AP 250 o pojemności 250 kg proszku, autopompę o wydajności 5000 l/min przy ciśnieniu 8 barów, zderzakowe działko wodno-pianowe z deflektorem o wydajności 1500 l/min, główne działko wodno-pianowe o wydajności 5000 l/min.

Photo 12. Heavy-class airport rescue and firefighting vehicle Scania P500B6X6HZ XT (6×6) equipped with tanks with a capacity of 10 000 l for water and 1200 l for foam concentrate, an AP 250 powder aggregate with 250 kg of powder, a water pump with capacity of 5000 l/min at a pressure of 8 bar, a bumper water-foam monitor with a deflector with a capacity of 1500 l/min, a main water-foam monitor and capacity of 5000 l/min.

Fot. 13. Ciężki lotniskowy samochód ratowniczo-gaśniczy Scania R480CB6X6EHZ (6×6), wyposażony w zbiorniki o pojemności 8000 l na wodę, 1000 l na środek pianotwórczy klasy B, 500 l na środek pianotwórczy klasy A, agregat proszkowy AP 250 o pojemności 250 kg proszku, autopompę o wydajności 6000 l/min przy ciśnieniu 10 barów, zderzakowe działko wodno-pianowe o wydajności 950 l/min, główne działko wodno-pianowo-proszkowe z deflektorem o wydajności 3800 l/min lub 7 kg/s (proszek), system piany sprężonej CAFS.

Photo 13. Heavy-class airport rescue and firefighting vehicle Scania R480CB6X6EHZ (6×6) equipped with tanks of the capacity of 8000 l for water, 1000 l for B-class foam concentrate, 500 l for A-class foam concentrate, AP 250 powder aggregate with 250 kg of powder, a water pump with the capacity of 6000 l/min at a pressure of 10 bar, a bumper water-foam monitor with the capacity of 950 l/min, a main water-foam-powder monitor with a deflector and the capacity of 3800 l/min or 7 kg/s of powder, CAFS compressed foam system.

Fot. 14. Ciężki lotniskowy samochód ratowniczo-gaśniczy Scania R480CB6X6EHZ (6×6), wyposażony w zbiorniki o pojemności 8000 l na wodę oraz 1000 l na środek pianotwórczy klasy B, 500 l na środek pianotwórczy klasy A, agregat proszkowy AP 250 o pojemności 250 kg proszku, autopompę o wydajności 6000 l/min przy ciśnieniu 10 barów, zderzakowe działko wodno-pianowe o wydajności 950 l/min, główne działko wodno-pianowo-proszkowe z deflektorem o wydajności 3800 l/min lub 7 kg/s (proszek), system piany sprężonej CAFS.

Photo 14. Heavy-class airport rescue and firefighting vehicle Scania R480CB6X6EHZ (6×6) equipped with tanks with a capacity of 8000 l for water, 1000 l for B-class foam concentrate, 500 l for A-class foam concentrate, an AP 250 powder aggregate with 250 kg of powder, a water pump with capacity of 6000 l/min at a pressure of 10 bar, a bumper water-foam monitor with a capacity of 950 l/min, a main water-foam-powder monitor with a deflector and capacity of 3800 l/min or 7 kg/s of powder, and CAFS compressed foam system.

Fot. 15. Ciężki lotniskowy samochód ratowniczo-gaśniczy Scania R480CB6X6EHZ (6×6), wyposażony w zbiorniki o pojemności 10 200 l na wodę oraz 1550 l na środek pianotwórczy, agregat proszkowy AP 250 o pojemności 250 kg proszku, autopompę o wydajności 6000 l/min przy ciśnieniu 10 barów, zderzakowe działko wodno-pianowe o wydajności 800 l/min, główne działko wodno-pianowe z deflektorem o wydajności 6000 l/min.

Photo 15. Heavy-class airport rescue and firefighting vehicle Scania R480CB6X6EHZ (6×6) equipped with tanks of the capacity of 10 200 l for water, 1550 l for foam concentrate, an AP 250 powder unit with 250 kg of powder, a water pump with the capacity of 6000 l/min at a pressure of 10 bar, a bumper water-foam monitor with the capacity of 800 l/min, and a main water-foam monitor with a deflector and the capacity of 6000 l/min.

Fot. 16. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Tatra T815-231R81 (8×8), wyposażony w zbiorniki o pojemności 10 100 l na wodę oraz 1010 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 6425 l/min przy 8 barów, wyciągarkę linową o uciągu 5440 kg.

Photo 16. Heavy-class rescue and firefighting vehicle Tatra T815-231R81 (8×8) equipped with extinguishing tanks of the capacity of 10 100 l for water and 1010 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 6425 l/min at a pressure of 8 bar, and a winch with the pulling force of 5440 kg.

Samochody ratownictwa technicznego

Samochody ratownictwa

technicznego

Technical rescue vehicles

Samochód ratownictwa technicznego to samochód pożarniczy wyposażony w sprzęt, który umożliwia prowadzenie akcji ratowniczych m. in. podczas: poszukiwania i ratowania osób, usuwania skutków wypadków, awaryjnego odblokowywania wejść, ratowania zwierząt. Samochód ratownictwa technicznego klasy lekkiej jest przeznaczony do podstawowych działań ratowniczych podczas wypadków komunikacyjnych lub awarii budowlanych. Do urządzeń na stałe zamontowanych w samochodzie należą wciągarka linowa oraz maszt oświetleniowy. Może on mieć także funkcję gaśniczą, czyli może być wyposażony w zbiornik wody o pojemności nie większej niż 1000 l i wysokociśnieniowy agregat gaśniczy lub autopompę. W takiej konfiguracji jego budowa jest zbliżona do samochodu ratowniczo-gaśniczego klasy lekkiej.
Samochód ratownictwa technicznego klasy średniej ma zamontowane na stałe takie urządzenia jak: wyciągarka linowa o sile uciągu min. 50 kN (5000 kg), maszt oświetleniowy z reflktorami o wielkości strumienia świetlnego min. 30 000 lm, generator prądotwórczy o mocy co najmniej 15 kVA.
Samochód ratownictwa technicznego klasy ciężkiej ma zamontowane na stałe m.in. takie urządzenia jak: wyciągarka linowa o sile uciągu min. 80 kN (8000 kg), maszt oświetleniowy z reflektorami o wielkości strumienia świetlnego min. 30 000 lm, generator prądotwórczy o mocy co najmniej 18 kVA, żuraw hydrauliczny o momencie udźwigu min. 120 kN (12 000 kg) i maksymalnym wysięgu co najmniej 7 m z wyciągarką linową o sile uciągu min. 12 kN (1200 kg).

A technical rescue vehicle is a fi refi ghting vehicle equipped with equipment enabling rescue operations during searching for and rescuing people, clearing the consequences of accidents, emergency unblocking of entrances, or saving animals.A light-class technical rescue vehicle is intended for basic rescue operations during traffic accidents or construction failures. Th  e devices installed permanently in the vehicle include a rescue winch and a lighting mast. It can also have an extinguishing function, i.e. it can be equipped with a water tank of the capacity of not more than 1000 l and a high-pressure extinguishing unit or a fi refi ghting pump. In this confi guration, its structure is similar to a light class rescue and fi refi ghting vehicle.
A middle-class technical rescue vehicle has permanently installed devices, such as a rescue winch with the pulling force of at least 50 kN (5000 kg), a lighting mast with refl ectors having a luminous fl ux of min. 30 000 lm, or a power generator with the capacity of at least 15 kVA.
A heavy-class technical rescue vehicle has permanently installed devices, such as a rescue winch with the pulling force of min. 80 kN (8000 kg), a lighting mast with spotlights with a luminous fl ux of min. 30 000 lm, a power generator with the capacity of at least 18 kVA, a hydraulic crane with a capacity of min. 120 kN (12 000 kg) and the maximum outreach of at least 7 m, or a rescue winch with the pulling force of min. 12 kN (1200 kg).

