<flagi>

25 Lecie dzialalnosci firm szczesniak

Członkostwo

Firma SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. jest aktywnym członkiem wielu stowarzyszeń co daje nam wiele wymiernych korzyści, a także pozwala uczestniczyć w różnorodnych projektach krajowych i zagranicznych.

 

Lewiatan_0.jpg
PKPP Lewiatan skupia w związkach regionalnych i branżowych 4100 firm zatrudniających w sumie ponad 1 mln osób. Jest członkiem Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych oraz Rady Dialogu Społecznego. Jako jedyna polska organizacja pracodawców ma przedstawicielstwo w Brukseli. Należy do organizacji BUSINESSEUROPE - będącej reprezentantem interesów przedsiębiorców i pracodawców wobec Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz innych instytucji UE. PKPP Lewiatan jest najbardziej wpływową polską organizacją biznesową, reprezentującą interesy pracodawców w Polsce i Unii Europejskiej. Zabiega o konkurencyjne warunki prowadzenia biznesu. Dba o trwały wzrost gospodarczy, lepsze prawo, zdrową konkurencję, wzrost zatrudnienia i wzmocnienie kapitału społecznego. Jest głosem biznesu. W skład Konfederacji Lewiatan wchodzi Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych, którego członkiem Rady Nadzorczej jest Prezes Zarządu SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.

konfederacjalewiatan.pl

członek polskiej izby producentów na rzecz obronności kraju_0.jpg
Polska Izba Producentów na Rzecz Obronności Kraju, jest dobrowolną organizacją polskich podmiotów gospodarczych, prowadzących działalność na rzecz obronności i bezpieczeństwa kraju. Izba reprezentuje interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów, w zakresie ich działalności wytwórczej, projektowej i badawczej, handlowej, budowlanej i usługowej, w szczególności wobec organów państwowych. Od roku 1997 Izba formalizuje swoje kontakty z zagranicznymi stowarzyszeniami przemysłów obronnych, podpisując z nimi porozumienia o współpracy. Natomiast w kraju Izba, oprócz porozumienia o współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej podpisała porozumienia o współpracy z NSZZ Pracowników Wojska, Sekcją Krajową Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Producentów Sprzętu Przeciwpożarowego oraz ze Związkiem Pracodawców Przedsiębiorstw Przemysłu Obronnego i Lotniczego. Obecnie Izba stowarzysza 132 spółki skarbu państwa oraz przedsiębiorstwa prywatne.

przemysl-obronny.pl

lider polskiego eksportu_0.jpg
Stowarzyszenie Eksporterów Polskich jest organizacją zrzeszającą ponad 300 polskich eksporterów ze wszystkich branż i regionów naszego kraju. Prowadzi swoją działalność od 2002 roku i utrzymuje kontakty z ponad pięcioma tysiącami spółek na całym terytorium Polski. Prowadzi także ożywioną działalność na rzecz swoich członków i eksporterów. Rysem wyróżniającym Stowarzyszenie spośród innych organizacji jest to, że powstało z inicjatywy eksporterów, a więc jego działalność koncentruje się na ich specyficznych potrzebach. Stowarzyszenie podejmuje szereg inicjatyw promujących polski eksport; organizuje spotkania i konferencje wzbogacające wiedzę i umiejętności eksporterów. Nadrzędnym celem jest promocja eksportu, informacja i udzielanie pomocy eksporterom w nawiązywaniu kontaktów z partnerami zagranicznymi. Najważniejszym aktualnie zadaniem Stowarzyszenia jest usprawnienie warunków ekonomicznych dla eksporterów. Chodzi o urealnienie kursu złotego w stosunku do dolara, euro i innych walut obcych w celu przywrócenia rentowności i konkurencyjności eksportu.