Fot. 1. Lekki samochód ratownictwa technicznego Iveco Daily 65C15D (4×2), wyposażony w zbiorniki o pojemności 1000 l na wodę oraz 100 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 100 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 3620 kg.

Photo 1. Light-class technical rescue vehicle Iveco Daily 65C15D (4×2) equipped with tanks of the capacity of 1000 l for water, 100 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 100 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 3620 kg.

Fot. 2. Lekki samochód ratownictwa technicznego Iveco Daily 65C17 (4×2), wyposażony w agregat prądotwórczy o mocy 2,2 kVA.

Photo 2. Light-class technical rescue vehicle Iveco Daily 65C17 (4×2) equipped with a 2,2 kVA power aggregate.

Fot. 3. Lekki samochód ratownictwa technicznego Iveco Daily 65C17D EEV (4×2), wyposażony w zbiorniki o pojemności 1000 l na wodę oraz 100 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 125 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 4536 kg.

Photo 3. Light-class technical rescue vehicle Iveco Daily 65C17D EEV (4×2) equipped with tanks of the capacity of 1000 l for water, 100 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 125 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 4536 kg.

Fot.4. Lekki samochód ratownictwa technicznego Ford Transit FT190L (4×2), wyposażony w agregat prądotwórczy o mocy 2,2 kVA.

Photo 4. Light-class technical rescue vehicle Ford Transit FT190L (4×2) equipped with a 2,2 kVA power aggregate.

Fot. 5. Lekki samochód ratownictwa technicznego Daewoo Lublin 0554 (4×2), wyposażony w agregat prądotwórczy o mocy 2,2 kVA, wyciągarkę linową o uciągu 2700 kg.

Photo 5. Light-class technical rescue vehicle Daewoo Lublin 0554 (4×2) equipped with a 2,2 kVA power aggregate, and a winch with the pulling force of 2700 kg.

Fot. 6. Lekki samochód ratownictwa technicznego Mercedes-Benz 290 GD (4×4), wyposażony w agregat prądotwórczy o mocy 2,2 kVA, wyciągarkę linową o uciągu 3620 kg.

Photo 6. Light-class technical rescue vehicle Mercedes-Benz 290 GD (4×4) equipped with a 2,2 kVA power aggregate, and a winch with the pulling force of 3620 kg.

Fot. 7. Lekki samochód ratownictwa technicznego Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI (4×4), wyposażony w zbiornik o pojemności 250 l na wodę oraz 20 l na środek pianotwórczy, agregat wysokociśnieniowy wodno-pianowy AWP 65/40 o wydajności 65 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 3629 kg.

Photo 7. Light-class technical rescue vehicle Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI (4×4) equipped with tanks of the capacity of 250 l for water, 20 l for foam concentrate, AWP 65/40 high-pressure unit with the capacity of 65 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 3629 kg.

Fot. 8. Lekki samochód ratownictwa technicznego Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI (4×2), wyposażony w agregat prądotwórczy o mocy 2,2 kVA, wyciągarkę linową o uciągu 4536 kg.

Photo 8. Light-class technical rescue vehicle Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI (4×2) equipped with a 2,2 kVA power aggregate, and a winch with the pulling force of 4536 kg.

Fot. 9. Lekki samochód ratownictwa technicznego Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI (4×2), wyposażony w zbiornik o pojemności 250 l na wodę oraz 20 l na środek pianotwórczy, agregat wysokociśnieniowy wodno-pianowy AWP 65/40 o wydajności 65 l/min przy ciśnieniu 40 barów, wyciągarkę linową o uciągu 4532 kg.

Photo 9. Light-class technical rescue vehicle Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI (4×2) equipped with tanks
of the capacity of 250 l for water, 20 l for foam concentrate, AWP 65/40 high-pressure unit with the capacity of 65 l/min at a pressure of 40 bar, and a winch with the pulling force of 4532 kg.

Fot. 10. Średni samochód ratownictwa technicznego Iveco EuroCargo ML150E28WS (4×4), wyposażony w zbiornik o pojemności 2200 l na wodę oraz 230 l na środek pianotwórczy, autopompę o wydajności 1998 l/min przy ciśnieniu 8 barów lub 252 l/min przy ciśnieniu 40 barów, żuraw hydrauliczny HMF 910K2 o udźwigu 2270 kg, agregat prądotwórczy o mocy 5,5 kVA, wyciągarkę linową o uciągu 9072 kg.

Photo 10. Medium-class technical rescue vehicle Iveco EuroCargo ML150E28WS (4×4) equipped with tanks of the capacity of 2200 l for water, 230 l for foam concentrate, a water pump with the capacity of 1998 l/min
at a pressure of 8 bar or 252 l/min at a pressure of 40 bar, HMF 910K2 hydraulic crane with the lifting capacity of 2270 kg, a 5,5 kVA power aggregate, and a winch with the pulling force of 9072 kg.

Fot.11. Średni samochód ratownictwa technicznego Iveco EuroCargo ML150E28WS (4×4), wyposażony w żuraw hydrauliczny HMF 910K2 o udźwigu 2270 kg, generator prądotwórczy o mocy 16 kVA, hydrauliczną wyciągarkę linową o uciągu 6350 kg.

Photo 11. Medium-class technical rescue vehicle Iveco EuroCargo ML150E28WS (4×4) equipped with HMF 910K2 hydraulic crane with the lifting capacity of 2270 kg, a 16 kVA power generator, and a hydraulic winch with the pulling force of 6350 kg.

Fot. 12. Średni samochód ratownictwa technicznego z modułem ratownictwa wysokościowego Iveco EuroCargo ML150E28WS (4×4), wyposażony w żuraw hydrauliczny HMF 910K2 o udźwigu 2270 kg, generator prądotwórczy o mocy 16 kVA, agregat prądotwórczy o mocy 3,8 kVA, hydrauliczną wyciągarkę linową o uciągu 6350 kg.

Photo 12. Medium-class technical rescue vehicle with a height rescue module Iveco EuroCargo ML150E28WS (4×4) equipped with HMF 910K2 hydraulic crane with the lifting capacity of 2270 kg, a 16 kVA power generator, a 3,8 kVA power aggregate, and a hydraulic winch with the pulling force of 6350 kg.

Fot. 13. Średni samochód ratownictwa technicznego MAN TGM 13.240 BB (4×4), wyposażony w żuraw hydrauliczny HMF 810K2-MCS o udźwigu 2020 kg, agregat prądotwórczy o mocy 5,5 kVA, wyciągarkę linową o uciągu 9072 kg.

Photo 13. Medium-class technical rescue vehicle MAN TGM 13.240 BB (4×4) equipped with HMF 810K2-MCS hydraulic crane with the lifting capacity of 2020 kg, a 5,5 kVA power aggregate, and a winch with the pulling force of 9072 kg.

Fot. 14. Średni samochód ratownictwa technicznego MAN TGM 18.240 BB (4×2), wyposażony w żuraw hydrauliczny HMF 810K2-MCS o udźwigu 2020 kg, generator prądotwórczy o mocy 25 kVA, agregat prądotwórczy o mocy 5 kVA, wyciągarkę linową o uciągu 9072 kg.

Photo 14. Medium-class technical rescue vehicle MAN TGM 18.240 BB (4×2) equipped with HMF 810K2-MCS hydraulic crane with the lifting capacity of 2020 kg, a 25 kVA power generator, a power 5 kVA power aggregate, and a winch with the pulling force of 9072 kg.

Fot. 15. Średni samochód ratownictwa technicznego MAN TGM 18.240 BB (4×2), wyposażony w żuraw hydrauliczny HMF 810K2-MCS o udźwigu 2020 kg, agregat prądotwórczy o mocy 5,5 kVA, wyciągarkę linową o uciągu 9072 kg.

Photo 15. Medium-class technical rescue vehicle MAN TGM 18.240 BB (4×2) equipped with HMF 810K2-MCS hydraulic crane with the lifting capacity of 2020 kg, a 5,5 kVA power aggregate, and a winch with the pulling force of 9072 kg.

Fot. 16. Średni samochód ratownictwa technicznego Mercedes-Benz Atego 1527 AF (4×4), wyposażony w generator prądotwórczy o mocy 16 kVA, hydrauliczną wyciągarkę linową o uciągu 8455 kg.

Photo 16. Medium-class technical rescue vehicle Mercedes-Benz Atego 1527 AF (4×4) equipped with a 16 kVA power generator, and a hydraulic winch with the pulling force of 8455 kg.

Fot. 17. Średni samochód ratownictwa technicznego Renault Trucks K480 P4x4 MEDIUM E6 (4×4), wyposażony w żuraw hydrauliczny HMF 1320K1-RCS o udźwigu 2970 kg, generator prądotwórczy o mocy 20 kVA, agregat prądotwórczy o mocy 6,5 kVA, hydrauliczną wyciągarkę linową o uciągu 13 610 kg.

Photo 17. Medium-class technical rescue vehicle Renault Trucks K480 P4X4 MEDIUM E6 (4×4) equipped with HMF 1320K1-RCS hydraulic crane with the lifting capacity of 2970 kg, a 20 kVA power generator, a 6,5 kVA power aggregate, and a hydraulic winch with the pulling force of 13 610 kg.

Fot. 18. Średni samochód ratownictwa technicznego Scania P370CB4X4HHZ (4×4), wyposażony w żuraw hydrauliczny HMF 910K2-RCS o udźwigu 2090 kg, generator prądotwórczy o mocy 20 kVA, agregat prądotwórczy o mocy 6,5 kVA, hydrauliczną wyciągarkę linową o uciągu 7339 kg.

Photo 18. Medium-class technical rescue vehicle Scania P370CB4X4HHZ (4×4) equipped with HMF 910K2-RCS hydraulic crane with the lifting capacity of 2090 kg, a 20 kVA power generator, a 6,5 kVA power aggregate, and a hydraulic winch with the pulling force of 7358 kg.

Fot. 19. Średni samochód ratownictwa technicznego Scania P450B4X4HZ XT (4×4), wyposażony w żuraw hydrauliczny HMF 1320K1-RCS o udźwigu 2970 kg, generator prądotwórczy o mocy 20 kVA, agregat prądotwórczy o mocy 6,5 kVA, hydrauliczną wyciągarkę linową o uciągu 7258 kg.

Photo 19. Medium-class technical rescue vehicle Scania P450B4X4HZ XT (4×4) equipped with HMF 1320K1-RCS hydraulic crane with the lifting capacity of 2970 kg, a 20 kVA power generator, a 6,5 kVA power aggregate, and a hydraulic winch with the pulling force of 7258 kg.

Fot. 20. Średni samochód ratownictwa technicznego Scania P450B4X4HZ XT (4×4), wyposażony w żuraw hydrauliczny HMF 1320K1-RCS o udźwigu 2970 kg, generator prądotwórczy o mocy 20 kVA, hydrauliczną wyciągarkę linową o uciągu 13 610 kg.

Photo 20. Medium technical rescue vehicle Scania P450B4X4HZ XT (4×4) equipped with HMF 1320K1RCS hydraulic crane with the lifting capacity of 2970 kg, a 20 kVA power generator, and a hydraulic winch with the pulling force of 13 610 kg.

Fot. 21. Średni samochód ratownictwa technicznego z modułem ratownictwa chemicznego Scania P400CB4X4EHZ (4×4), wyposażony w generator prądotwórczy o mocy 20 kVA.

Photo 21. Medium-class technical rescue vehicle with chemical rescue module Scania P400CB4X4EHZ (4×4) equipped with a 20 kVA power generator.

Fot. 22. Ciężki samochód ratownictwa technicznego Scania G440CB8X8EHZ (8×8), wyposażony w żuraw hydrauliczny HIAB XS 211 EP-3 HIDUO o udźwigu 6900 kg, ramię holownicze o udźwigu 30 000 kg, hydrauliczną wyciągarkę linową (główną) o uciągu 30 000 kg oraz (pomocniczą) o uciągu 22 500 kg, agregat prądotwórczy o mocy 6,5 kVA.

Photo 22. Heavy-class technical rescue vehicle Scania G440CB8X8EHZ (8×8) equipped with HIAB XS 211 EP-3 HIDUO hydraulic crane with the lifting capacity of 6900 kg, a towing arm with the lifting capacity of 30 000 kg, a hydraulic main winch with the pulling force of 30 000 kg and an auxiliary winch with the pulling force of 22 500 kg, and a 6,5 kVA power aggregate.

Fot. 23. Ciężki samochód ratownictwa technicznego Scania G440CB8X8EHZ (8×8), wyposażony w żuraw hydrauliczny HIAB XS 211 EP-3 HIDUO o udźwigu 6900 kg, ramię holownicze o udźwigu 30 000 kg, hydrauliczną wyciągarkę linową (główną) o uciągu 30 000 kg oraz (pomocniczą) o uciągu 22 500 kg, agregat prądotwórczy o mocy 6,5 kVA.

Photo 23. Heavy technical rescue vehicle Scania G440CB8X8EHZ (8×8) equipped with HIAB XS 211 EP-3 HIDUO hydraulic crane with the lifting capacity of 6900 kg, a towing arm with the lifting capacity of 30 000 kg, a hydraulic main winch with the towing capacity of 30 000 kg, an auxiliary winch with the pulling capacity of 22 500 kg, and a 6,5 kVA power aggregate.

Fot. 24. Ciężki samochód ratownictwa technicznego Scania G440CB4X4EHZ (4×4), wyposażony w żuraw hydrauliczny HYVA HB200X E5 o udźwigu 8370 kg, generator prądotwórczy o mocy 20 kVA, hydrauliczną wyciągarkę linową o uciągu 6350 kg.

Photo 24. Heavy-class technical rescue vehicle Scania G440CB4X4EHZ (4×4) equipped with HYVA HB200X E5 hydraulic crane with the lifting capacity of 8370 kg, a 20 kVA power generator, and a hydraulic winch with the pulling force of 6350 kg.

Fot. 25. Ciężki samochód ratownictwa technicznego Scania G450CB4X4HHZ (4×4), wyposażony w żuraw hydrauliczny HYVA HB200X E5 o udźwigu 8370 kg, generator prądotwórczy o mocy 20 kVA, hydrauliczną wyciągarkę linową o uciągu 6350 kg.