eksporterzy.org

FirmaRodzinna_0.png
Fundacja Firmy Rodzinne (FFR) powstała w 2011 roku. Fundacja stawia sobie za cel, aby poprzez integrację, wspieranie oraz promowanie działań, zadbać o wspólny interes rodzin biznesowych. Dzięki działaniom Fundacji zyskuje się możliwość skorzystania z pomocy, wiedzy oraz doświadczeń innych firm rodzinnych podczas spotkań mentoringowych w firmach prowadzonych rodzinnie. Firmy rodzinne postrzegane są na świecie jako najsilniejsze ogniwa gospodarki, gwarantują rozwój, pewność działania, trwałość przez pokolenia. Powstały często z pasji i determinacji pierwszych właścicieli. To właśnie firmy rodzinne (obecnie wielopokoleniowe) zapewniają gospodarce zrównoważony rozwój, kultywują tradycję i kulturę firm nastawionych na długofalowe budowanie wartości. W Polsce etos rodzinnych przedsiębiorstw ukształtował się wraz z przemianami po 1989 roku. To również 25 lat przemian gospodarczych i rozwoju firm, także w większości rodzinnych, które nie mając szczególnych przywilejów rozwijały się dynamicznie z uporem i stanowią dziś znaczącą siłę polskiego biznesu. W tym kontekście, biorąc pod uwagę międzynarodowe badania szacujemy, że firm rodzinnych jest w Polsce więcej niż milion, co stanowi około 78% wszystkich zarejestrowanych przedsiębiorstw. Dzisiaj to nie wielkie koncerny, ale właśnie firmy rodzinne stanowią o stabilnym zatrudnieniu w skali kraju.

ffr.pl/fundacja

top_cztbio.png
Centrum Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności powstało 26 kwietnia 2010 roku uchwałą senatu Politechniki Śląskiej, 8 listopada 2011 roku. Do głównych zadań Centrum należy w szczególności koordynacja prac naukowo-rozwojowych i wdrożeniowych realizowanych w Uczelni na rzecz przemysłu obronnego, a także koordynacja działań i doradztwo w zakresie tworzenia konsorcjów naukowo-przemysłowych. Centrum zajmuje się prowadzeniem działalności organizacyjnej i informacyjnej na temat ochrony danych i ochrony własności intelektualnej, w zakresie i na rzecz przemysłu obronnego. Organizuje i rozwija współpracę z przemysłem i innymi ośrodkami badawczymi działającymi w obszarze zainteresowań Centrum. Zadaniem Centrum jest także pozyskiwanie partnerów do współpracy naukowo-badawczej, pozyskiwanie informacji na temat potencjalnych źródeł finansowania i tematów prac badawczych oraz reprezentowanie Uczelni w krajowych i międzynarodowych zespołach badawczych i platformach technologicznych. Członkiem Rady Programowej przy Centrum Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności na kadencję 2016-2020 jest Prezes Zarządu SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.

 

kms.polsl.pl/cto

top_cztbio.png
Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej powstała w 1990 roku Od tego momentu, jako samorząd gospodarczy, aktywnie uczestniczy w życiu gospodarczym regionu oraz reprezentuje interesy firm członkowskich, przez co wpływa na stymulowanie lokalnego rozwoju. Działanie Izby, zrzeszającej ponad 100 firm, ukierunkowane jest na budowanie wizerunku gospodarczego Podbeskidzia poprzez partnerskie wspieranie lokalnej przedsiębiorczości.

 

cci.pl

Firma Godna Zaufania 2017

Firma Godna Zaufania
2017

Firma rodzinna

Firma rodzinna

Lider Polskiego Eksportu

Członek Stowarzyszenia Eksporterów Polskich i "Lider Polskiego Eksportu"

25-lecie

25-lecie działalności

Członek Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju

Członek Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju

Członek Konfederacji LEWIATAN

Członek Konfederacji LEWIATAN

WSK

WSK
PN-EN ISO 9001:2009
PN-EN ISO 14001:2005
AQAP 2110:2009

Recepcja

+48 33 827 34 00

+48 33 827 34 11

+48 33 818 26 14 (fax)

[email protected]

Dział handlowy

+48 33 827 34 36

+48 33 827 34 26

+48 33 827 34 09

[email protected]

Dział eksportu

+48 33 827 34 29

+48 692 520 248

+48 666 876 797

[email protected]

Dział serwisu

+48 33 827 34 30

+48 694 485 816

 

[email protected]