Photo 25. Heavy-class technical rescue vehicle Scania G450CB4X4HHZ (4×4) equipped with HYVA HB200X E5 hydraulic crane with the lifting capacity of 8370 kg, a 20 kVA power generator, and a hydraulic winch with the pulling force of 6350 kg.

Fot. 26. Ciężki samochód ratownictwa technicznego Scania G480CB8X8EHZ (8×8) wyposażony w żuraw hydrauliczny HIAB XS 211 EP-3 HIPRO o udźwigu 7600 kg, ramię holownicze o udźwigu 30 000 kg, hydrauliczną wyciągarkę linową (główną) o uciągu 30 500 kg oraz (pomocniczą) o uciągu 24 500 kg, agregat prądotwórczy o mocy 6,5 kVA.

Photo 26. Heavy-class technical rescue vehicle Scania G480CB8X8EHZ (8×8) equipped with HIAB XS 211 EP-3 HIPRO hydraulic crane with the lifting capacity of 7600 kg, a towing arm with the lifting capacity of 30 000 kg, a hydraulic main winch with the pulling force of 30 500 kg, an auxiliary winch with the pulling force of 24 500 kg, and a 6,5 kVA power aggregate.

Fot. 27. Ciężki samochód ratownictwa technicznego Scania P450CB4X4HHZ (4×4), wyposażony w żuraw hydrauliczny HMF 2130K-RCS o udźwigu 4320 kg, generator prądotwórczy o mocy 20 kVA, agregat prądotwórczy o mocy 8 kVA, hydrauliczną wyciągarkę linową o uciągu 13 610 kg.

Photo 27. Heavy-class technical rescue vehicle Scania P450CB4X4HHZ (4×4) equipped with HMF 2130K-RCS hydraulic crane with the lifting capacity of 4320 kg, a 20 kVA power generator, a 8 kVA power aggregate, and a hydraulic winch with the pulling force of 13 610 kg.

Fot. 28. Ciężki samochód ratownictwa technicznego Scania R420CB6X4ENZ (6×4), wyposażony w żuraw hydrauliczny HIAB XS 288 EP-4 DUO o udźwigu 9300 kg, generator prądotwórczy o mocy 20 kVA, agregat prądotwórczy o mocy 8 kVA, hydrauliczną wyciągarkę linową o uciągu 15 295 kg.

Photo 28. Heavy-class technical rescue vehicle Scania R420CB6X4ENZ (6×4) equipped with HIAB XS 288 EP-4 DUO hydraulic crane with the lifting capacity of 9300 kg, a 20 kVA power generator, a 8 kVA power aggregate, and a hydraulic winch with the pulling force of 15 295 kg.

Fot. 29. Ciężki samochód ratownictwa technicznego Volvo FM 12 (4×4), wyposażony w żuraw hydrauliczny Hiab 071 AW o udźwigu 3870 kg, generator prądotwórczy o mocy 20 kVA, hydrauliczną wyciągarkę linową o uciągu 13 610 kg.

Photo 29. Heavy-class technical rescue vehicle Volvo FM 12 (4×4) equipped with Hiab 071 AW hydraulic crane with the lifting capacity of 3870 kg, a 20 kVA power generator, and a hydraulic winch with the pulling force of 13 610 kg.

Fot. 30. Ciężki samochód ratownictwa technicznego Volvo FM 400 (4×4), wyposażony w żuraw hydrauliczny Hiab XS 166 E-3 HIPRO o udźwigu 6000 kg, generator prądotwórczy o mocy 20 kVA, hydrauliczną wyciągarkę linową o uciągu 13 610 kg.

Photo 30. Heavy-class technical rescue vehicle Volvo FM 400 (4×4) equipped with Hiab XS 166 E-3 HIPRO hydraulic crane with the lifting capacity of 6000 kg, a 20 kVA power generator, and a hydraulic winch with the pulling force of 13 610 kg.

Fot. 31. Ciężki samochód ratownictwa technicznego Volvo FM 420 (4×4), wyposażony w żuraw hydrauliczny Hiab XS 088 E-2 DUO o udźwigu 3650 kg, generator prądotwórczy o mocy 20 kVA, hydrauliczną wyciągarkę linową o uciągu 13 610 kg.

Photo 31. Heavy-class technical rescue vehicle Volvo FM 420 (4×4) equipped with Hiab XS 088 E-2 DUO hydraulic crane with the lifting capacity of 3650 kg, a 20 kVA power generator, and a hydraulic winch with the pulling force of 13 610 kg.

Fot. 32. Ciężki samochód ratownictwa technicznego Volvo FM 500 (4×4), wyposażony w żuraw hydrauliczny HIAB XS 166 E-3 HIPRO o udźwigu 6000 kg, generator prądotwórczy o mocy 20 kVA, agregat prądotwórczy o mocy 8 kVA, hydrauliczną wyciągarkę linową o uciągu 6350 kg.

Photo 32. Heavy-class technical rescue vehicle Volvo FM 500 (4×4) equipped with HIAB XS 166 E-3 HIPRO hydraulic crane with the lifting capacity of 6000 kg, a 20 kVA power generator, a 8 kVA power aggregate, and a hydraulic winch with the pulling force of 6350 kg.

Samochody ratownictwa chemicznego

Samochody ratownictwa

chemicznego

Chemical rescue vehicles

Głównym zadaniem samochodu sprzętowego ratownictwa chemicznego jest przewóz sprzętu ratownictwa chemicznego, który powinien umożliwić skuteczne prowadzenie działań ratowniczych w zakresie ratownictwa chemicznego oraz zapewnić właściwą ochronę dla załogi. Do tego sprzętu zaliczamy m.in. sprzęt ochronny, wykrywczo-pomiarowy, łączności, uszczelniający, pompy chemiczne z osprzętem, zbiorniki, środki neutralizujące i odkażające. Pojazd tej grupy jest wyposażony w środki ochrony indywidualnej i sprzęt do ograniczania takich szkód w środowisku naturalnym jak: niebezpieczeństwo skażenia środowiska, wypadki z niebezpiecznymi środkami chemicznymi, niebezpieczeństwo działania substancji radioaktywnych, niebezpieczeństwo skażeń biologicznych, wypompowywanie substancji. W samochodzie sprzętowym ratownictwa chemicznego powinien być zamontowany na stałe generator prądotwórczy o mocy 18–20 kVA, napędzany poprzez przystawkę odbioru mocy z silnika pojazdu, z panelem sterowniczym.

A chemical rescue equipment vehicle is mainly designed to transport the equipment, which should enable eff ective rescue operations in the fi eld of chemical rescue and provide adequate protection for the crew. Th  is equipment includes, among others, protective, detection and measurement, communication or sealing equipment, chemical pumps with accessories, tanks, as well as neutralizing and disinfecting agents. A vehicle of such kind equipped with personal protective equipment and equipment to limit damage to the natural environment, for example the risk of environmental contamination, accidents with hazardous chemicals, the risk of radioactive substances exposure, the risk of biological contamination, pumping out of substances. A power generator with the capacity of 18–20 kVA, driven by a power take-off  from the vehicle’s engine with a control panel should be mounted permanently in the chemical rescue equipment vehicle.

Fot. 1. Lekki samochód ratownictwa chemicznego Iveco Daily 35C11V (4×2), wyposażony w urządzenia wykrywające i pomiarowe, ubrania gazoszczelne, aparaty powietrzne, wyciągarkę linową o uciągu 3620 kg.

Photo1. Light-class chemical rescue vehicle Iveco Daily 35C11V (4×2) equipped with detection and measuring devices, gas-tight protective suits, breathing apparatus, and a winch with the pulling force of 3620 kg.

Fot. 2. Lekki samochód ratownictwa chemicznego Mercedes-Benz Sprinter 319 CDI (4×2), wyposażony w urządzenia wykrywające i pomiarowe, ubrania gazoszczelne, aparaty powietrzne.

Photo 2. Light-class chemical rescue vehicle Mercedes-Benz Sprinter 319 CDI (4×4) equipped with detection and measuring devices, gas-tight protective suits, and breathing apparatus.

Fot. 3. Lekki samochód ratownictwa chemicznego Volkswagen Crafter 50 (4×2), wyposażony w urządzenia wykrywające i pomiarowe, ubrania gazoszczelne, aparaty powietrzne.

Photo 3. Light-class chemical rescue vehicle Volkswagen Crafter 50 (4×2) equipped with detection and measuring devices, gas-tight protective suits, and breathing apparatus.

Fot. 4. Średni samochód ratownictwa chemicznego MAN 14.280 LE (4×4), wyposażony w generator prądotwórczy o mocy 20 kVA, agregat prądotwórczy o mocy 4 kVA, ubrania gazoszczelne, aparaty powietrzne, pompy do substancji chemicznych, składane zbiorniki PCV, jednosegmentową kabinę do dekontaminacji, hydrauliczną wyciągarkę linową o uciągu 9000 kg.

Photo 4. Medium-class chemical rescue vehicle MAN 14.280 LE (4×4) equipped with a 20 kVA power generator and a 4 kVA power aggregate, gas-tight protective suits, breathing apparatus, pumps for chemicals, foldable PVC tanks, a single-section decontamination cabin, and a hydraulic winch with the pulling force of 9000 kg.

Fot. 5. Średni samochód ratownictwa chemicznego Mercedes-Benz Atego 1525 AF (4×4), wyposażony w generator prądotwórczy o mocy 20 kVA, agregat prądotwórczy o mocy 2,2 kVA, ubrania gazoszczelne, aparaty powietrzne, pompy do substancji chemicznych, składany zbiornik PCV na substancje agresywne o pojemności 3000 l, elektroniczną bezprzewodową stację meteorologiczną.

Photo 5. Medium-class chemical rescue vehicle Mercedes-Benz Atego 1525 AF (4×4) equipped with a 20 kVA power generator and a 2,2 kVA power aggregate, gas-tight protective suits, breathing apparatus, pumps for chemicals, a foldable PVC tank for aggressive substances of the capacity of 3000 l, and an electronic wireless weather station.

Fot. 6. Średni samochód ratownictwa chemiczno-ekologicznego Mercedes-Benz Unimog U 5023 (4×4), wyposażony w zbiorniki o pojemności 400 l na wodę oraz 80 l na środek pianotwórczy, agregat prądotwórczy o mocy 2,2 kVA, pompy do substancji chemicznych, system piany sprężonej CAFS, wyciągarkę linową o uciągu 8000 kg.

Photo 6. Medium-class chemical and ecological rescue vehicle Mercedes-Benz Unimog U 5023 (4×4) equipped with tanks of the capacity of 400 l for water, 80 l for foam concentrate, a 2,2 kVA power aggregate, pumps for chemicals, CAFS compressed foam system, and a winch with the pulling force of 8000 kg.

Fot. 7. Średni samochód ratownictwa chemicznego Scania P320B4X2NA XT (4×2), wyposażony w generator prądotwórczy o mocy 20 kVA, agregat prądotwórczy o mocy 8 kVA, ubrania gazoszczelne, aparaty powietrzne, pompy do substancji chemicznych, składane zbiorniki PCV, zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych.

Photo 7. Medium-class chemical rescue vehicle Scania P320B4X2NA XT (4×2) equipped with a 20 kVA power generator and a 8 kVA power aggregate, gas-tight protective suits, breathing apparatus, chemical pumps, foldable PVC tanks, and a set of hydraulic rescue tools.

Fot. 8. Średni samochód ratownictwa chemicznego Scania P500B4X2NZ XT (4×2), wyposażony w generator prądotwórczy o mocy 20 kVA, agregat prądotwórczy o mocy 8 kVA, ubrania gazoszczelne, aparaty powietrzne, pompy do substancji chemicznych, składane zbiorniki PCV.

Photo 8. Medium-class chemical rescue vehicle Scania P500B4X2NZ XT (4×2) equipped with a 20 kVA power generator, a 8 kVA power aggregate, gas-tight protective suits, breathing apparatus, pumps for chemicals, and foldable PVC tanks.

Fot. 9. Średni samochód ratownictwa chemicznego Scania P340CB4X4HHZ (4×4), wyposażony w agregat prądotwórczy o mocy 5,5 kVA, ubrania gazoszczelne, aparaty powietrzne, pompy do substancji chemicznych, składane zbiorniki PCV.

Photo 9. Medium-class chemical rescue vehicle Scania P340CB4X4HHZ (4×4) equipped with a 5,5 kVA power aggregate, gas-tight protective suits, breathing apparatus, pumps for chemicals, and foldable PVC tanks.

Fot. 10. Średni samochód ratownictwa chemicznego Volvo FL 290 (4×2), wyposażony w generator prądotwórczy o mocy 20 kVA, agregat prądotwórczy o mocy 5,5 kVA, ubrania gazoszczelne, aparaty powietrzne, pompy do substancji chemicznych, składane zbiorniki PCV, jednosegmentową kabinę do dekontaminacji, kamerę termowizyjną.

Photo 10. Medium-class chemical rescue vehicle Volvo FL 290 (4×2) equipped with a 20 kVA power generator, a 5,5 kVA power aggregate, gas-tight protective suits, breathing apparatus, pumps for chemicals, foldable PVC tanks, a single-section decontamination cabin, and a thermovision camera.

Fot.11. Ciężki samochód ratownictwa chemicznego Iveco Trakker AD260T45W (6×6), wyposażony w generator prądotwórczy o mocy 20 kVA, ubrania gazoszczelne, aparaty powietrzne, pompy do substancji chemicznych, składane zbiorniki PCV, jednosegmentową kabinę do dekontaminacji, zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych, hydrauliczną wyciągarkę linową o uciągu 13 610 kg.

Photo 11. Heavy-class chemical rescue vehicle Iveco Trakker AD260T45W (6×6) equipped with a 20 kVA power generator, gas-tight protective suits, breathing apparatus, chemical pumps, foldable PVC tanks, a single-section decontamination cabin, set of hydraulic rescue tools, and a hydraulic winch with the pulling force of 13 610 kg.

Fot. 12. Ciężki samochód ratownictwa chemicznego MAN 18.240 BB (4×4), wyposażony w trzy składane zbiorniki – każdy o pojemności 4546 l, pompę do substancji ropopochodnych.

Photo 12. Heavy-class chemical rescue vehicle MAN 18.240 BB (4×4) equipped with three foldable tanks, with the capacity of 4546 l each, and a pump for petroleum substances.

Fot. 13. Ciężki samochód ratownictwa chemicznego MAN 18.280 LE (4×4), wyposażony w dwa agregaty prądotwórcze o mocy 20 kVA oraz 11 kVA, ubrania gazoszczelne, aparaty powietrzne, pompy do substancji chemicznych, składany zbiornik PCV na substancje agresywne o pojemności 3000 l, elektroniczną bezprzewodową stację meteorologiczną, wyciągarkę linową o uciągu 5445 kg.

Photo 13. Heavy-class chemical rescue vehicle MAN 18.280 LE (4×4) equipped with a 20 kVA and a 11 kVA power aggregates, gas-tight protective suits, breathing apparatus, pumps for chemicals, a foldable PVC tank for aggressive substances of the capacity of 3000 l, an electronic wireless weather station, and a winch with the pulling force of 5445 kg.

Fot. 14. Ciężki samochód ratownictwa chemicznego Mercedes-Benz Atego 1628 AF (4×4), wyposażony w generator prądotwórczy o mocy 20 kVA, agregat prądotwórczy o mocy 2,2 kVA, ubrania gazoszczelne, aparaty powietrzne, pompy do substancji chemicznych, składany zbiornik PCV na substancje agresywne o pojemności 3000 l.

Photo 14. Heavy-class chemical rescue vehicle Mercedes-Benz Atego 1628 AF (4×4) equipped with a 20 kVA power generator, a 2,2 kVA power aggregate, gas-tight protective suits, breathing apparatus, pumps for chemicals, and foldable PVC tanks for aggressive substances of the capacity of 3000 l.

Fot. 15. Ciężki samochód ratownictwa chemicznego Mercedes-Benz Atego 1629 AF (4×4), wyposażony w generator prądotwórczy o mocy 20 kVA, agregat prądotwórczy o mocy 8 kVA, ubrania gazoszczelne, aparaty powietrzne, pompy do substancji chemicznych, składane zbiorniki PCV, zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych.

Photo 15. Heavy-class chemical rescue vehicle Mercedes-Benz Atego 1629 AF (4×4) equipped with a 20 kVA power generator and a 8 kVA power aggregate, gas-tight protective suits, breathing apparatus, pumps for chemicals, foldable PVC tanks, and a set of hydraulic rescue tools.

Fot. 16. Ciężki samochód ratownictwa chemicznego Mercedes-Benz Actros 3336 A (6×6), wyposażony w generator prądotwórczy o mocy 20 kVA, agregat prądotwórczy o mocy 13 kVA, ubrania gazoszczelne, aparaty powietrzne, pompy do substancji chemicznych, składany zbiornik PCV na substancje agresywne o pojemności 5000 l, elektroniczną bezprzewodową stację meteorologiczną, namiot powietrzny, jednosegmentową kabinę do dekontaminacji.

Photo 16. Heavy-class chemical rescue vehicle Mercedes-Benz Actros 3336 A (6×6) equipped with a 20 kVA power generator and a 13 kVA power aggregate, gas-tight protective suits, breathing apparatus, pumps for chemicals, a foldable PVC tank for aggressive substances of the capacity of 5000 l, an electronic wireless weather station, a pneumatic tent, and a single-section cabin for decontamination.

Fot. 17. Ciężki samochód ratownictwa chemicznego Scania P114CB4X2HZ (4×2), wyposażony w agregaty prądotwórcze o mocy 11 kVA oraz 8 kVA, ubrania gazoszczelne, aparaty powietrzne, pompy do substancji chemicznych, składane zbiorniki składane PCV, elektroniczną bezprzewodową stację meteorologiczną, namiot powietrzny, hydrauliczny podest roboczy o udźwigu 1000 kg.

Photo 17. Heavy-class chemical rescue vehicle Scania P114CB4X2HZ (4×2) equipped with a 11 kVA and a 8 kVA power aggregates, gas-tight protective suits, breathing apparatus, chemical pumps, foldable PVC tanks, an electronic wireless weather station, a pneumatic tent, and a hydraulic working platform with the lifting capacity of 1000 kg.

Fot. 18. Ciężki samochód ratownictwa chemicznego Scania P360DB4X2HNZ (4×2), wyposażony w generator prądotwórczy o mocy 20 kVA, agregat prądotwórczy o mocy 5,5 kVA, ubrania gazoszczelne, aparaty powietrzne, pompy do substancji chemicznych, składane zbiorniki PCV, jednosegmentową kabinę do dekontaminacji.

Photo 18. Heavy-class chemical rescue vehicle Scania P360DB4X2HNZ (4×2) equipped with a 20 kVA power generator, a 5,5 kVA power aggregate, gas-tight protective suits, breathing apparatus, pumps for chemicals, foldable PVC tanks, and a single-section cabin for decontamination.

Samochody specjalne ratownictwa wodnego

Samochody specjalne

ratownictwa wodnego

Specialised water rescue vehicles
Samochody specjalne ratownictwa wodnego

Samochód specjalny ratownictwa wodnego to samochód do transportu ratowników, którzy są członkami specjalistycznych grup wodno-nurkowych. Jest on wyposażony w odpowiedni sprzęt i urządzenia do prowadzenia akcji na wodzie i pod wodą. Oprócz konieczności spełnienia wymagań ogólnych samochód ratownictwa wodnego jest konfi gurowany według potrzeb przyszłego użytkownika. Może być to pojazd w kategorii uterenowionej lub terenowej. Sześcioosobowa załoga jest przewożona w czterodrzwiowej kabinie załogowej lub w dwudrzwiowej, dwumiejscowej kabinie (miejsca dla kierowcy i dowódcy), natomiast pozostali czterej strażacy siedzą w przedziale przystosowanym do przewozu osób w zabudowie pożarniczej. W tej części muszą być zapewnione miejsca siedzące oraz przestrzeń do swobodnego poruszania się ratowników podczas przygotowywania się do akcji i po jej zakończeniu. Część sprzętowa zabudowy umożliwia przewóz wyposażenia specjalistycznego i zapewnia dostęp do niego z zewnątrz pojazdu oraz od wewnątrz z przedziału lub z kabiny załogi.

A specialised water rescue vehicle is a vehicle used as a means of transport for rescuers who are members of specialized water and diving groups. It equipped with appropriate equipment and devices to conduct actions on and under water. Beside the need to meet general requirements, a water rescue vehicle is confi gured according to the needs of the end user. It can be a vehicle in the semi-off -road or off -road categories. Six persons crew is transported in a four-door crew cabin or in a single two-door, two-seat cabin (seats for the driver and the commander), while the remaining four fi refi ghters sit in a compartment adapted to the transport of people, which is located in the superstructure. Th is part must provide seats and space for free movement of rescuers during preparation for the rescue action and aft er its completion. The equipment part of the superstructure ensures the transport of specialist equipment and access to it from the outside of the vehicle and from the inside, from the compartment or from the crew cabin.

Fot. 1. Lekki samochód specjalny ratownictwa wodnego Iveco Daily 65C15D (4×2), wyposażony w agregat prądotwórczy o mocy 2,2 kVA, sprężarkę powietrzną, maski pełnotwarzowe, skafandry nurkowe suche, butle nurkowe, wyciągarkę linową o uciągu 3620 kg.

Photo 1. Light-class specialised water rescue vehicle Iveco Daily 65C15D (4×2) equipped with a 2,2 kVA power aggregate, an air compressor, full face masks, diving suits, diving cylinders, and a winch with the pulling force of 3620 kg.

Fot. 2. Lekki samochód specjalny ratownictwa wodnego Iveco Turbo Daily 50C14V (4×2), wyposażony w agregat prądotwórczy o mocy 2,2 kVA, maski pełnotwarzowe, skafandry nurkowe suche, butle nurkowe, wyciągarkę linową o uciągu 3620 kg.

Photo 2. Light-class specialised water rescue vehicle Iveco Turbo Daily 50C14V (4×2) equipped with a 2,2 kVA power aggregate, full face masks, diving suits, diving cylinders, and a winch with the pulling force of 3620 kg.

Fot. 3. Lekki samochód specjalny ratownictwa wodnego Mercedes-Benz Sprinter 416 CDI (4×4), wyposażony w agregat prądotwórczy o mocy 2,2 kVA, sprężarkę powietrzną, maski pełnotwarzowe, skafandry nurkowe suche, butle nurkowe, wyciągarkę linową o uciągu 4082 kg.

Photo 3. Light-class specialised water rescue vehicle Mercedes-Benz Sprinter 416 CDI (4×4) equipped with a 2,2 kVA power aggregate, an air compressor, full face masks, diving suits, diving cylinders, and a winch with the pulling force of 4082 kg.

Fot. 4. Lekki samochód specjalny ratownictwa wodno-wysokościowego Volkswagen Crafter 50 (4×2), wyposażony w agregat prądotwórczy o mocy 2,2 kVA, sprężarkę, maski pełnotwarzowe, skafandry nurkowe suche, butle nurkowe.

Photo 4. Light-class specialised water rescue vehicle for water and altitude rescue Volkswagen Crafter 50 (4×2) equipped with a 2,2 kVA power aggregate, a compressor, full face masks, dry diving suits, and diving cylinders.

Fot. 5. Średni samochód specjalny ratownictwa wodnego Iveco EuroCargo ML150E28WS (4×4), wyposażony w generator prądotwórczy o mocy 15 kVA, hydrauliczną platformę załadowczą o udźwigu 1000 kg, sprężarkę powietrzną, maski pełnotwarzowe, skafandry nurkowe suche, butle nurkowe, wyciągarkę linową o uciągu 6804 kg.

Photo 5. Medium-class specialised water rescue vehicle Iveco EuroCargo ML150E28WS (4×4) equipped with a 15 kVA power generator, a hydraulic loading platform with the lifting capacity of 1000 kg, an air compressor, full face masks, dry diving suits, diving cylinders, and a winch with the pulling force of 6804 kg.

Fot. 6. Średni samochód specjalny ratownictwa wodnego Iveco EuroCargo ML150E28WS (4×4), wyposażony w generator prądotwórczy o mocy 15 kVA, sprężarkę powietrzną, maski pełnotwarzowe, skafandry nurkowe suche, butle nurkowe, wyciągarkę linową o uciągu 6804 kg.

Photo 6. Medium-class specialised water rescue vehicle Iveco EuroCargo ML150E28WS (4×4) equipped with a 15 kVA power generator, an air compressor, full face masks, dry diving suits, diving cylinders, and a winch with the pulling force of 6804 kg.

Fot. 7. Średni samochód specjalny ratownictwa wodnego Iveco EuroCargo ML150E28WS (4×4), wyposażony w generator prądotwórczy o mocy 15 kVA, hydrauliczny podest roboczy o nośności 1000 kg, sprężarkę powietrzną, maski pełnotwarzowe, skafandry nurkowe suche, butle nurkowe, markizę, dwie wyciągarki linowe (przód, tył) każda o uciągu 6804 kg.

Photo 7. Medium-class specialised water rescue vehicle Iveco EuroCargo ML150E28WS (4×4) equipped with a 15 kVA power generator, a hydraulic working platform with the load capacity of 1000 kg, an air compressor, full face masks, dry diving suits, diving cylinders, an awning, two winches (front and rear) with the pulling force of 6804 kg each.

Fot. 8. Średni samochód specjalny ratownictwa wodnego Mercedes-Benz Atego 925 AF (4×4), wyposażony w dwa agregaty prądotwórcze o mocy 12 kVA oraz 2,2 kVA, sprężarkę powietrzną, maski pełnotwarzowe, skafandry nurkowe suche, butle nurkowe, hydrauliczną wyciągarkę linową o uciągu 6350 kg.

Photo 8. Medium-class specialised water rescue vehicle Mercedes-Benz Atego 925 AF (4×4) equipped with two power aggregates with a capacity of 12 kVA and 2,2 kVA, an air compressor, full face masks, dry diving suits, diving cylinders, and a hydraulic winch with the pulling force 6350 kg.

Fot. 9. Średni samochód specjalny ratownictwa wodnego Mercedes-Benz Atego 926 AF (4×4), wyposażony w agregat prądotwórczy o mocy 5,5 kVA, sprężarkę powietrzną, maski pełnotwarzowe, skafandry nurkowe suche, butle nurkowe, markizę, hydrauliczną wyciągarkę linową o uciągu 6350 kg.

Photo 9. Medium-class specialised water rescue vehicle Mercedes-Benz Atego 926 AF (4×4) equipped with a 5,5 kVA power aggregate, an air compressor, full face masks, dry diving suits, diving cylinders, an awning, and a hydraulic winch with the pulling force of 6350 kg.

Fot. 10. Średni samochód specjalny ratownictwa wodnego Mercedes-Benz Atego 1225 AFE (4×4), wyposażony w generator prądotwórczy o mocy 20 kVA, sprężarkę powietrzną, maski pełnotwarzowe, skafandry nurkowe suche, butle nurkowe, markizę, hydrauliczną wyciągarkę linową o uciągu 6350 kg.

Photo 10. Medium-class specialised water rescue vehicle Mercedes-Benz Atego 1225 AFE (4×4) equipped with a 20 kVA power generator, an air compressor, full face masks, dry diving suits, diving cylinders, an awning, and a hydraulic winch with the pulling force of 6350 kg.

Fot. 11. Średni samochód specjalny ratownictwa wodnego Mercedes-Benz Atego 1225 AFE (4×4), wyposażony w żuraw hydrauliczny HIAB 144 XS o udźwigu 1520 kg, generator prądotwórczy o mocy 20 kVA, sprężarkę powietrzną, maski pełnotwarzowe, skafandry nurkowe suche, butle nurkowe, markizę, hydrauliczną wyciągarkę linową o uciągu 6350 kg.

Photo 11. Medium-class specialised water rescue vehicle Mercedes-Benz Atego 1225 AFE (4×4) equipped with a HIAB 144 XS hydraulic crane with the lifting capacity of 1520 kg, a 20 kVA power generator, an air compressor, full face masks, dry diving suits, diving cylinders, an awning, and a hydraulic winch with the pulling force of 6350 kg.

Fot. 12. Średni samochód specjalny ratownictwa wodnego Mercedes-Benz Atego 1226 AFE (4×4), wyposażony w żuraw hydrauliczny HIAB XS 077 B-2 HIDUO o udźwigu 2600 kg, generator prądotwórczy o mocy 20 kVA, dwa agregaty prądotwórcze każdy o mocy 1,6 kVA, sprężarkę powietrzną, maski pełnotwarzowe, skafandry nurkowe suche, butle nurkowe, sonar holowany, kamerę termowizyjną, hydrauliczną wyciągarkę linową o uciągu 6230 kg.

Photo 12. Medium-class specialised water rescue vehicle Mercedes-Benz Atego 1226 AFE (4×4) equipped with HIAB XS 077 B-2 HIDUO hydraulic crane with the lifting capacity of 2600 kg, a 20 kVA power generator, two power aggregates with a capacity of 1,6 kVA each, a compressor, full face masks, dry diving suits, diving cylinders, a towed sonar, a thermal imaging camera, and a hydraulic winch with the pulling force of 6230 kg.

Fot. 13. Średni samochód specjalny ratownictwa wodnego Mercedes-Benz Atego 1329 AF (4×4), wyposażony w generator prądotwórczy o mocy 20 kVA, sprężarkę powietrzną, maski pełnotwarzowe, skafandry nurkowe suche, butle nurkowe, markizę, hydrauliczną wyciągarkę linową o uciągu 7620 kg.

Photo 13. Medium-class specialised water rescue vehicle Mercedes-Benz Atego 1329 AF (4×4) equipped with a 20 kVA power generator, an air compressor, full face masks, dry diving suits, diving cylinders, an awning, and a hydraulic winch with the pulling force of 7620 kg.

Samochody specjalne wężowe

Samochody specjalne

wężowe

Specialised hose vehicles

Samochód specjalny wężowy to pojazd przystosowany do przewożenia węży W-110 lub W-150, które są ułożone w tzw. harmonijkę lub nawinięte na bęben, aby można je było rozwijać podczas jazdy. Kabina samochodu wężowego umożliwia przewóz co najmniej dwóch osób w układzie (1+1). Podwozie musi spełniać wymagania dla kategorii uterenowionej lub terenowej.

A specialised hose vehicle is a vehicle adapted to transport W-110 or W-150 hoses in cassettes or hose reels, so that they can be unfolded while the vehicle is moving. Th e cabin of a specialised hose vehicle enables the transport of at least two people in (1+1) confi guration. The chassis must meet the requirements for the semi-off -road or off -road categories.

Fot. 1. Średni samochód specjalny wężowy Mercedes-Benz Atego 1226 AF (4×4), wyposażony w dwa bębny na węże W-110-50-ŁA (60 odc.), rozkładany ręcznie podest roboczy o nośności 150 kg.

Photo 1. Medium-class specialised hose vehicle Mercedes-Benz Atego 1226 AF (4×4) equipped with two reels for W-110-50-ŁA hoses (60 sections), a manually foldable working platform with the load capacity of 150 kg.

Fot. 2. Ciężki samochód specjalny wężowy Volvo FMX 420 (6×6), wyposażony w żuraw hydrauliczny
HMF 1420-K-2 o udźwigu 5240 kg, skrzynię ładunkową o ładowności 11 935 kg, cztery kosze na węże W-110-20-ŁA (150 odc.), agregat prądotwórczy o mocy 6,5 kVA, wyciągarkę linowa o uciągu 8165 kg.

Photo 2. Heavy-class specialised hose vehicle Volvo FMX 420 (6×6) equipped with HMF 1420-K-2 hydraulic crane with the lifting capacity of 5240 kg, a loading box with the capacity of 11 935 kg, four baskets for W-110-20-ŁA hoses (150 sections), a 6,5 kVA power aggregate, and a winch with the pulling force of 8165 kg.

Samochody specjalne nośniki kontenerowe

Samochody specjalne

nośniki kontenerowe

Specialised roll-off container carriers

Samochód specjalny nośnik kontenerowy to pojazd przystosowany do przewozu kontenerów, wyposażony w urządzenia załadowcze, które pracują w systemie hakowym. Wysokość ramienia haka urządzenia do podnoszenia i załadunku kontenerów z podłoża oraz wysokość ucha w kontenerze wynoszą odpowiednio po 1570 mm. Z uwagi na konieczność przystosowania do załadunku, rozładunku i przewozu kontenerów o znacznej masie, która niejednokrotnie przekracza 10 t, nośniki kontenerowe są zabudowywane na podwoziach 3- lub 4-osiowych.

A specialised roll-off container carrier is a vehicle adapted to transport containers, equipped with loading devices operating in the hook system. Th e height of the hook arm of the device for lift ing and loading containers from the ground, as well as the height of the lift ing adaptor in the container is 1570 mm. Due to the need of adapting to loading, unloading and transporting containers with a signifi cant weight, oft en exceeding 10 t, container carriers are built on 3 or 4-axle chassis.

Fot. 1. Ciężki samochód specjalny nośnik kontenerowy Mercedes-Benz Actros 3241 K (8×4), wyposażony w hakowy system załadowczy Multilift LHS 260.56.

Photo 1. Heavy-class specialised container carrier Mercedes-Benz Actros 3241 K (8×4) equipped with Multilift LHS 260.56 hook loading system.

Fot. 2. Ciężki samochód specjalny nośnik kontenerowy Mercedes-Benz Actros 3344 A (6×6), wyposażony w hakowy system załadowczy XR21S59 W-1-2B.

Photo 2. Heavy-class specialised container carrier Mercedes-Benz Actros 3344 A (6×6) equipped with XR21S59 W-1-2B hook loading system.

Fot. 3. Ciężki samochód specjalny nośnik kontenerowy Volvo FM 12 (8×4), wyposażony w hakowy system załadowczy Multilift XR21S59 W-I-2B.

Photo 3. Heavy-class specialised container carrier Volvo FM 12 (8×4) equipped with Multilift XR21S59 W-I-2B hook loading system.

Fot. 4. Ciężki samochód specjalny nośnik kontenerowy Volvo FM 440 (8×4), wyposażony w hakowy system załadowczy Multilift XR21S59 W-I-L.

Photo 4. Heavy-class specialised container carrier Volvo FM 440 (8×4) equipped with Multilift XR21S59 W-I-L hook loading system.

Samochody specjalne zaopatrzeniowe (kwatermistrzowskie)

Samochody specjalne

zaopatrzeniowe

(kwatermistrzowskie)

Specialised supply trucks
(quartermaster vehicles)

Samochód specjalny zaopatrzeniowy, zwany też „kwatermistrzowskim”, to samochód pożarniczy, który jest przystosowany i wykorzystywany do transportu dodatkowego sprzętu, środków gaśniczych i innych materiałów przewożonych na paletach lub w specjalnie przystosowanych do tego pojemnikach albo w skrzyniach. Pojazdy tej grupy są produkowane, podobnie jak inne w trzech kategoriach: lekkiej, średniej i ciężkiej.

A specialised supply truck, also known as a quartermaster vehicle, is a firefighting vehicle adapted and used to transport additional equipment, extinguishing agents and other materials transported on pallets or in specially adapted containers or boxes. Th e vehicles of this group are produced similarly to the others, in three categories: light, medium and heavy.

Fot. 1. Ciężki samochód specjalny zaopatrzeniowy Iveco EuroCargo ML150E28WS (4×4), wyposażony w żuraw hydrauliczny Palfinger PK 8501-K o udźwigu 1060 kg, skrzynię ładunkową o ładowności 5970 kg, wyciągarkę linową o uciągu 6230 kg.

Photo 1. Heavy-class specialised supply vehicle Iveco EuroCargo ML150E28WS (4×4) equipped with Palfinger PK 8501-K hydraulic crane with the maximum lifting capacity of 1060 kg, a loading box with the capacity of 5970 kg, and a winch with the pulling force of 6230 kg.

Szczęśniak Pojazdy specjalne

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( więcej )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 105A, w zakresie zawartym w wypełnionym przeze mnie formularzu kontaktowym w celu załatwienia sprawy w nim opisanej. Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” zostałam/em* poinformowana/ny* o tym, że: 1) administratorem przekazanych przeze mnie danych osobowych jest SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , 2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: - pisemnie na adres siedziby administratora, - pod adresem poczty elektronicznej: , - telefonicznie dzwoniąc na numer: 33 828 77 60. 3) przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyłącznie w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym, a następnie zostaną usunięte, 4) przekazane przeze mnie dane być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 5) posiadam prawo do: - dostępu do udostępnionych danych osobowych, - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 6) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) przekazanie przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy opisanej w tym formularzu, 8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.